…………………………………………………………………………………………..81
3-6-2. آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………..81
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….83
4-2.یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….83
4-2-1.تحلیل داده های جمعیت شناسی……………………………………………………………………….84
4-2-2. یافته ها بر اساس سوالات پژوهش…………………………………………………………………..86
4-3.بررسی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………..94
4-3-1.بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………94
4-3-2.آزمون فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………94
فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات
5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….95
5-2. نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………97
5-2-1.نتیجه جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………97
5-2-2. نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ……………………………………………………….97
5-3.نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………..99
5-4.بحث……………………………………………………………………………………………………………….100
5-5.پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….101
5-5-1.پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………101
5-5-2. پیشنهادات تحقیق آتی …………………………………………………………………………………101
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..102
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 104
پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………..105
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………110
فهرست جدولها و نمودارها
جدول 3-1. تعداد مدیران و کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان…………………78
جدول 3-2. میزان پایایی سوالات متغیر دیدگاه مدیران ………………………………………………………80
جدول 3-3. میزان پایایی سوالات متغیر ایجاد کتابخانه دیجیتال……………………………………………80
جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیتپاسخگویان …………………………………………84
جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………..84
جدول 4-3.توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان…………………………………………………………..85
جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………85
جدول 4-5.توزیع فراوانی و درصدفراوانی سابقه کار مدیران و کتابداران……………………………..86
جدول 4-6. توزیع فراوانی و درصدفراوانی پاسخها به آشنایی مدیران و کتابداران به کتابخانه دیجیتال
……………………………………………………………………………………………………………………………………87
جدول 4-7. توزیع فراوانی و درصدفراوانی پاسخهابه امکان دیجیتالی شدن منابع ………………….88
جدول4-8. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به دیجیتال بودن کتابخانه ……………………..89
جدول 4-9. توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سوالات………………………………..89
جدول 4-10.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موارد اولویت منابع برای دیجیتالی شدن 89
جدول4-11. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موانع دیجیتالی شدن کتابخانه…………..90
جدول 4-12. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به امکانات و تجهیزات موجود برای ایجاد
کتابخانه دیجیتال …………………………………………………………………………………………………………..92
4-13.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به ضرورت ایجاد کتابخانه دیجیتال ………………..93
جدول 4-14. آزمون کو لموگراف – اسمیرنوف………………………………………………………………..94
جدول 4-14. ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و کتابداران و ایجاد کتابخانه دیجیتالی …….95
چکیده

مقدمه: کتابخانهها با هدف پاسخگویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیدهاند و خدمات دیجیتال راهموثری برای رسیدن به این هدف میباشد که امکان استفاده از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و همچنین تهیه سریعتر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهممیآورد. امروزه مدلهای جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می شود که در این میان کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.
هدف: هدف تحقیق حاضر آگاهی از دیدگاههای مدیران و کتابداران کتابخانههای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است.
روششناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل میدهند و برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است .
نتایج : یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدیران و کتابداران کتابخانههایدانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانهها مثبت بودهو انجام آنرا در کتابخانهها ضروری میدانند. همچنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبانهای خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانهای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافیرا از موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.
مدیران و کتابداران آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و 649/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این نگرش مثبت بیانگر تمایل آنها در بکارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.

کلید واژه: کتابخانه دیجیتال ، کتابداران کتابخانههای دانشگاه آزاداسلامی استان گیلان ، مدیرانکتابخانههای دانشگاه آزاداسلامی استان گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1.مقدمه
امروزه دسترسی کاربران کتابخانههای دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاهترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانهها را در