ا به انجام رسانم.”31
کرکوود پس از ذکر نمونه هایی از منش عیسی در مراقبت، اینگونه نتیجه می گیرد که اولا مراقبت هیچ پیش شرطی ندارد، ثانیا روح مراقبت با انگیزه های فرقه ای و امثال آن نابود می شود، و ثالثا حضور در ملکوت خدا بدون آن امکان پذیر نیست.32
5.الاهیات حساسیت33
شناخت برخی نیازها ساده اند، اما توجه به نیازهایی که برای فرد نیازمند، مهم‌تر به نظر می آید، امری کاملا متفاوت است. الاهیات حساسیت تکیه بر شناخت نیازهای پنهان و واقعی فرد دارد. در متی میزان حساسیت مسیح اینگونه نشان داده می شود: “و هرگاه کسی تو را مجبور کرد یک مایل مسافت طی کنی، دو مایل با او همراه شو.”34 در جای دیگر عیسی با حساسیت زیادی اجازه می دهد که مریم رطلی خواهر ایلعاذر به او آنطور که خود مایل است احترام کند و پاهای او را با عطر بشوید.35 نمونه دیگر جایی است که مسیح درمی یابد که شمعون دوست دارد به او محبت کند و از او درخواست می کند که بره هایش را خوراک دهد و گوسفندانش را شبانی کند. 36
نویسنده کتاب مراقبت های شبانی در بیمارستان، نمونه های حساسیت عیسی را به این نکته ختم می‌کند که مسیح همواره تلاش زیادی می کرد که احساسات درونی و نیازهای پنهان افراد را درک کند وحتی به کمترین نیازهای ایشان نیز توجه می نمود.37
6.الاهیات اطاعت38
آنچه کرکوود در این الاهیات به دنبال آن می گردد، نشان دادن اطاعت مطلق مسیح در رسیدن به رستگاری است. وی در اینجا می نویسد: از کتاب اشعیا به بعد مرتب می خوانیم که خدا ماشیح را فرستاد تا مردم را شفا دهد و نجات بخشد: “روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم” 39 نمونه دیگر آن در کتاب یوحناست: “محبت خدا به جهان آنقدر زیاد بود که پسر یگانه خود را عطا نمود تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد”40 توضیح آنکه تجسد عیسی مسیح صرفا به هدف رستگاری بشر بوده است. حیات و فعالیت مسیح برگرفته از اطاعت مطلق در راه این مأموریت است. او هرگز از این اطاعت شانه خالی نکرد و همواره در برابر آن پاسخگو و مسئول خدا بود. او این پاسخگویی را با اطاعت مطلق از خدا نشان داد.
راه‌های بسیاری وجود داشت که مسیح از طریق آنها از صلیب بگریزد؛ مثلا می توانست به اورشلیم برود، یا دوازده تن یاران خود را تحقیر و انکار کند. او راه‌های زیادی داشت که خود را از مصلوب شدن برهاند: “آیا گمان می بری که نمی توانم از پدر خود درخواست کنم و او درآن بیش از دوازده فوج از ملائکه را برای من حاضر سازد؟ لیکن در این صورت چگونه کتب مقدس کامل گردند و بنویسند که اینچنین می بایست اتفاق بیفتد؟”41 اما تعهد و دلبستگی او به مأموریت الاهی اش بر هر چیزی که می دانست باعث سختی او خواهد شد، مقدم بود.
پاسخگویی به نیاز دردمندان: