………………………………………………………………………………………………………. 131
5 – 8 – پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………… 134
– منابع و ماخذ
– جداول مربوط به آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
– جدول متغیر کیفیت خدمات نماینده بیمه
– جدول متغیر رضایت مندی بیمه گذار
– جدول متغیر ارزش ادراک شده بیمه گذار
– جدول متغیر قصد توصیه به دیگران بیمه گذار
– جدول متغیر قصد خرید مجدد بیمه گذار
– جدول متغیر قصد شکایت بیمه گذار
– جدول جنسیت پاسخ دهندگان
– جدول تحصیلات پاسخ دهندگان
– جدول سن پاسخ دهندگان

– پرسش نامه
تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی
(مورد مطالعه : بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران در استان گیلان)
چکیده
وجود رقابت در بین موسسات و بنگاه ها، برای کسب سهم بیشتری از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایت مطلوب موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار بوده و هم مشتریان در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان کالا و خدمات باشند. لذا در همین راستا سعی گردید در این تحقیق بر روی بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل تحقیقی راجت گرا مطالعه گردد و محقق براساس نتایج تحقیق خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط فروش بیمه نامه می باشد و هدف اصلی تحقیق مشخص کردن رابطه علیت بین متغیرهای کیفیت خدمات نماینده بیمه، رضایت مندی بیمه گذار، ارزش ادراک شده بیمه گذار، با متغیرهای نیات رفتاری بیمه گذاران شامل قصد شکایت بیمه گذار در صورت دریافت خدمات ضعیف نماینده بیمه و قصد توصیه به دیگران بیمه گذار و در نهایت تاثیر کلیه متغیرها بر روی قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان می باشد. از آن جا که یافته های تحقیق براساس نظر خواهی از پاسخ دهندگان به منظور سنجش کیفیت خدمات نمایندگان بیمه ایران می باشد. لذا پاسخهای پنج گزینه ای(مقیاس لیکرت) طراحی شده است و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار تحلیلی به دو صورت، آمار توصیفی و استنباطی استخراج گردید. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل شده است و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق، به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق پرداخته شد. بر اساس مقدار میانگین متغیرهای عملکردی تحقیق شامل کیفیت خدمات نماینده بیمه، رضایت مندی بیمه گذار، ارزش ادراک شده بیمه گذار و متغیرهای نیات رفتاری بیمه گذاران شامل قصد شکایت بیمه گذار، قصد توصیه به دیگران بیمه گذار و قصد خرید مجدد بیمه گذار، همگی بالاتر از میانگین مورد انتظار(حد متوسط امتیاز 3) بوده اند و این مقادیر در خصوص بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان می باشد. لذا این میانگین محاسبه شده نشان دهنده این مطلب است که عوامل فوق در این شرکت بیمه ای در حد بالاتر از متوسط بوده و در وضعیت مطلوب قرار دارند.
Determine the factors affecting fire insurance repurchase
(Case Study: Iran Insurance Company fire insurance policyholders in Gilan province)
Abstract
Competition between institutions and firms to gain market share is
To achieve greater customer satisfaction and firms are looking to .ain a prominent position in the market .Customers are looking for ways to get the best suppliers of goods and services .The research on insurance fire insurance policyholders Iran Gilan is based on the model Rajt .According to a research study is to find ways to improve conditions .The main aim of research is to determine the causality between variables .Insurance agent service quality, perceived value, satisfaction insured policyholders insured with behavioral intentions variables, includes plans to sue the insurer intends to recommend to others. The effects of all variables on intention to repurchase insurance fire insurance policyholders of Guilan; The findings, based on survey respondents to measure.Service quality Insurance Agents of satisfaction perceived intent to sue the intention to recommend to others to buy again. afive-item (Likert scale) was designed.To analyze the data collected from the analysis of descriptive and inferential statistics were used in two ways: .Using descriptive statistics on the demographic .haracteristics of the respondents understanding of the situation has been .Later in inferential statistics, this study examines the relationships between the variables in the conceptual model processing .The analysis of statistical data such as mean, standard deviation, variance and frequency tables and graphs to be used by software spss18 .The analysis of the relationships between independent and dependent variables, structural equation modeling was performed using 8.53 lisrel software.The average value of operating variables investigated included .Insurance agent service quality, perceived value, satisfaction insurer insurer insurer variables and behavioral intentions such as intention to.ecommend to others planning to sue the insurer insurer insurer intends to repurchase .Are higher than the expected mean (the average score of 3) are.The amounts of insurance fire insurance policyholders of Guilan; .Statistics show that the above factors the insurance company is higher than average and are in good condition .Keywords:.Insurance agent service quality, perceived value, satisfaction insurer insurer insurer intends to sue the insurer behavioral intentions insurer intends to recommend to others
Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Management and Accountants
Department of Business Management
Presented in partial fulfillment of the requirements for (M.A.) degree
business Administration degree domestic commercial Trends
Title:
Determine the factors affecting fire insurance repurchase
(Case Study: Iran Insurance Company fire insurance policyholders in Gilan province)
Supervisor:
Dr. Tahmoores Hassan Gholipour

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Author:
Ebrahim Ghafoori
Date:
Semester
Summer 1393
1 – 1 – مقدمه
وجود رقابت در بین موسسات و بنگاه ها برای کسب سهمی بیشتر از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایت مندی مطلوب، موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار باشند و هم مشتریان در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان کالا و خدمات باشند. رسیدن به این اهداف با بررسی دو مفهوم، کیفیت کالا و رضایت مشتری ارتباط نزدیکی دارد. با بررسی این دو مفهوم خصوصا” در بازارهای خدماتی به دلیل ویژگی خاص ارائه خدمات، موضوع مورد بحث مهمتر می گردد. اندازه گیری کیفیت خدمات و رضایت مندی از دیدگاه مشتریان، از جمله اقدامات داخلی سازمانها محسوب می شود که نمایانگر جهت گیری سازمان ها به سمت ارائه کیفیت برتر می باشد(Coyothetis, 1992). صاحب نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویت های مدیریت شرکت ها و سازمانها برشمرده اند و لزوم پایبندی همیشگی مدیران عالی، بر جلب رضایت مشتریان را شرط اصلی موفقیت می دانند(سجادی،1377). از سوی دیگر همه سازمان ها به این یقین رسیده اند که رضایت مشتری در گرو افزایش