د یعنی دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز36می شود (ویلینس و همکاران، 2012).
کاهش سطح LDL-cاز طریق تسریع در از بین رفتن Apo-Bو کاهش ترشح VLDL-cوLDL-c است (کامانا و کاشیاپ، 2008).
مکانیسم افزاینده HDL-c خوب شناخته نشده است ولی ممکن است نیاسین با مهار بیان زنجیره بتایATP سنتتاز کبدی باعث کاهش کاتابولیسم HDL-c در کبد و افزایش میزان آن شود. نیاسین همچنین از طریق کاهش کاتابولیسم HDL-cوAPo-A1 باعث افزایش نیمه عمر HDL-c می شود (کامانا و کاشیاپ، 2008).
سایر اثرات این دارو به صورت اثرات ضد ترومبوز و ضد التهاب رگی و بهبود فعالیت اندوتلیال می باشد (یوو همکاران، 2010).