ه برای تغییرحال وهوای زندگی شخصی دست به طبیعت گردی می زنند)نزدیک به صددرصداست،اماطبیعت گردان ماجراجو،باتوجه به آنکه عموماًجوان می باشند،غالباًدانشجوو یاحتی محصلان دبیرستانی هستند.
برآوردهاهمچنین نشان می دهدبیشترین گروه ازطبیعت گردان(حدود 60 درصد)سفرهای گروهی راترجیح می دهند. 15درصدنیزعلاقمندبه سفرهای خانوادگی بوده و13درصدنیزاغلب سفرهای خودرابه تنهایی انجام می دهند.
متوسط زمان سفرحدود50درصدطبیعت گردان بین8تا14روزاست.بسته به نوع سفراین رقم تغییرمی کند.اغلب تورهای شکاردرمقیاس بین المللی،برای مدت بیش از20روزبرنامه ریزی می شوندو نیزتورهای ماجراجویانه به30روزنزدیک می شود.بااین وجودسفرهای تفریحی نیزدرمقیاس زمانی کوتاه تری نسبت به طبیعت گردی انجام می شوند.که این نکته نقش بسیارمهمی درتحلیل بازاراکوتوریسم دارد

گفتنی است که TES در یک دسته بندی دیگرطبیعت گردان رابه طور کلی به دو دسته تقسیم کرده است.
الف)آنهاکه می خواهندازلذت دیدارطبیعت وحضوردرآن بهره مند شوند.
ب)علاقمندان به تجربه مکانها و حال و هواهای تازه.
2-4-4-روند رشد اکوتوریسم
یک آمار جالب توجه می گوید که بین سالهای 1992 و 1995 به طور متوسط سالانه ده درصد آمریکایی ها صرفاً به منظور دیدار از طبیعت و لذت بردن از حضور درآن است که به سفر دست زده اند. مرکزاطلاعات سیاحتی آمریکا مرجع تهیه این آمار اشاره به شمار دیگر گروههای طبیعت گردان (علاقمندان به توریسم ورزشی – شکار و …)نکرده است.
بااین وجود حتی آمارفوق نیزبیانگر43میلیون اکوتوریست دریک مقطع زمانی سه ساله است که نشان می دهد بخش اکوتوریسم در آمریکاحتی بدون اتکابه طبیعت گردان خارجی نیز بازاری پر رونق دارد.
مرکز فوق افزوده است این شمارطبیعت گردموجب شده در سال 1996 معیشت سیصد هزارنفر درآمریکا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم وابسته به اکوتوریسم باشد و درآمد کلی طبیعت گردی دراین سال درآمریکا حدودچهارده میلیاردودویست میلیون دلاربرآوردشده است.
بررسی آمار رشداکوتوریسم درکشورهای کوچک نیزجالب توجه است. درنپال طی یک دهه (1980تا 1990)شمارتورهای طبیعت گردی 255 درصد رشد داشته است(گورانگ،1994).
درکاستاریکابررسی نشان می دهد66درصدازنزدیک به800هزار توریست ورودی سال1996دروهله نخست برای حضوردرچشم اندازهای طبیعی،این کشوررابه عنوان مقصدسفرانتخاب کرده اند.جالب توجه است که جاذبه های فرهنگی ونیزامکانات تفریحی گسترده(کازینوو …)بسیارکمترازجاذبه های طبیعی موردتوجه جهانگردان ورودی به این کشور بوده اند.مهم ترین جاذبه طبیعی کاستاریکاسواحل زیبای آن است که دارای آبهای شفاف،زمین ماسه ای و جنگلهایی از درختان بلندحاره ای درکناره است.(اصولاً‌ عبارت گوستاریکا به معنای ساحل ثروت است).
در هندوراس،طی نیمه دوم دهه نوداکوتوریسم دارای رشدرویایی سالانه15درصد بوده است. صنعت توریسم در این کشور نیز دروهله اول متکی به جاذبه های طبیعی آن، همچون جنگلهای انبوه گرمسیری، آتشفشانها و نیز سواحل ماسه ای است.در کنیاجایی که اقتصاد کشور به طور کلی متکی به اکوتوریسم است . طی یک دهه (1983 تا 1993) شمار جهانگردان ورودی با 45 درصد رشد به بیش از820 هزار نفر رسیده است.
“آژانس حیات وحش کنیا”درسال1995برآوردکرده است80درصدبازار توریسم این کشورمتکی به حیات وحش آن است.به واقع یک سوم کل درآمدارزی کشورکنیاراتوریست های علاقه مندبه دیداراز پارکهای محافظت شده این کشورمی پردازند.گفتنی است که تنوع اقلیمی کنیا به هیچ وجه باایران قابل مقایسه نیست واین کشورازمیان انواع جاذبه های طبیعی صرفاًدارای چندساوان باجنگلهای کم پشت است که درآن گونه هایی همچون فیل،شیرآفریقایی،اسب آبی وبرخی گونه های کمیاب دیگرزیست می کنند.حفظ هنجارهای توریسم پایدارایجاب می کندکه ورودوخروج توریسم به این کشوربه طورکامل تحت کنترل وبرنامه ریزی شده باشد.موفقیت توریسم درکنیابه دوعامل بستگی داشته است .
الف)حفظ گونه های جانوری ومراقبت دقیق اززیستگهاههای حیات وحش(مقایسه شودبارفتار ماباحیات وحش کشورطی دهه های اخیر)
ب )تبلیغ کافی درباره حیات وحش این کشور(شمارحیات وحش درکنیا نسبت به کشور ما نه متنوع تراست)،بااین وجودروزی نیست که حتی درتلویزیون ایران شاهدپخش یکی ازفیلم های راز بقا که درآن حیات وحش کنیا نشان داده می شودنباشیم بااین وجودگمان می کنیم تاکنون چند فیلم باقابلیت پخش بین المللی درباره حیات وحش ایران تهیه شده است؟
2-4-5-اکوتوریسم در ایران
مجموعه گسترده ای ازمنابع پراکنده ثبت نشده ودربسیاری مواردبه قهقراداشته های اکوتوریسم ایران راشکل می دهداین داشته ها طیف متنوعی ازچشم اندازهای جغرافیایی وآثاروذخایرطبیعی را شامل می شود.بررسی جغرافیای طبیعی ایران و نیزامکان سنجی هر کدام ازجاذبه های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری درکشورما بیانگرآن است که اکوتوریسم درایران یک منبع اقتصادی کم نظیر خاص بسیارمستعدوالبته رهاشده به حال خوداست.قطعاًموقعیت اکو توریستی ایران دروهله نخست ناشی ازشرایط توپوگرافیکی آن درجوارمنطقه پرفشارجنب حاره است.به طورمعمول انتظارمی رود کشورهاییکه دراین حوزه پرفشارقراردارندبرخوردارازاقلیم خشک ونیمه خشک وچشم انداززیستی ناشی ازاین پدیده اقلیمی باشند.
امامجموعه ای ازعوامل تکتونیکی که شامل مجموعه ای ازچین خوردگیهای دوران های اول و دوم و سوم زمین شناسی است موجب شده است ایران به یکی ازبلندترین فلات های دنیا تبدیل شود. درنتیجه عامل ارتفاع به شدت درتقابل باعامل عرض جغرافیایی عمل کرده وموجب شده است وضعیت طبیعی ایران تفاوت های بسیاری با موقعیت جغرافیایی آن درکره زمین داشته باشدورشته کوه مرتفع و وسیع البرزوزاگرس بادارابودن بیش از30قله مرتفع تراز بلندترین قله های اروپاوآمریکادردل یک منطقه خشک وبیابانی مجموعه ای ازچشم اندازهای کوهستانی وجنگلی باشرایط اقلیمی معتدل وحتی همراه بایخچال های دائمی ایجاد کرده اند.این تنوع جغرافیایی زمینه زیست گونه های بسیار متفاوت گیاهی و جانوری رادرایران فراهم کرده است آنچنانکه ایران یکی ازپنج کشور بهره مندازتنوع زیستی کامل(داشتن چهارفصل وزیست گونه های اصلی گیاهی وجانوری)درجهان به شمارمی آید.جزآن وجودبزرگترین دریاچه جهان درشمال کشورخط ساحلی هزارودویست کیلومتری باخلیج فارس وجود50دریاچه درداخل کشورکه ازمیان آنهاهیجده دریاچه درشمار پهنابهای کنوانسیون بین المللی رامسرقراردارندونیزدریاچه ارومیه به عنوان یکی از59ذخایرزیستی کره زمین شناخته شده است جنگل های انبوه شمال غرب مازندران آخرین بازمانده این گونه جنگل درجهان بوده وازاین نظر جنگلهای باستانی به شمارمی آیند ،بیابانهای وسیع که درآنهااغلب مولفه های بیابانی ازقبیل وزش بادهاحجم ماسه های روان پیشینه گرمای هوا،دربالاترین حدثبت شده مناطق بیابانی جهانی هستندونیزطیف متنوعی ازآداب ورسوم وشیوه های معیشتی چندهزارساله منطبق باشرایط اقلیمی است ازآنجمله معیشت کوچ نشینی ازدیگرداشته های اکوتوریسم درایران به شمار می آید.
باردیگرتاکیدمی شودقرارداشتن ایران درشمارپنج کشورنخست بهره مند ازبیشترین تنوع اقلیمی درجهان به معنای آن است که درایران زمینه برای هرگونه سرمایه گذاری اکوتوریستی فراهم است وبه ویژه درقطب های اکوتوریستی کشورمنابع مورداتکا آنچنان دردسترس قراردارندکه اغلب حتی نیازی به مضاعف سازی جاذبه ها وجود نداردوصرف نظرازمسائلی همچون محدودیت بازار توریسم فرهنگی ونبودزمینه اجتماعی گسترش توریسم تفریحی در ایران ازاین نظرنیزتوان بالقوه اکوتوریسم ایران بسیارافزون ترازدیگر بخش های توریسم است.
2-4-6-اکوتوریسم راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری
جاذبه های طبیعی واقلیم های متفاوت جغرافیایی دستمایه های گران قیمتی رادرحوزه اقتصادبرای انسان به ارمغان آورده است، که مسلماًبهره برداری ازآن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی می باشدکه درکل بستگی به ثباتدربخشگردشگریدارند،امروزهوجود
پتانسیل های عظیم تاریخی وحتی طبیعی درایران این کشوررابه یکی ازجذاب ترین مناطق گردشگری جهان بدل نموده است.ولیکن با توجه به مشکلات موجودنظیرپندارهای غلط برخی ازگردشگران خارجی درموردایران،برخی مشکلات دست وپاگیراداری درمسیرورودگردشگر وغیره سبب گردیده است تاازیک سواین مشکلات برکمیت وکیفیت گردشگری تأثیرسوءداشته باشدوازسوی دیگرامرگردشگری درکشور آنطورکه شایسته است جدی تلقی نگردد.لذابه نظرمی رسدجهت پیشرفت دراین زمینه خصوصاًدربخش منابع طبیعی،صنعت گردشگری ایران بایدبه شیوهای منسجم کنترل شده