وانایی های جدیدتری پیدا می کنند، و از طرفی توسعه زبان های برنامه نویسی و نرم افزارهای گوناگون، که طراحی و ارائه مطالب آموزشی را سهولت می بخشند، نظام های آموزشی را دست خوش تغییرات عمده ای کرده اند. به نظر می رسد که استفاده از این امکانات برای آموزش، موجب ارتقای کیفیت آموزش شده و به فراگیرمحوری، یادگیری فعال و مادام العمر، تعامل در یادگیری و چندرسانه ای بودن آموزش کمک نموده بشریت را به سمت یک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می دهند. آموزش به کمک رایانه4 عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه برای تدریس محتوا استفاده می کند. استفاده از فناوری رایانه با تشویق دانشجویان شرایط لازم را برای خودآموزی و آموزش مستقل و فعال به جای کلاس درس فراهم می سازد. زمینه های آموزشی رایانه شامل: رایانه به عنوان معلم خصوصی، روش تمرین و تکرار، روش استقرایی، روش بازی، آموزش با مدیریت رایانه و در نهایت شبیه سازی به کمک رایانه است. استفاده از شبیه سازی به عنوان یکی از روش های جدید استفاده از فناوری رایانه در تعداد زیادی از مراکز آموزشی معتبر دنیا مرسوم شده است. در واقع شبیه سازی جالب ترین نوع یادگیری توسط رایانه محسوب شده و به فراگیر اجازه می دهد که نقش مهمی در شبیه سازی موقعیت ها و شرایط ایفا نماید. شبیه سازی بایستی بر پایه یک معدل صحیح (به همراه پیش فرضهای منطقی) از پدیده تحت مطالعه باشد.بایستی فراگیران با آن تعامل داشته باشند.بعد از تعامل فراگیر بایستی بازخوردی صحیح و فوری و اطلاعات دهنده ارائه شود.جهت جلب توجه فراگیران به نکات مهم و کلیدی از نمودار ها و علائم معطوف کننده توجه استفاده شود. (احدیان، 1384)
با ظهور فناوری های جدید در عرصه آموزش ،محیط های یادگیری جدیدی به وجود آمده است ویکی از این روشهای آموزشی مؤثردر این محیط ها شبیه سازی است. با کاربرد رایانه در فراگیری ،زمینه بهره گیری از روش حل مسئله گسترده می شود،طوری که باشبیه سازی به وسیله رایانه می توان فراگیر را در صحنه های شبیه واقعیت دید که طی فرآیندی خود جوش ،فرد به خلاقیت واکتشاف برای رفع نیازهای پیش آمده خو یش درجهت کسب اطلاعاتی دست می زند. (افضل نیا، 1387).
می توان با طراحی وبه کار بردن یک محیط شبیه سازی شده ضمن متنوع وجالب کردن محیط یادگیری ،فراگیران آسانتر ،بدون خطروهزینه زیاد وریسک پذیری به تجارب یادگیری دست یابند وبا پیچیدگی های زندگی واقعی آشنا شوند .
این فصل شامل مبانی نظری پژوهش، تاریخچه آموزش شبیه سازی شده، مفهوم خلاقیت و پیشرفت درسی و در نهایت قسمت مربوط به پیشینه تحقیق می باشد که در دو بخش داخلی وخارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
مبانی نظری
تعاریف ومفاهیم
علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه: درسی است به ارزش 2 واحد درسی که در هفته توسط دبیر متخصص زیست شناسی در پایه اول متوسطه دوم تدریس می شود.که در آخرین ویرایش سال تحصیلی93/92 مشتمل بر هفت فصل با موضوعات: 1-نگرش علمی وعلوم زیستی2- ساختار شیمیایی 3-تولیدکنندگی 4-تغذیه 5-تولید مثل و وراثت 6-بوم شناسی 7-سلامتی و بیماری تدوین گردیده است. این درس یکی از مهمترین کتب برای هدایت دانش آموزان به رشته علوم تجربی می باشد.
فناوری : عبارت است ازکاربرد نظام مند علوم رفتاری وفیزیکی وعلوم دیگر برای حل مشکلات (ذوفن 1383)
آموزش : به فعالیتهایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین معلم ویک یاچند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد (سیف، 1388).
یادگیری : براساس رویکرد ساخت گرایی ، فرایندی پویا و درونی است که طی آن فراگیران به شکلی فعال و با ارتباط دادن اطلاعات جدید به آنچه که آموخته اند دست به ساخت دانش می زنند .
فناوری آموزشی: هیأت فنا وری آموزشی آمریکا اینگونه تعریف کرده است “روش نظام مند طراحی ،اجراوارزشیابی کل فرآیند یادگیری وتدریس بر حسب اهداف معین ونیز بر اساس تحقیقات در زمینه یادگیری وارتباطات انسانی وغیر انسانی به منظوز فراهم آوردن یادگیری وآموزش مؤثرتر،پایدارتر وعمیق تر” (احدیان ،1381).
تعریف شبیه سازی :
کلمه Simulation به‌معنی “عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت” (گروه مولفین1384)و “نمایش کارکرد یک سیستم یا یک فرایندی به‌وسیله کارکرد کامپیوتر یا فرایند دیگر” ( مریام5 2000)مده است.
شبیهسازی توانایی یا قابلیت طراحی است؛ که یک راهحل آماری قدرتمند را ایجاد کرده و مدیر را از دستیابی به اهداف سازمان مطمئن میکند( فیرین دی ام،مادلر دید ومدلر ام جی20026)