ی است . جوان نیاز دارد که خود را به عنوان یک انسان منحصر به فرد مطرح ساخته، جایگاه خود را در نظام اجتماعی بیابد و کسب هویت پاسخی است به نیاز وی تا خود را متمایز از دیگران و مجـزا از دیگـران درک نمایـد (مـداحی و نیز بر این باور است که اصلی تـرین تکلیـف تحـولی نوجـوان شـکل دهـی هـویتی منسجم و تحول یافته است( اریکسون، 1968، به نقل از حسینی نسب، 1388 ). از این رو بررسی و شناخت خود و آگاهی از ویژگی ها و خصایصی که در ما وجود دارد می تواند راهگشای ما در مسیر زندگی و در رسیدن به اهداف و مقاصد ما باشد . شخصی که برای خودش هویـت نیرومنـدی قائـل است در واقع اعتقاد دارد که از استواری در وجود و قلمـرو مربـوط بـه آن برخـوردار اسـت و همچنـین هویـت متزلزل و یا مبهم به نا پایداری در هستی فرد باز می گردد( کاظمی حقیقی ، 1377 ). خصایص و ویژ گی هایی که ما به خود نسبت مـی دهـیم هویـت مـا را تشـکیل مـی دهـد ( امیـدیان ، 1388 .) در فرهنگ عمید هویت چنین تعریف شده است: “هویت”، یعنی حقیقت شـئ یـا شـخص کـه مشـتمل بـر صـفات جوهری او باشد (معین، ص 5228 ). هویت همان پنداره فرد از خود می باشد و از طریق آن، فـرد بـه مفهـوم یکپارچه ای از خود دست پیدا می کند و بر آن اساس در زندگی خود به قضاوت ارزشی مـی پـردازد (بـرور و گاردنر 2 1996). انتقال از نوجوانی به جوانی، یعنی زمانی که شخص به یک فرد مستقل تبدیل مـی گـردد، بـا تشـکیل هویـت همراه است و مهمترین موضوع مرحله آخر نوجوانی رسیدن به هویت شخصی می باشد. بـرای بیشـتر نوجوانـان تشکیل هویت احتمالا به معنای رویارویی با یک سری کوشش ها و تکاپوهای نسـبتا کوچـک اسـت . در مـورد بحران های هویت در این دوران روان شناسان و نویسندگان مطالب زیادی گفته اند. ممکن است مسائل هـویتی جوانانی که به دانشگاه می روند با مسائل هویتی دانشجویانی که به دانشگاه نمی روند متفاوت باشد. در این مورد اطلاعات زیادی وجود ندارد که نشان دهد تفاوتها بیشتر در چه زمینه هایی است( پور دهقان ، 1383 ). نوجوانانی که ارزش های پذیرفته شده توسط خود را که مبنای رشد هویت مثبت برای آنها بوده درونی کـرده اند از افرادی که واجد هویت منفی هستند یا هنوز اتخاذ نکرده اند، از سلامت روانی بیشتری برخوردارنـد . طبـق نظر اریکسون دانشگاه، فرصتی را فراهم می کند تا فرد را در انتخاب های زندگی و شـکل گیـری یـک هویـت پایدار یاری رساند و چهار چوبی را برای تصمیم گیری و حل مسائل و مقابلـه بـا مشـکلات روزمـره فـراهم مـی کند( کشاورزی ارشدی ، 1388 ). از طرفی، حالات گوناگونی ازهویت در افراد وجود دارد که توسط دانشمندان این حوزه به آن پرداخته شـده است . همچنین، است. از جمله معروفترین این دسته بندی ها، سبک های ارایه شده توسط مارسیا هویت دارای اشکال گوناگونی از جمله : هویت فردی ، هویت خانوادگی ، هویت ملی ، هویـت دینـی و … مـی باشد ، که هر کدام تعاریف مخصوص به خود را دارند. هویت علمی، هم از جمله این موارد است . موضوعی که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت . خصیصه ای که برای یک فارغ التحصیل دانشـگاهی و بـه عنـوان یـک کارشناس مد نظر است ، به این صورت که وی ن باید دانش اندوخته ای مقلد و گنجینه ای از اطلاعـات گسـترده، بلکه وی می تواند اندیشمندی پرسش گر ونقادی مجتهدباشد. در این حالت محصول آرمانی، انسـانی فرهیختـه است که می تواند بر نظام هـا ی پیرامـونی خـویش تـاثیر گـذار باشـد . انتظـار ا ز یـک فـرد دارای هویـت علمـی بایسته،آن است که وی به جای مدرک گرایی و سود طلبی از مدارک علمی ، دارای نیرومندی در شور و شـوق یادگیری و تولید علم بوده ، و از کاوش ها و جستجوهای علمی دلسرد نگردد . در واقع پرسش از هویت علمـی، سوال از آن است که مولفه “علم و کنش علمی” در ساختار هویتی فرد چه جایگاهی دارد و چه نقشی ایفـا مـی کند، که چقدر وجه علمی فرد می تواند موجب شناسایی او باشد. این مفهوم می تواند به عنوان شاخص خـوبی برای میزان درگیری تک تک اعضای جامعه علمی با مفهوم علم، کار علمی و غیره به کار رود. به این معنی هر چه مولفه هویت علمی در میان مولفه های سازنده هویت فرد اهل علم ( دانشجو، دانشمند، آموزگار علم) نقش محوری تری ایفا کند، می توانیم امیدوار باشیم تکاپو برای رشـد علمـی در فـرد جـدی تـر خواهـد بـود (مهـرام وهمکاران ، 1385 ) رشد هویت تحت تاثیر عوامل متعددی بوده و خود متقابلا بر عوامل متعددی در فرد و اجتماع تاثیر می گذارد .
اهداف پژوهش
1-تعیین رابطه بین سبک های هویتی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی
2- تعیین رابطه بین سبک های هویتی و هویت علمی
3-تعیین رابطه بین هویت علمی با پیشرفت تحصیلی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فرضیه های پژوهش
1- بین سبک های هویت و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد.
2- بین هویت علمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد.
3- بین سبک های هویتی وهویت علمی رابطه مستقیمی وجود دارد .

سوالات پژوهش
سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا رابطه ی بین سـبک هـای هویـت و هویـت علمـی بـا پیشـرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر وجود دارد ؟
یکی از مولفه های مختلف هویت و هویـت علمی در تعامل با یکدیگر نقش بیشتری در پیشرفت تحصیلی ایفا می کنند.
1- کدامیک از سبک های هویت پیش بینی کننده بهتری برای پیشرفت تحصیلی است؟
2- کدامیک از سبک های هویت پیش بینی کننده بهتری برای هویت علمی است؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این پیشرفت تحصیلی همواره برای معلمان، دانش آموزان، والدین، نظریه پردازان و محققان تربیتی نیز حائز اهمیت بوده است. برای مثال، پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی عملکرد معلمان محسوب می شود. برای دانش آموزان و دانشجویان نیز معدل تحصیلی معرف توانای علمی آنها برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر است. شاید به علت همین اهمیت باشد که نظریه پردازان تربیتی بسیاری از پژوهش های خود را بر شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کرده اند(رستگار و همکاران، 1388 ). ضرورت طرح هویت نیز از آنجا ناشی می شود که بسیاری از مشکلات جوانان در کشور ما و سایر کشـورهای جهان، به دلیل مشکلات هویت است. هویت یابی یکی از نیاز های اساسی آدمی است. با اندکی تامـل در ادیـان الهی و مکاتب مشرق زمین که آثار آن را در نظریه روان شناسانی مانند راجرز می بینیم، ضرورت خود شناسی و درک کامل از هدف و مقصد وسیر آفاق و انفس مطرح شده است . هدف این جستجوها رسیدن بـه مفهـومی از خود و پایبندی به روشهای انتخابی است.
مدل مفهومی
تعریف عملیاتی متغیرها
سبک های هویتی : منظور سبک های هویتی مارسیا که شامل سبک هویـت آشـفته یـا سـر در گـم (پراکنـدگی هویـت )، سـبک هویت زود هنگام(ممانعت ، ) هویت به تعویق افتاده( هویت تاخیری ) و هویت پیشرفته(کسب شده ) می باشـد ،که توسط پرسش نامه ی سبک های هویت (بنیون و آدامز 1978) بدست می آید.
هویت علمی : هویت علمی به عنوان نیرومندی شور و شوق یادگیری وتولید علم، نه مدرک گرایی و سود گرایی از کسـب مدرک علمی تعریف شده است،که از مقیاس سنجش هویت جوانـان ایرانـی کـه توسـط لطـف آبـادی (1382) تدوین شده است، بدست می آید
. پیشرفت تحصیلی : موفقیت تحصیلی دانشجویان معمولا از روی نمرات حاصل از امتحانات و معدلشان مشخص می گردد . در این پژوهش معدل کل دانشجویان در طول ترم های تحصیلی که گذرانده اند، به عنـوان مـلاک موفقیـت تحصـیلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
انگیزه پیشرفت: اصطلاح انگیزش از فعل لاتین movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است مفهوم کلی جنبش (تحرک) منعکس کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم(شهر آرای????)..
فصل دوم
ادبیات پژوهش

مقدّمه
افراد در طول زندگى خود با سؤالاتى مانند: “من کیستم؟”، “از کجا آمده ام؟”، “سرانجامم چه خواهد شد؟” و “زندگى