،یادگیری مهارت های ارتباطی امری اجتناب ناپذیر است.بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می پردازد.
اهداف تحقیق
در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می پردازد. لذا اهداف این تحقیق عبارتند از:
هدف کلی: بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
اهداف جزئی

1- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت رمزگذاری در جامعه مورد مطالعه.
2- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت رمز خوانی در جامعه مورد مطالعه.
3- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه.
4- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه.
5- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه.
6- بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه.
7- بررسی رابطه بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی در جامعه مورد مطالعه.
فرضیه های تحقیق
1- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
2- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزخوانی در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
3- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
4- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت ابرازوجود در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
5- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
6- بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
7- بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
سوالات تحقیق
در این تحقیق، محقق به بررسی نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می پردازد. سوالات این پژوهش عبارتند از:
سوال کلی تحقیق
سطح و نوع استفاده از اینترنت چه نقشی بر یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دارد؟
سوالات ویژه تحقیق
1- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری در جامعه مورد نظررابطه وجود دارد؟
2- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزخوانی در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
6- آیا بین سطح و نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
7- آیا بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
تعاریف نظری
اینترنت: اینترنت به مجموعه جهانی از رایانه ها اطلاق می شود که اطلاعات را بین نقاط گوناگون دنیا را رد و بدل می کند و یکی از گسترده ترین وسایل ارتباطی، آموزشی و پژوهشی است که در آستانه هزاره سوم در عرصه آموزش و پژوهش موفقیت های چشمگیری را برای نظام آموزش عالی خواهد داشت. (صالحی، 1382، ص92)
یادگیری: یادگیری یا آموختن را می توان فرایند پردازش اطلاعات و کسب اندیشه و مهارت های جدید یا کشف و شهودی تعریف کرد که بر رفتار تاثیر می گذارد. تاثیر یادگیری بر رفتار معمولاً پایدار است و در تجربیات فرد تغییرات نسبتا پایدار، بوجود می آورد. (سیف، 1383، ص17)
ارتباط: ارائه مفاهیم، تفکرات، معانی یا پیام ها به دیگران است. (فرهنگی، 1384، ص6)
مهارت های ارتباطی: توانایی فرد برای برقراری ارتباط با دیگران در جهت برآوردن نیاز و خواسته به شیوه ای قابل قبول است. (ناصری، 1386، ص108)
مهارت رمزگذاری: مهارت رمزگذاری، یکی از انواع مهارت ارتباط کلامی است که شامل: نوشتن و صحبت کردن است. در این مهارت فراگیر تعدادی از کانال های ارتباطی را هنگام تایپ کردن و نوشتن مطالب مورد استفاده قرار می دهد و در صحبت کردن نیز از طریق تعدادی کانال های ارتباطی، کلمات و واژه ها را بکار می برد. (برلو، 1960، ص41)
مهارت رمزخوانی: مهارت رمزخوانی، یکی از انواع مهارت ارتباط کلامی است که شامل: خواندن و شنیدن است. مهارت شنیدن؛یکی از مهارت های رمزگذاری است که مشارکت در یک گفت و شنود است و فرستنده را، در انتقال خواست های درونی اش یاری می دهد و موجب درک صحیح گیرنده می شود.شنیدن فعالیتی غیر ارادی است، که به صورت بالقوه در افراد وجود دارد . کرل (2000، ترجمه آل یاسین، 1380، ص 31)
مهارت خواندن: نیز یکی از انواع مهارت های رمزخوانی است، داشتن این مهارت به فراگیر کمک می کند مطالب فرستنده پیام را درک کرده و فرستنده پیام را در انتقال پیام یا مفاهیم یاری نماید. (برلو، 1960، ص41)
مهارت ابرازوجود: یکی از مهارت های ارتباط کلامی است که ابراز افکار ،احساسات و اعتقادات فرد به نحوی مناسب و صادقانه را شامل می شود.استفاده از این مهارت یکی از عوامل موفقیت آمیزبودن تعامل بین گیرنده و فرستنده پیام است. (لنج، 1976، ص302)
مهارت گوش دادن: یکی از مهارت های غیرکلامی است و یکی از فعالیت های روانشناختی پیچیده است که درک ،تعبیر و تفسیر اهمیت یک تجربه حسی رادربرمی گیرد. این مهارت بسیاری از جنبه های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و فعالیتی اکتسابی است که گیرنده پیام را در درک مطالب فرستنده پیام یاری می دهد. بولتون (2005، ترجمه حمیدرضا سهرابی، 1384،ص71-62).
مهارت زبان احساسات: یکی از مهارت های غیرکلامی زبان است که از طریق آن احساسات افراد نسبت به روابط شان ارائه می شود این مهارت برای گوینده بیشترین اهمیت را در پی خواهد داشت و به فرستنده پیام کمک می کند که احساسات واقعی خویش را به نمایش بگذارد و منجر به برقراری ارتباط مؤثر بین فرستنده و گیرنده پیام شود. (همان منبع، ص127)
تعاریف عملیاتی
اینترنت: مجموعه شبکه های جهانی از رایانه ها است که از طریق پست الکترونیکی، ارسال فکس و خط تلفن (مودم) برای گفتگو و تبادل نظر گروهی و شخصی بکار می رود. اینترنت، وسیله مناسبی برای پژوهش و مجرای اطلاعاتی مناسبی برای مباحث علمی و تحقیقی است.
یادگیری: در این تحقیق منظور از یادگیری، آموختن مهارت های ارتباطی است که شامل: یادگیری مهارت های کلامی (مهارت رمزگذاری، رمزخوانی ، ابراز وجود وتعقل) و مهارت های غیر کلامی (مهارت زبان احساسات و گوش دادن)است.
ارتباط: در این تحقیق منظور از ارتباط، انتقال پیام بین گیرنده و فرستنده از طریق پست الکترونیکی برای انتقال پیام واطلاعات علمی، پژوهشی و چت کردن است.
سطح: در این تحقیق، منظور از سطح استفاده از اینترنت،میزان یاlevel است،یعنی؛ میزان استفاده افراد از اینترنت در طول هفته.
نوع: در این تحقیق نوع استفاده از اینترنت شامل: چت کردن، کاوش و جستجو اطلاعات برای مباحث علمی ،پژوهشی وتفریحی مورد نظر پژوهشگر می باشد.
مهارت های ارتباطی: داشتن مهارت برای برقراری ارتباط موثر با دیگران و به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات بین فرستنده و گیرنده است. این مهارت ها برای برقراری ارتباط شنیداری و دیداری ضروری است. این مهارت ها یا به صورت کلامی هستند که به صورت رمزهای کلامی و صحبت کردن فرستنده و گیرنده پیام انجام می شوند یا به صورت غیرکلامی با رمزهای غیرکلامی اند که با حرکات چشم، دست و …