د انواع آتش سوزی و انفجارهای مهیب در صنایع مختلف از جمله کارخانجات عظیم، شامل صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، کوره های ذوب فلز، مخازن سوخت، آزمایشگاه های فنی، انبارهای مواد، فرودگاه ها، فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و هتل ها می باشیم که همه این موارد اهمیت هر چه بیشتر بررسی موضوع بیمه آتش سوزی را تائید می نماید.
براساس موارد ذکر شده و با توجه به مدل تحقیق و مطالعه مقدماتی ادبیات موضوع و سوابق آن، می توان سوال اصلی تحقیق را این گونه مطرح نمود:
” عوامل موثر بر خریداری مجدد بیمه نامه های آتش سوزی توسط بیمه گذاران شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان کدامند؟”
برای بررسی عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی، پیشنهاد می شود نسبت تاثیر معیارهای عملکردی(شامل کیفیت خدمات نماینده بیمه، رضایت مندی بیمه گذار و ارزش ادارک شده بیمه گذار) بر روی نیات رفتاری بیمه گذاران(شامل قصد شکایت بیمه گذار، قصد توصیه به دیگران بیمه گذار و قصد خرید مجدد بیمه گذار) در شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان مورد بررسی قرار گیرد.
1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق