ش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه “اصول متفکرانه بودن” رعایت گردیده اند؟
13. در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه “اصول تراکمی بودن” رعایت گردیده اند؟
14. در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه “اصول یکپارچه بودن” رعایت گردیده اند؟
15. در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه “اصول هدفدار بودن” رعایت گردیده اند؟
تعریف مفاهیم و اصطلاحات: (به صورت مفهومی):

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تحلیل محتوا: برلسن تحلیل محتوا را یک فن پژوهشی برای توصیف عینی، نظامدار و کمی ظاهر محتوای رسانه ی ارتباطی می داند. کرلینجر (1380) نیز تحلیل محتوا را روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات، به شیوه ای نظامدار، عینی و کمی برای اندازه گیری متغیرها تعریف می کند (نقل از جعفری هرندی و همکاران، 1387، ص 36).
دیدگاه ساخت گرا: دیدگاه های ساختن گرایی بر اساس این فرض بنا شده است که ما با تأمل بر تجربیاتمان و ادراکاتمان، دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم را می‌سازیم. هر یک از ما مدل‌های ذهنی خودمان را خلق می‌کنیم و بنابراین یادگیری فرایند انطباق مدل‌های ذهنیمان با تجربیات جدید محسوب می‌شود. ساختن گرایی را می‌توان موج فکری جدیدی دانست که در دهه 1990 بر طراحی آموزشی تأثیر گذاشت و سبب شکل گیری مباحث نوین در طراحی آموزشی شد. این طرز تفکر، طراحی آموزشی را مسئول ایجاد محیطی می‌داند که در آن یادگیری فعال روی می‌دهد و به خلق دانش توسط یادگیرنده منجر می‌شود. اصول آموزش ساختن گرایانه بر حل مسائل پیچیده و واقعی، همکاری یادگیرندگان با یکدیگر برای حل مسائل، بررسی مسائل از چشم اندازهای گوناگون و مسئولیت پذیری یادگیرندگان در قبال یادگیری و نیز آگاهی آنان از نقش خود در فرآیند ساخت دانش تأکید می‌کرد (رضوی، 1390، ص 19، نقل از ریزر 2000).
اصول طراحی چند رسانه ای ها: واژه چند رسانه، به گردآوری انواع مختلفی از تکنولوژی‌های دیداری و شنیداری با هدف ارتباط بر می‌گردد، انواع مختلف چند رسانه ای شامل متن و صوت و گرافیک و انیمیشن است. هاینک و مولنداوراسل: چند رسانه ای عبارت است از ترکیب چندین رسانه شامل متن و گرافیک و صدا و تصاویر ثابت ویدیویی و انیمیشن که به کمک کامپیوتر به نمایش در بیاید. چند رسانه ای را به مثابه ارائه مطالب با استفاده از کلمات و تصاویر تعریف می‌کند که منظورش از تصاویر گرافیک، نمودار، عکس، نقشه، انیمیشن و ویدیو می‌باشد (ملکیان و آخوندی، 1389، نقل از مایر 2001)؛ و منظور اصول طراحی چند رسانه ای ها، اصولی است که توسط مایر به منظور طراحی چند رسانه ای ها ارائه گردیده و شامل هفت اصل: “اصل چند رسانه ای”، “اصل مجاورت مکانی”، “اصل مجاورت زمانی”، “اصل پیوستگی یا انسجام”، “اصل کانال های حسی”، “اصل افزونگی یا مازاد” و “اصل تفاوت های فردی” می باشد.
اصل چند رسانه ای: دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرند که از کلمات و تصاویر در کنار هم استفاده شود نه اینکه تنها از کلمات استفاده شود.
اصل مجاورت مکانی: دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرند که در صفحه یا صفحه نمایشگر، تصاویر و کلماتی که مربوط به هم هستند نزدیک به هم یا در کنار هم به نمایش در آیند تا اینکه دور از هم به نمایش در آیند.
اصل مجاورت زمانی: زمانی که کلمات و تصاویر مربوط به هم به جای اینکه به صورت پیاپی و پشت سرهم ارائه شود؛ به صورت همزمان ارائه می‌شود دانش آموزان بهتر یاد می‌گیرند.
اصل پیوستگی یا انسجام: دانش آموزان زمانی خوب یاد می‌گیرند که از گنجانده شدن مواد درسی نامربوط و نامرتبط جلوگیری شود.
اصل کانال‌های حسی: دانش آموزان از انیمیشن و بیان شفاهی بهتر از انیمیشن و متن روی صفحه [مانیتور] یاد می‌گیرند؛ به عبارت دیگر دانش آموزان زمانی خوب یاد می‌گیرند که کلمات موجود در پیام‌های چند رسانه ای به جای متن چاپی به صورت گفتاری ارائه شود.
اصل افزونگی یا مازاد: دانش آموزان از طریق انیمیشن و بیان شفاهی بهتر از انیمیشن، بیان شفاهی و متن [چاپی] یاد می‌گیرند.
اصل تفاوت‌های فردی: تأثیرات طراحی [آموزش چند رسانه ای] بر یادگیرندگان دارای دانش کمتر نسبت به یادگیرندگان دارای دانش بیشتر و همچنین بر یادگیرندگان دارای [درک] فضایی بالا نسبت به یادگیرندگان دارای [درک] فضایی پایین تأثیرگذارتر و مؤثرتر است. (مایر و مورِنو، 1998، ص 4).
تعاریف عملیاتی:
تحلیل محتوا: به منظور تحلیل محتوای نرم افزارهای مورد بررسی بعد از تهیه نرم افزارهای مربوطه، در ابتدا با مطالعه ی منابع مرتبط اصول مبتنی بر نظریه ی ساختن گرایی و همچنین اصول طراحی چند رسانه ای های مایر در قالب چک لیستی تهیه و در قالب یک فایل توضیحی به شکل پیوستی منظور از هر یک از مؤلفه های مورد بررسی به صورت عملیاتی تعریف و تعیین گردید. بعد از تهیه چک لیست لازم برای تحلیل محتوای نرم افزارهای مورد نظر، هر کدام از نرم افزارها توسط سه نفر از متخصصان رشته ی تکنولوژی آموزشی مشاهده و بر اساس چک لیست مذکور تحلیل محتوا گردید. از این رو تحلیل محتوا به شکل عملیاتی در این پژوهش، بررسی و تحلیل محتوای نرم افزارهای مورد نظر از لحاظ توجه به مؤلفه های نظریه ساختن گرایی و همچنین مؤلفه های اصول طراحی چند رسانه ای مایر است.
نرم افزارهای آموزش درس ریاضی: منظور از نرم افزارهای آموزش درس ریاضی نرم افزارهای است که در بازار برای آموزش درس ریاضی مقطع ابتدایی در پایه اول ابتدایی و در قالب آموزش های کمک درسی موجود می باشند. تعداد این نرم افزارها که تأییدیه آموزش و پرورش را دریافت داشته اند، 14 نرم افزار می باشد. لیست این نرم افزارهای به شرح زیر است:
1- نرم افزار آموزشی دبستانی ها (لوح سما)
2- نرم افزار آموزشی لوح سینا
3- نرم افزار آموزشی لوح دانش
4- نرم افزار آموزشی میشا و کوشا
5- نرم افزار آموزشی سرزمین ریاضی (مبتکران)
6- نرم افزار آموزشی داده های رایانه ای البرز
7- نرم افزار آموزشی پارسا
8- نرم افزار آموزشی اندیشمند
9- نرم افزار آموزشی والایار (موسسه علمی تفکر برتر)
10- نرم افزار آموزشی گاج
11- نرم افزار آموزشی دانش یار
12- نرم افزار آموزشی تام
13- نرم افزار آموزشی معلم یار
14- نرم افزار آموزشی شهر ریاضی
دیدگاه ساخت گرا: منظور از دیدگاه ساخت گرا این است که تا چه اندازه نرم افزارهای مورد بررسی به 5 مؤلفه ی این نظریه شامل (فعال بودن، تراکمی بودن، یک پارچه بودن، متفکرانه بودن و هدف مدار بودن) توجه کرده و آن را به صورت عملی در ساخت نرم افزار به کار گرفته اند. به منظور سنجش این مؤلفه ها، در مجموع 36 گویه در ابزار “فهرست وارسی نرم افزار” تهیه و پیش بینی گردیده که هر یک مؤلفه های به صورت جداگانه با استفاده از گویه هایی در ابزار فهرست وارسی به شرح زیر سنجیده و مشخص گردیده است. فعال بودن: 7 گویه – تراکمی بودن: 9 گویه – یکپارچه بودن: 5 گویه – متفکرانه بودن: 8 گویه – هدفدار بودن: 7 گویه
اصول طراحی چند رسانه ای ها: اصول طراحی چند رسانه ای ها در این پژوهش، اصول طراحی چند رسانه ای های مایر است این اصول هفت مورد و شامل “اصل چند رسانه ای”، “اصل مجاورت مکانی”، “اصل مجاورت زمانی”، “اصل پیوستگی یا انسجام”، “اصل کانال های حسی”، “اصل افزونگی یا مازاد” و “اصل تفاوت های فردی” است. این اصول در فهرست وارسی نرم افزار تهیه شده برای جمع آوری داده های پژوهش در قالب 10 گویه سنجیده و تعیین می گردد.

  • 2