فقیت طراحی سنتز، جداسازی و خالص شد. رفتار کرومیکی با طیف فرابنفش جزئی بررسی شد که این ترکیب خاصیت فتوکرومیکی خوبی را در حالت جامد و محلول از خود نشان داد.
نمودار (1-1): طیف فرابنفش – مرئی ترکیب 4 در اتانول
رفتار فتوکرومیکی با طیف فرابنفش مرئی بررسی شد این نوع ترکیبات استخراج کننده های موثر برای کاتیون ها، عوامل پیوند دهنده با آنیون ها، کاتالیست های انتقال فاز و حسگرهای الکتروشیمیایی و نوری انتخابگر یون هستند. به همین جهت می توانند کاربردهای ارزشمند در زمینه حذف بیولوژیکی یون ها، مولکول های خنثی، دیالیز، حذف شیمیایی یون ها و مولکول های ناشناخته از منابع محیط زیستی حسگرهای آنیونی، کمپلکس های فلزی و غیره را داشته باشند.
1-6- واکنش های شیمیایی کتوآزیریدین ها
1-6-1- رویکرد جدیدیک سنتز جایگزینZ- aminothazol از کتوآزیریدین
در این واکنش 2- آزیریدین-بنزوئیل- 3 -فنیل ترانس با تیوسیانات آمونیوم در حضور کاتالیزور و متیل سیانید روی داده است که این واکنش برای سنتز (zaminothiazoles) جانشین کردن مطرح شده است طرح (1-20) [14].
طرح (1-20): رویکرد جدید یک سنتز جایگزین Z-aminothazol از کتوآزیریدین
1-6-2- توسعه حلقه کتوآزیریدین به 2-5 (Diaryloxazoles)
در این واکنش گسترش حلقه ی کتوآزیریدین در حضور دی سیکلو هگزیل کربودیمید (Dicyclohexyl Carbodimide) وید در استونیتریل برگشتی صورت می گیرد طرح (1-21) [15].
طرح (1-21): یک روش برای توسعه حلقه کتوآزیریدین به 2-5 (Diaryloxazoles)
1-6-3- تهیه ی آلیل آمین و پیرازول
2 کتوآزیریدین با هیدرازین و پتاسیم هیدروکسید و اتیلن گلیکول در دمای oC 100 واکنش داده که آلیل آمین (15) و پیرازول (16) تولید کرده است طرح (1-22) [16].
طرح (1-22): تهیه ی آلیل آمین و پیرازول از 2 کتو آزیریدین
1-6-4- سنتز آلفا – کتو آزیریدین
یک کتون آلفا و بتا غیر اشباع با متوکسی آمین (17) و کاتالیزور Sc[(R)-BNP]3 منجر به تولید متوکسی آمینوکتون می شود که خود با یک کاتالیزور La(o-i-pr)3 که باعث بسته شدن حلقه می شود تبدیل به آلفا – کتوآزیریدین (18) می شود طرح (1-23) [17].
طرح (1-23): سنتز آلفاکتوآزیریدین
1-6-5- سنتز آزیریدین -2 و 2- دی کربوکسیلات از یک آمید حلقوی
یک آمید حلقوی با Exو LDA و THF در دمای oC-78واکنش می دهد و ترکیب (19) را تولید می کند طرح (1-25) [19].
طرح (1-24) سنتز 2 و 2- دی کربوکسیلات از یک آمید حلقوی
1-6-6- سنتز کربوکسیلات آزیریدین
یک – کتواستربا RNH2 و DMF یا CNCH3 واکنش می دهد و کربوکسیلات آزیریدین (20) را تولید می کند طرح (1-26) [25].
طرح (1-25): سنتز کربوکسیلات آزیریدین از یک کتواستر
1-6-7- گسترش حلقه آزیریدین به پیپریدین (Piperidines)
2- کتوآزیریدین (21) با Lph3PCH3Br و Buli و DME در دمای اتاق واکنش می دهند و ترکیب پیپریدین (22) را تولید می کند طرح (1-27) [21].
طرح (1-26): گسترش حلقه آزیریدین به پیپریدین (Piperidines)
1-6-8- انبساط حلقه N- استیل – 3 -آزیریدین
N- استیل -3 آزیریدین در حضور اسیدهای لوویس و شرایط مایکروویو 2 ترکیب را که یکی N- استیل – 3- آزیریدین 2 ایمید و دیگری N- استیل – 3- آزیریدین 2- استر است را تولید نموده است طرح (1-28) [22].
طرح (1-27): انبساط حلقه N- استیل – 3 -آزیریدین
1-6-9- سنتز سین 1 و 2- آمینو الکل
و -آزیریدین آلدهید (25) با RmgBr منجر به تولید یک حد واسط می شود که این حد واسط در واکنش با MgBr2 ، سین 1 و 2- آمینو الکل (25) را می دهد طرح (1-29) [23].
طرح (1-28): سنتز سین 1 و 2- آمینو الکل از یک و -آزیریدین آلدهید
1-7- برماسیون
1-7-1- واکنش های اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن – کربن
این واکنش ها یک واکنش کلیدی به شمار می رود چون در شیمی آلی بسیاری از واکنش ها برای آماده سازی ترکیبات آلکن با باند دوگانه کربن – کربن در حضور الکترون ها به کار می رود. که در این واکنش اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن – کربن در حضور یک نوکلئوفیل صورت می گیرد. [24]
مثال 1:
مثال2:
مثال3:
مثال 4:
طرح (1-29): واکنش اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن – کربن
1-7-2- واکنش افزایش برم به آلکن
یک آلکن با Br2 واکنش داده و پس طی مراحل زیر منجر به تولید ترکیب (26) شده است . طرح (2-2)[25].
طرح (1-30): واکنش افزایش برم به آلکن
1-7-3-واکنش یک آلکن با دی برمودی کلرومتان
یک آلکن با Br2 و دی کلرومتان واکنش داده و meso-2-3-diboromobutane meso Compound را می دهد طرح (2-3) [26].
طرح (1-31): واکنش یک آلکن با دی برمو و دی کلرومتان
1-8- آمیناسیون آلکیل هالیدها
1-8-1- سنتز ایمین ها همراه با آمیناسیون آلکیل هالید
این واکنش یک واکنش 3 جزئی است از آلدئیدهای معطر، آلکیل برمید و آمونیاک می باشد که منجر به تولید ایمین می شود . طرح (2-3) [27].
طرح (1-32): سنتز ایمین از آلدئیدهای معطر، آلکیل برمیدها و آمونیاک
1-8-2- واکنش آمونیاک با آلکیل یدید
در این واکنش آلکیل یدید با نانو ذره ی CuFe2O4 در یک پلی (اتیلن گلیکول) در حضور آمونیاک منجر به تولید ترکیب (26) شده است که یک آلکیل آمین است طرح (2-4) [28].
طرح (1-33): آمیناسیون الوکیل یدید با Cu Fe2 O4 در یک پلی (اتیلن گلیکول) در حضور آمونیاک
1-8-3- واکنش آلکیل هالید با آمونیاک
در این واکنش یک آلکیل هالید در مجاورت آمونیاک و نانو ذره CUI در Nbu4 NOH در دمای 60 تا oC 80 به مدت 24 تا 48 ساعت منجر به تولید آمین شده است طرح (2-5) [29].
طرح (1-34) سنتز آلکیل آمین از یک آلکیل هالید در آمونیاک و نانو ذره NaBu4 NoH , CUI
1-8-4- تبدیل مستقیم آلکیل هالید به نیتریل
در این واکنش آلکیل هالید در آمونیاک و در حضور ید منجر به تولید نیتریل شده است طرح (2-6). [30]
طرح (1-35): تبدیل مستقیم آلکیل هالید به نیتریل در مجاورت ید و آمونیاک
فصل دوم :
بخش تجربی
سنتز مشتق جدیدی ازیک کتودی آزیریدین از طریق آمیناسیون
1 ، 2 ، 4 ، 5- تترابرمو1 ، 5- دی فنیل پنتان -3- اُن
2-1-سنتز بیس1-3 فنیل -آزیریدین-2-ایل متانون
در این پژوهش امکان سنتز یک کتو دی آزیریدین از طریق سه واکنش متوالی بررسی شد.ابتدا دی بنزال استن در واکنش استن وبنز آلدهید تهیه وسپس بوسیلهبرمو کلرفورم مشتق تترابرمو تهیه میشود.در مرحله بعد آمیناسیون مشتق تترابرمو کتودی آزیریدین مربوطه را بدست میدهد.
طرح (2-1): مکانیزم و سنتز 3- فنیل آزیریدین -2- ایل متانول
مراحل واکنش انجام شده به صورت زیر است :
ابتدا دی بنزال استن در مجاورت برم در حلال کلرفورم برمه شد. کامل شدن واکنش بازایل نشدن قطرات برم که وارد محلول می شوند مشخص می شود. در مرحله ی بعد محصول حاصل در مجاورت آمونیاک قرار گرفته حمله نوکلئونیلی آمونیاک به کربن حامل هالوزن باعث جایگزین عامل آمینی شده که خود در مرحله ی بعد به عنوان نوکلئوفیل جایگزین برم دوم می شود.
2-2-بررسی طیف ها
طیف IRترکیب (27) جذبی قوی(Cm-1) 1627 مربوط به گروه کربونیل الفا و بتا غیر اشباع و جذب قوی در 1590و1649 مربوط به پیوند های دوگانه می باشد.
طیف IRترکیب (28)جذبی قوی در ناحیه 1670 وجود گروه کربنیل کتونی را نشان میدهد.جابجایی این پیک به فرکانس بالاتر نشانه از بین رفتن پیوند های دوگانه است و طیف 1602 مربوط به پیوندهای دو گانه ای است که در حال از بین رفتن است .
طیف Hz)300)HNMR ترکیب (29)در دمای اتاق یک پیک تک و پهن در ناحیه J=9Hz در1.27= ? مربوط به گروه NH می باشد و دو پیک دو تایی مربوط به پرتون های آلیفاتیک در 2.97= ? و 3.32= ? می باشد .با شکافتگی 6Hz3JHH = 6Hz3JH =نشان میدهد پروتون های اروماتیک در ناحیه 7.25-7.32 مشاهده میشوند.
طیف IR ترکیب (29) پیک قوی در 1726 مربوط به کربونیل کتونی و پیک ضعیف در ناحیه 3440 مربوط به NH نشان میدهد.
2-2-1- سنتز دی بنزال استون
طرح(2-2): سنتز دی بنزال استون

2-2-2- رو ش کار تهیه ی دی بنزال استن
طرح (2-3). دی بنزال استن
ا گرم سدیم هیدروکسید به 5 میلی گرم آب در یک ارلن مایر 250 میلی لیتر اضافه شد و تکان داده شد تا حل شود. 5 میلی لیتر اتانول به مخلوط اضافه کرده و ارلن را می چرخانیم و می گذاریم به دمای معمولی برسد سپس 12% میلی لیتر استون و بعد از آن 2.1 میلی لیتر بنزآلدهید به محتوا ارلن مایر اضافه کردیم رنگ محلول به سرعت به زرد تا نارنجی تغییر کرد (رنگ به خلوص بنزآلدهید بستگی دارد) مخلوط گرم می شود و تقریباً بی درنگ رسوب زرد رنگ حاصل شد . بعد از آن باید بگذاریم مخلوط به مدت 15 دقیقه ب