اکتریایی گیاهان خانواده سولاناسه، پوسیدگی قهوهای سیبزمینی، پوسیدگی قهوهای گیاهان خانواده سولاناسه، سوختگی جنوبی باکتریایی گوجهفرنگی، سوختگی جنوبی باکتریایی (2003، CABI)
1-1-3- خصوصیات
R. solanacearumیک بیمارگر خاکزاد است که عامل مهمی در محدود کردن تولید بسیاری از گیاهان در سرتاسر جهان میباشد و عامل پژمردگی باکتریایی و پوسیدگی قهوهای سیبزمینی، پژمردگی باکتریایی یا پژمردگی جنوبی گوجهفرنگی، بادمجان، توتون و بعضی از گیاهان زینتی و همچنین بیماری موکوی موز است (اگریوس18، 1997). استرین بیماریزای سیبزمینی روی توتون بیماریزایی ضعیفی دارد و روی موز غیربیماریزا است. استرین مربوط به موز هم نمیتواند روی سیبزمینی ایجاد بیماری کند. در مقابل، استرینهای بیمارگر گوجهفرنگی و توتون معمولاً قادر به بیمار کردن سیبزمینی هستند (هوکر، 1990).
R. solanacearum یک باکتری گرم منفی، غیرفلورسنت، میلهای شکل و هوازی اجباری است که اندازهای بین 7/0 – 5/0 در 2 – 5/1 میکرومتر دارد و دارای یک تاژک قطبی و فاقد کپسول و اسپور است. دمای بهینه رشد برای اکثر استرینها بین 32 – 28 درجه سانتیگراد میباشد (هیوارد، 1991؛ شاد19 و همکاران، 2001). کلونی باکتری روی سطح آگار و در دمای 28 درجه سانتیگراد معمولاً بعد از گذشت 48 – 36 ساعت ظاهر میشود. کلونیهای تیپ بیماریزا سفید یا کرم رنگ، دارای شکل نامنظم، لعابدار و مات هستند. در اثر ایجاد موتاسیون کلونیهای غیربیماریزا هم ظاهر میشوند که شکل منظمی دارند، کوچکتر و فاقد لعاب هستند. محیط TTC20 (کلمن، 1954) قادر به جداسازی این دو تیپ کلونی از یکدیگر است; در واقع روی این محیط کلونیهای بیماریزا به رنگ سفید با مرکز صورتی و کلونیهای غیربیماریزا به رنگ قرمز تیره هستند (چامپویزو21 و همکاران، 2009).
R. solanacearum سالها در آب معمولی، آب مقطر و یا آب دیونیزه استریل زنده میماند. همچنین نگهداری باکتری به مدت طولانی در محیط کشت مایع حاوی 10% گلیسرول و در دمای 80- درجه سانتیگراد امکانپذیر است. کشت متوالی روی سطح آگار باعث از بین رفتن قدرت بیماریزایی بیمارگر شده و باکتری روی سطح محیط کشت و در دمای 4 درجه سانتیگراد قادر به زنده ماندن نیست. این باکتری در شرایط خاصی مثل قرار گرفتن در معرض دماهای پایین، وارد یک حالت زنده اما غیرقابل کشت میشود (VBNC22) که ممکن است روشهای تشخیصی مبتنی بر کشت را با مشکل مواجه کند (ونالساس23 و همکاران، 2001).
کاتالاز، اکسیداز و نیتراترداکتاز در این باکتری مثبت است، نشاسته و اسکولین را هیدرولیز
نمیکند، به سختی قادر به هیدرولیز ژلاتین است، از سوکروز تولید لوان نمیکند، در 41 درجه سانتیگراد رشد نمیکند، در 8 pH: ضعیف و در 4 pH: و 9 pH: اصلاً رشد نمیکند. در غلظت نمک بالای 2% قادر به رشد نیست.

1-1-4- بیماریزایی R. solanacearum