بـران شورش اعراب بیت المقدس شد . ( بی آزاران
، 1345ش ، ص45)
و بـه رهبری او و دیگر سران فلسطینی تظاهرات و درگیریهای زیادی شکل گرفت ، از جمله
اعتراضهـای 5/5/1919م ویا درگیریهای ماه مـه 1920م که درشهر یافا به وقوع پیوست و…
حاج امین تا سال 1947م کلیه فعالیتهای فلسطینـی ها را رهبری می کرد .
در 22 ژوئیه 1922 م انگلستان لایحـه قوانین سرپرستی فلسطین را تنظیم وبرای تصویب بـه
جامعه ملل فرستاد که مورد موافقت و امضا قرار گرفت . این لایحه تقریبا صورتـی از همان

یادداشتی بود کـه صهیونیستها در فوریـه 1919م به کنگره صلح ورسای تقدیم کرده بودند ، که
در آن به وعـده بالفوروالتزام انگلستان برای اجرای آن اشاره شده است .(زعیتر، بی تا، ص115)
درراستای تحقق این هدف ساموئیل در گام اول یک یهودی افراطی بـه نام “نورمن بینتویتس ”
را به قائم مقامی منصوب واورا مأمورتدوین قوانین و آئین نامه های کشوری ساخت ، ودر پـی
آن وی نیز پستهای کلیدی ومهـم را بـه یهودیان دیگر واگذار کرد ، حتی او زبان عبـری را در
کنار عربی زبان رسمی اعلام کرد … ودر همراهـی او دولت بریتانیا ، مساحتهای فراوانی از
زمین های مرغوب دولتی را به سود یهودیان مصادره کرد ودر سال 1921م امتیاز تولید برق
را به مدت 7 سال به روتنبرگ یهودی روسی تبار واگذار کرد …
در پی این بی عدالتیها و تجاوزگریها درگیریهای شدیدی بین عرب ویهود صورت گرفت که از
مهمترین آنها قیام براق بود .
این قیـام در سال 1929م در اعتراض بـه عمل یهودیانی که در روزعید کفاره وسایل عجیب و
جدیدی را با خود به پای دیواربراق (بخشی از باروی غربی حرم شریف ، وبه اعتقاد مسلمانان
مکان بسته شدن اسب رسول خدا در شب معراج و به گمان یهود دیوار ندبه و بخشی از قسمت
بیرونی دیوار غربی معبد باستانی آنهاست ) آوردند و شبانگاه در بوق وکرنا دمیدند، صورت
گرفت . و 15 روز بـه طول انجامید و نتیجـه آن شهادت چندین فلسطینی و اسارت و تبعید آنها
وکشته شدن بسیاری از یهودیان گشت .
البته دادگاههای انگلیسی برای محاکمه انقلابیون شروع به قضاوتهای نا عادلانه کردند از جمله
اعدام فؤاد حجازی ، عطا الزیر ، محمد جمجوم و محکوم کردن قریب به 800 نفر عرب و…
که البته نهایتا با بررسیهـای کمیسیون ، این دیوارازآن مسلمانان شناختـه شد . ( زعیتر ، بی تا ،
ص 156 )
همچنان شورشهای اعراب و درگیری بین آنها با سران انگلیسی ویهودی ادامـه داشت تا اینکـه

در سال 1939م انگلستان نظر خود را بـه صورت کتاب سفید منتشر ساخت که در مقدمه آن
اعلام داشت : ما بـه صراحت اعلام می داریم که قصد نداریم فلسطین را یک منطقه یهودی
نشین نماییم … و دولت انگلیس میل دارد کـه درفلسطین یک دولت مستقل ، متشکل ازنمایندگان
عرب ویهود تشکیل شود . ( همان ، صص 228و236)
با شروع جنگ جهانی دوم کتاب سفید فرصتی برای مطالعه نیافت . و چون در آن امتیازات
عرب ها چشمگیر نشان داده می شد یهودیان با دولت انگلستان سربه مخالفت برداشتند و
سازمانهای مخفی آنها شروع به تهدید و خرابکاری نمودند از جمله ویرانی بناها و… که در پی
این حوادث در سال 1944م بین نمایندگان سوریه ، عربستان ، مصر ، عراق ، لبنان ، و اردن
پیمانی مبنی بر اتحاد دول عرب و فلسطین به امضا رسید که در مارس 1945 م به صورت
اتحاد یه عرب در آمد .
برای حل مسأله فلسطین دهها کنفرانس و جلسـه با حضور عرب ویهود یا بـا عدم حضور آنها
تشکیل شد کـه نهایتا در 1947م مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد تقسیم فلسطین را با 33
رأی موافق و13 رأی مخالف و 11 ممتنع تصویب نمود . . ( بی آزاران ، 1345ش ، ص76 )
در پی این تصمیم اتحادیه عرب ضمن صدور اعلامیه ای قطعنامه تقسیم را محکوم کرد و در