ی سنی کارکنان98
جدول (4-33): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین در میزان تحصیلات کارکنان99
جدول (4-34): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی در میزان تحصیلات کارکنان100
جدول (4-35): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش در میزان تحصیلات کارکنان100
جدول (4-36): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین براساس سابقه خدمت کارکنان101
جدول (4-37): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی براساس سابقه خدمت کارکنان101
جدول (4-38): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش بر اساس سابقه خدمت کارکنان102
فهرست نمودارها
نمودار (2-1): مدل مفهومی پژوهش68
نمودار (4-1) .توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس جنسیت76
نمودار (4-2) توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سن77
نمودار (4-3) .توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سابقه خدمت78
نمودار (4-4) توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس میزان تحصیلات79
نمودار(4-5): مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد104
نمودار (4-6): مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری104
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
طبیعت پویا و نامطمئن محیط امروزی ایجاب میکند تا سازمانها و شرکت ها به ابعاد زیادی در کسب و کار خود توجه کنند. به همین دلیل الگوهای جدیدی از تعامل سازمانی به وجود آمده است و سازمانها و شرکت ها با استفاده از فناوری اطلاعات، ساختارهای خود را به ساختارهای انعطاف پذیر تبدیل کرده اند. برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک اشاره به فعالیت مدیریت برنامه های مبتنی بر رایانه دارد که سازمان در اجرای طرح های کسب و کار از آن بهره میبرد. برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دربرگیرنده عنصر تفکر استراتژیک است زیرا مطلوب ترین سیستم های اطلاعاتی را برای شرکت، شناسایی و برنامه ریزی میکند تا فعالیت های بلند مدت فناوری اطلاعات و سیاست های کلان سازمان با همدیگر همسو باشند (حسینی و همکاران،1392).
در رقـابت های جهـانی موجود در عصر حـاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد . خواست مشتری برکیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است ، در نتیجه شرکت ها بیش از این نمی توانند به تنهایی ازعهده تمامی کارها برآیند . دربازاررقابتی موجود ، بنگاه های اقتصادی وتولیدی علاوه برعلت این امردر واقع دستیابی به مزیت رقابتی باهدف کسب سهم بیشتری ازبازاراست . براین اساس فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا ، تهیه مواد ، تولیدوبرنامه ریزی محصول ، خدمت نگهداری کالا ، کنترل موجودی ، توزیع ، تحویل وخدمت به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام میشدهاند ، اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است . مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین ، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت ها است (الوانی و میر شفیعی،1378).
امروزه مدیریت زنجیره تـأمین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب وکار الکترونیک در دنیا مطرح است . مدیریت زنجیره تأمین1 پدیده ای است که در دهه 90 میلادی ظهور یافته واین کار رابه طریقی انجام میدهدکه مشتریان بتوانندخدمت قابل اطمینان وسریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند. درحالت کلی زنجیره تأمین ازدو یاچند سازمان تشکیل می شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریـان های مواد ، اطلاعـات و جریـان های مـالی به یکدیگر مربوط می شوند . این سازمان ها می توانند بنگاه هایی باشند که مواد اولیه ، قطعات ، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع ، انبارش ، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می کنند . حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می توان یکی از این سازمان ها درنظر گرفت (دفت،1377).
دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان های پیشرو قرار گرفته است. مدیریت دانش بر سه موضوع اصلی یعنی انسان، ساختار و فن آوری تأکید دارد و سعی دارد تا با ایجاد ساختار مناسب و زیرساخت های تکنولوژیکی لازم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و آماده سازی او به عنوان دانش کاران با تولید و استفاده صحیح از منبع دانش به اهداف سازمانی دست پیدا نماید. تا از این طریق ضمن آماده سازی خود برای گذر از عصر صنعتی به عصر دانشی، بتواند سازمانی بر پایه دانش را بنا گذارد(رهنورد و محمدی،1388).
1-2) بیان مسأله
سیستم عبارتند از مجموع های از اجزای به هم پیوسته که به منظور دستیابی به اهداف خاص با هم در تعامل میباشند. در اغلب موارد نیز این سیستمها از چند زیرسیستم تشکیل شده اند که هریک فعالیت ویژه ای انجام می دهند و در نهایت نیز از یک سیستم بزرگتر حمایت و پشتیبانی می نمایند ( رومنی و استنبارت2،2011).
سیستم اطلاعاتی که به درستی طراحی و اجرا شود، میتواند اطلاعات سودمندی برای تصمیمگیری فراهم نماید و زمینه ساز افزایش ارزش سازمان شود. منظور از اطلاعات هر دادهای است که به هرگونه وقایع و یافته هایی اشاره دارد که بوسیله سیستم اطلاعاتی گردآوری، ذخیره و پردازش میشود. صرف نظر از مدل تصمیم گیری؛ سیستم اطلاعاتی حسابداری میتواند در کلیه مراحل تصمیمگیری و حل مسائل سودمند واقع شود (سودانی،2012).
سیستم اطلاعاتی که به درستی طراحی و اجرا شود، میتواند اطلاعات سودمندی برای تصمیم گیری فراهم نماید و زمینه ساز افزایش ارزش سازمان شود. منظور از اطلاعات هر دادهای است که به هرگونه وقایع و یافته هایی اشاره دارد که بوسیله سیستم اطلاعاتی گردآوری،ذخیره و پردازش میشود. صرف نظر از مدل تصمیم گیری؛ سیستم اطلاعاتی حسابداری میتواند در کلیه مراحل تصمیم گیری و حل مسائل سودمند واقع شود (رومنی و استنبارت،2011).
امروزه شرکتها با سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیروی انسانی، بهبود کیفیت تولیدات، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری وغیره علاوه بر برآوردن نیازها و اهداف خود؛ سعی در ایجاد مزیت رقابتی دارند؛ موضوعی که در محیطهای رقابتی امروزه اهمیت روز افزونی دارد. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی نیز می بایست انعطاف پذیر باشد تا در مقابل تغییرات پیوسته محیط قابلیت تطبیق داشته باشد. در این بین انگیزه نوآوری و خلاقیت چرخه ارزشمندی است که کمک می نماید عملکرد شرکتها، بخشها و حتی افراد را بهتر اندازه گیری نماییم و در عین اینکه امکان دسترسی به بازار سرمایه و منابع مالی را افزایش میدهد؛ سعی در کاهش مشکلات و موانع مالی و سازمانی نیز دارد. به منظور گسترش این استراتژیها، شرکتها نیاز دارند در بخش تکنولوژی نیز سرمایه گذاری نمایند تا اطلاعات و ارتباطات در حوزههای مختلف سازمانی از جمله تولید، طراحی، نوآوری، بازاریابی و غیره را ترقی، ترویج و گسترش دهند (داوری و شانهزاده،1380).
در عصر جدید، اطلاعات و دانش ارزشمندترین دارایی های سازمان ها می باشند؛ به گونه ای که شرط حیات در محیط رقابتی امروزه اطلاعات و دانش می باشد. این منبع ارزشمند و حیاتی از راه های مختلف کسب و به طرق مختلف منتقل می شود. پژوهشگران و متخصصان تلاش میکنند ،دریابند چگونه منابع دانش به صورت مؤثر، گردآوری و مدیریت می شود؛ آنها سعی دارند بدینوسیله دانش ضمنی را عینی نمایند. فرایند تبدیل دانش ضمنی به عینی مدیریت دانش نام دارد. با کاهش شکاف بین “دانش ضمنی “و” عینی” میتوان منافع ارزنده ای کسب نمود. به هر حال ضروری است قبل از اقدام به طراحی و اجرای طرح های مدیریت دانش، درک صحیحی از این مقوله کسب نمود تا ضمن ارزیابی سلسله مراتب سازمانی و استراتژیک، ضمن فراهم نمودن بستر لازم برای استقرار این سیستم ها از حداکثر بهره وری و اثربخشی نیز بهره مند شویم (سیدی،1392).
سیستم های اطلاعاتی در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی نموده اند که همگی در راستای گسترش فناوری اطلاعات نمود یافته است شکل گیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و سیستم های بهرهمند از قابلیت هوش مصنوعی باعث تسریع و بهینه سازی بسیاری از فرایندهای کاری در سازمان شده است مدیریت دانش نیزاز تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک ابزار نیرومند در جهت بهبود فرآیندهای خود استفاده می کند در ادامه مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی را که در پیاده سازی مدیریت دانش نقش بسزایی را ایفا می کنند معرفی می گردد . اگرچه این سیستم ها معمولا” هزینه بر هستند اما تأثیرات آنها و افزایش سرعت و دارایی های دانشی سازمان در اثر پیاده سازی آن , استفاده از آنها