……………………………………………………………………….146
– علل درگیری در شبه جزیره بالکان……………………………………………………………………………………147
– صلح در کوزوو……………………………………………………………………………………………………………..149
– عامل و فاکتور عثمانی…………………………………………………………………………………………………….149
4-2 – اتحادیه اروپایی……………………………………………………………………………………………………….154
– نگرشی نظری بر اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………………………155
– سیستم های بین المللی…………………………………………………………………………………………………..155
– رژیم های بین المللی………………………………………………………………………………………………………157
– نظام های دوقطبی جنگ سرد و امنیت اروپا……………………………………………………………………………..158
– رژیم امنیتی اتحادیه اروپا و رژیم اقتصادی…………………………………………………………………………….159
– اتحادیه اروپا و حرکت به سوی شرق………………………………………………………………………………………163
4-3 – تاثیرات امنیتی بالکان بر اروپا………………………………………………………………………………..168
– شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی…………………………………………………………168

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 – تحلیل نهایی……………………………………………………………………………………………………………..173
5-2 – پیشنهادات و راهکارهای حل مناقشات و تعارضات شبه جزیره بالکان………………….182
فهرست منابع و مآخذ: ……………………………………………………………………………………………………..186
چکیده انگلیسی: …………………………………………………………………………………………………………………189
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
2-1- نقشه جهان از دیدگاه مکیندر در سال 1904……………………………………………………………….45
2-2- نقشه جهان از دیدگاه مکیندر در سال 1943……………………………………………………………….46
2-3- نقشه جهان در نظریه اسپایکمندر مورد کشورهای حاشیه……………………………………….47
2-4- نقشه پراکندگی تمدنهای جهان…………………………………………………………………………………..55
3-1- نقشه شبه جزیره بالکان……………………………………………………………………………………………65
3-2- نقشه کشورهای شبه جزیره بالکان………………………………………………………………………….69
3-3- نقشه کشور آلبانی……………………………………………………………………………………………………70
3-4- نقشه کشور اسلوونی……………………………………………………………………………………………….75
3-5- نقشه کشور بلغارستان…………………………………………………………………………………………….79

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-6- نقشه کشور بوسنی و هرزگووین……………………………………………………………………………82
3-7- نقشه کشورترکیه……………………………………………………………………………………………………..85
3-8- نقشه کشورکرواسی…………………………………………………………………………………………………90
3-9- نقشه کشور مقدونیه…………………………………………………………………………………………………96
3-10- نقشه کشور یوگسلاوی سابق……………………………………………………………………………….100
3-11- نقشه کشور صربستان و مونته نگرو…………………………………………………………………..106
3-12- نقشه کشور یونان…………………………………………………………………………………………………109
4-1- نقشه صربستان بزرگ…………………………………………………………………………………………….138
4-2- نقشه صربستان بزرگ…………………………………………………………………………………………….139
4-3- نقشه کشورهای اتحادیه اروپایی ………………………………………………………………………….153
فهرست نمودلرها
عنوان صفحه
2-1- نمودار منازعه تمدنها………………………………………………………………………………………………….55
4-1- نمودار تهدیدات شرق و تمهیدات غرب اروپا…………………………………………………………….167
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
3-1- جدول علل و پیامدهای جنگ جهانی اول……………………………………………………………………125
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Centeral Tehran Branch
Faculty of literature-Dempartment of Geopolitics
“M.A” Thesis
On Geopolitics
Subject:
An Investigation of the Balkan’s Geopolitical Importance,and its effect on the security of the EU.
Supervisor:
Dr.Gholam Hassan Heidari
Co-supervisor:
Dr.Ezat Olah Ezati
By:
Hossin javadi
Winter ????
مقدمه:
شبه جزیره بالکان شامل کشورهای ترکیه، بلغارستان، یونان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، اسلوونی، آلبانی، فدراسیون یوگسلاوی (صربستان، مونته‌نگرو) به لحاظ ژئوپولیتیکی یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی جهان می‌باشد که تاریخ پنج سده گذشته آن همواره متأثر از درگیری‌های نظامی بین دول منطقه بوده است.
بالکان مدت‌های زیادی تحت تأثیر اقدامات کسانی بوده است که هیچ‌گاه این سئوال را مطرح نکردند که چه تدبیری بیاندیشند تا تاریخ درد آور و فاجعه آمیز منطقه تکرار نشود.
شبه جزیره بالکان به جهت اختلافات درونی و موقعیت ژئوپولیتیک آن، یکی از مناطق بحران خیز جهان بوده و همیشه مورد توجه قدرتهای بزرگ جهانی قرار داشته است، زیرا علاوه بر دریای سیاه و دریای مرمره، دسترسی به دریاهای مدیترانه، اژه و آدریاتیک را فراهم و نفوذ یا تسلط بر مهم‌ترین شبکه ارتباطی میان شرق و غرب جهان را تدارک می‌بیند. به همین لحاظ در طی تاریخ، بحران‌هایی در اثر مداخله نیروهای خارجی البته با توسل به اختلافات درونی و قومی در این شبه جزیره ایجاد شده و حتی دنیا را به جنگ جهانی نیز کشانیده است.
جنگ و بحران در بالکان ریشه در تاریخ کهن این منطقه دارد و بالکان همواره حلقه اتصال بحرانی در قاره اروپا بوده است. این بحران به ویژه در جنگ دوم جهانی و با عملکردهای فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان هیتلری