پسران جوان شهر یزد تفاوت معنی دار وجود دارد.
2- بین حمایت اجتماعی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تفاوت معنی دار وجود دارد.
3- حمایت اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی داری دارد.