قاط قوت نیز تقویت شوند. نگرش ها و شاخص های مختلفی در این زمینه قابل طرح است. در این پژوهش، تنها به شاخص “اثربخشی” این سیستم ها تکیه شده است و اهداف آن عبارتند از : شناخت میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان در ارائه اطلاعات مطلوب به مجریان و شناخت میزان اثربخشی سیستم اطلاعات از بعد زمان و اینکه اطلاعات و گزارش های مدیریت در شرایط حساس تصمیم گیری با چه سرعت و دقتی به دست مدیران می رسد و آخرین مورد اینکه شناخت میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت از بعد محتوی. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است است که میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در دو بعد محتوی و شکل در حد بالاتر از متوسط(نسبتاً زیاد) و در بعد زمان پایینتر از حد متوسط(کم) می باشد.
لوی و پاول (2003) مدلی چهار مرحله ای رابرای بکارگیری تجارت الکترونیکی و بلوغ شرکتهای کوچک و متوسط ارائه نمودند. مراحل مذکور برای این شرکتها از دید آنها شامل تجارت سنتی تعدیل شده، تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی می باشد. (Levy, Powell, 2003) شورای بهره وری هنگ کنگ نیز در گزارش پروژه بکارگیری تجارت الکترونیکی، مدل بلوغ شش مرحله ای را برای تجارت الکترونیکی معرفی می کند که به طور کلی این مراحل از دید این شورا شامل سطح عدم استفاده و عدم تمایل، سطح تمایل، سطح بکارگیری اولیه، سطح مشتری یابی، سطح ادغام تجاری و سطح تحول کسب و کار می باشد(HKPC,2004) مارتین و مالتای مدلی پنج مرحله ای برای بکارگیری تجارت الکترونیکی جهت شناسایی مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی ارائه کرده اند که مراحل مذکور شامل پست الکترونیکی، سطح وب سایت، سطح تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و سطح سازمان متحول شده می باشد.(, Martin , Maltay2001) کوپر نیز با ارایه مدل میکا، سه مرحله برای بکارگیری تجارت اینترنتی توسط شرکتهای کوچک و متوسط معرفی نمود. (,cooper 2000) این سه مرحله عبارتند از : ترفیع، تدارک و پردازش. کین اوانز نیز مفهوم چرخه حیات الکترونیکی را مطرح نمود. چرخه مذکور نشان دهنده چگونگی پیشرفت کسب و کار الکترونیکی در طی زمان می باشد. چرخه حیات الکترونیکی از دید اوانز شامل مراحل بروشور، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بنگاه الکترونیکی می باشد.

5-1- اهداف تحقیق:
با توجه به سنتی بودن روش های صادرات به خصوص محصولات کشاورزی در عصر حاضر که به عصر اطلاعات معروف است، به نظر می رسد ضرورت توجه به فناوری اطاعات از جمله تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی بیش از پیش احساس می شود بنابراین با توجه به موضوع تحقیق و بیا مسئله اهداف زیر در این تحقیق دنبال می شود
اهداف اصلی تحقیق
امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ، موز خرما ، هندوانه با توسل به مد TELOS
اهداف فرعی تحقیق:
– کاهش هزینه های صادرات محصولات کشاورزی از طریق استقرار سامانه تجارت الکترونیک.
– افزایش دانش و آگاهی از وضعیت بازارهای داخلی و خارجی محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– افزایش انعطاف پذیری در مقابل تهدیدات و فرصت های صادراتی محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت های فنی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت های اقتصادی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های حقوقی، قانونی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های عملیاتی و تخصصی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های زمانی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.
6-1- سوالهای اصلی تحقیق:
1- چگونه می توان تجارت الکترونیک را در راستای صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار به کار گرفت؟
2- آیا ظرفیت های لازم در راستای استقرار تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار وجود دارد؟
3- آیا تجارت الکترونیک از لحاظ فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی می تواند باعث افزایش صادرات کشاورزی استان به خصوص ایرانشهر و چابهار شود؟
7-1-فرضیه های تحقیق :
1- از نظر فنی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
2- از نظر اقتصادی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
3- از نظر قانونی و سیاست گذاری امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
4- از نظر عملیاتی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان های چابهار و ایران شهر وجود دارد .
5- از نظر زمانی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش محصولات کشاورزی در شهرستانهای چابهار و ایرانشهر وجود دارد .
6- متغیرهای فوق از نظر امکان سنجی دارای اهمیت یکسانی در توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در شهرستانهای چابهار و ایرانشهر می باشد .
8-1-چه کاربردهایی ازانجام این تحقیق منظوراست:
تجزیه و تحلیل های حاصل از این تحقیق کمکی خواهد بود جهت نگرش وسیعتری به توسعه تجارت الکترونیک در منطقه ، امری که از مد نظر محقق با توجه مکاشفه در اثار صاحب نظران و اساتید امری ضروری می نماید .
این امکان سنجی باعث روشنگری بیشتر و اعمال دقت در فرایندهای عملکردی پیشرو در عرصه صادرات بیشتر محصولات کشاورزی مناطق چابهار و ایرانشهر خواهد گردید .
9-1-استفاده کنندگان ازنتایج پایان نامه
سازمان توسعه صادرات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری ادارات و دستگاه ها و متولیان امر توسعه صادرات کشاورزی
10-1-نوع آوری طرح درچیست؟
تا به حال تحقیقی در این زمینه در استان صورت نگرفته، و به دلیل پرداختن به تجارت الکترونیک که بحث جدید و مهمی در صادرات و واردات می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
11-1-روش انجام تحقیق:
این تحقیق بطور عام و ماهیتاً از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی تبعیت می نماید و از نظر نوع کاربردی است.
این تحقیق به طور خاص از مدل امکان سنجی TELOS که مخفف (فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی) است تبعیت نموده و امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار را از ابعاد فوق الذکر در جامعه زیر مطالعه می نماید.
12-1-روش وابزارگردآوری اطلاعات :
درراستای جمع آوری اطلاعات این تحقیق بادودسته اطلاعات اولیه وثانویه مبادرت به طبقه بندی داده ها،پردازش ،آزمون وتحلیل می نماید.اطلاعات ثانویه شامل کلیه مدارک ومستندات ،آمارهای ثبتی دولتی و مقالات تخصصی ،اینترنت وسیستم های مجازی ،اخذاطلاعات اولیه نیزشامل کاربردتکنیک پرسشنامه درراستای ساختن اطلاعات موردنظرتحقیق می باشد.البته درراستای اعتماد بیشتر محقق به پاسخها، مصاحبه سطحی نیز به عمل خواهد آمد که بطور تطبیقی در نتایج و پیشنهادات مورد استفاده قرار خواهد گرفت
13-1-جامعه آماری
کلیه کسانی که در امر صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار فعالیت دارند، می باشند این جامعه تشکیل شده است از:
کارمندان و متخصصان صادرات سازمان بازرگانی، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معاون، دلالان و اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به فعالیت صادرات کشاورزی و کشاورزان شهرستان های ایرانشهر و چابهارمی باشد.
14-1-روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه :
روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که پس از معلوم شدن حجم نمونه ، نمونه ها را به تصادف از جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شده است .
برآورد حجم نمونه : با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری ( نامتناهی بودن جامعه آماری ) برای برآورد حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است :
که در آن :
n : حجم نمونه P: نسبت در جامعه و q=1-p d : حداکثر خطای برآورد نسبت جامعه می باشند .
چون اطلاع خاصی از مقدار p نداریم مقدار آن را برابر 5/0 فرض می کنیم که به این ترتیب ماکزیمم مقدار حجم نمونه حاصل می شود .با توجه به مقادیر
مقدار 167 برای حجم نمونه حاصل می شودکه به این ترتیب 170 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است .
حجم نمونه
Nخطای نسبی
Dسطح اطمینان
Z1670.050.992.58
در نهای