Reddick , 2009)گارانتی کردن اطلاعات محرمانه و امنیت دادههای درونی ( Ruel et al. , 2004)منابع مالی ( Hooi , 2006)طرح :
طرحریزی کردن فرایندهای منابع انسانی
توانایی بالقوه بازگشت سرمایه
شناسایی کردن نیازهای منابع انسانی
تیمهای پروژهای چند وظیفهای
وضوح برنامهریزی و اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک
بازاریابی داخلی سیستم

( Tansley and Watson , 2000)
( Reddick, 2009)
( Tansley and Watson , 2000)
( Tansley and Watson , 2000)
( Ruel et al. 2004)
( Cronin et al , 2006)
عوامل رفتاری
فرهنگ :
فرهنگ سازمان
هنجارهای انتزاعی سازمان

( Panayotopoulou et al. , 2007)
( Parry and Wilson , 2009)مهارتها متخصصان و کارکنان در رابطه با IT
( Panayotopoulou et al, 2007)
رهبری
( Tansley and Watson , 2000)عوامل روانشناختی :
اعتماد بین اعضای تیم پروزه
اعتقاد مثبت مدیریت و کارمندان نسبت به مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مقاومت در برابر تغییر
ادراکات کارکنان منابع انسانی

( Tansley and Watson , 2000)
( Parry and Wilson , 2009)
( Reddick , 2009)
( Martin and Reddington , 2010)حمایت و تعهد :
تعهد از سوی مدیریت و کارکنان
حمایت مدیریت عالی
حمایت از کاربر

( Hustad and Munkvold , 2005)
( Teo et al. (2007) and Olivas-Lujan et al. (2007)
( Voermans and van Veldhoven , 2007)ایجاد کردن دیدگاه مشترک بین مدیران منابع انسانی(HR)وسیتمهای اطلاعاتی ((IS
( Tansley and Newell , 2007)اموزش کارمندان منابع انسانی و مدیریت
( Cronin et al. , 2006)میزان عجین شدن کارکنان منابع انسانی یا سهامداران با سیستمهای e-HRM
( Tansley and Watson , 2000)عوامل محیطی
حضور اتحادیه
( Haines and Lafleur , 2008)توسعه اقتصادی کشور
( Olivas-Lujan et al., 2007; Strohmeier & Kabst, 2009)فرهنگ کشور
( Olivas-Lujan et al., 2007; Smale & Heikkila, 2009)

جدول1-1) عوامل تاثیر گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک (محقق )
5-1-1) مدل مفهومی تحقیق
مدل استفاده شده در این تحقیق ، مدلی محقق ساخته است و رابطه میان عوامل فناورانه ، سازمانی ، رفتاری و محیطی را با موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، مورد بررسی قرار میدهد.
شکل 1-1 ) مدل مفهومی تحقیق (محقق)
6-1-1) فرضیات تحقیق
فرضیه 1 : میان عوامل فناورانه و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 2 : میان عوامل سازمانی و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 3 : میان عوامل رفتاری و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 4 : میان عوامل محیطی و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 5 : میان ضریب اهمیت هریک از عوامل چهارگانه موثر در موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک تفاوت معناداری وجود دارد .
7-1-1) متغیرهای تحقیق
در مدل مورد استفاده در این تحقیق ، متغیر های فناورانه ، سازمانی ، رفتاری و محیطی ، متغیر مستقل و موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان متغیر وابسته می باشد .
8-1-1) روششناسی تحقیق
1-8-1-1) نوع روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ روششناسی یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود، چرا که با توجه به مدل مفهومی پژوهش و با توجه به شاخص‌های استخراج شده از ادبیات به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک میپردازد. نتایج این تحقیق میتواند برای سازمانهای مربوطه و سایر سازمانهایی که قصد دارند در آینده سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک را پیادهسازی کرده و در ان موفق عمل کنند، کمک قابل ملاحظهای بکند. از سوی دیگر، این پژوهش از آنجایی که به توصیف روابط بین متغیرها میپردازد توصیفی نیز محسوب می‌شود. پس در یک جمله این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی به حساب می‌آید.
2-8-1-1) روش گردآوری دادهها
در این پژوهش، برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای شامل کتب داخلی و خارجی، مقالات داخلی و خارجی، پایاننامه های مرتبط، بانک های اطلاعاتی و گزارشهای آماری استفاده شده است و از آنجائیکه پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد، برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت بررسی موضوع و پاسخ به سؤالات، از پرسشنامه محققساخته استفاده شد. برای برآورد میزان روایی تحقیق از نظر خبرگان این حوزه و به منظور بررسی پایایی ان از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است.

3-8-1-1) جامعه اماری
جامعه اماری این تحقیق از بین کارکنان و مدیران بخش منابع انسانی شرکتهایی هستند که در بازه زمانی 88 تا 92 نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی را از شرکت همکاران سیستم خریداری کردهاند .
4-8-1-1) روش نمونهگیری و تخمین حجم جامعه
با توجه به اینکه شرکتهایی که نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی شرکت همکاران سیستم به فروش می رسانند در چهار منطقه شهر تهران مستقر هستند، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . بعد از براورد حجم نمونه 297 نفر تخمین زده شد.
5-8-1-1) روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای ارزیابی متغیرها از تحلیل عاملی، برای سنجش فرضیهها از آزمون همبستگی و برای اولویتبندی فاکتورها از آزمون فریدمن استفاده میشود.
9-1-1) قلمرو تحقیق
1-9-1-1) قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق ، مدیریت منابع انسانی می باشد و تمرکز اصلی این تحقیق بر شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک میباشد.
2-9-1-1) قلمرو مکانی تحقیق
قلمرومکانی این تحقیق، شرکتهایی هستند که نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران خریداری کردهاند.
3-9-1-1) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این پژوهش از اول تیر ماه ( 1/4/1393 ) تا پایان مرداد ماه (30/5/1393 ) میباشد .
10-1-1) محدودیتهای تحقیق
یکی از مهمترین محدودیتها ، کمبود منابع علمی بویژه در سطح داخلی در این زمینه است.
دشواریهای دسترسی به خبرگان و موانع معمول مربوط به عدم همکاری اعضای جامعه آماری.
11-1-1) تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی
مدیریت منابع انسانی الکترونیک :
مدیریت منابع انسانی الکترونیک، برنامهریزی، اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات برای اتصال و پشتیبانی حداقل دو شخص یا دو دسته در جهت انجام دادن فعالیتهای مشترک مربوط به منابع انسانی تعریف شده است .(Strohmeier, 2007 )
مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان ” راهی برای اجرای استراتژیها ، خط مشیها و شیوه های منابع انسانی در سازمانها از طریق یک پشتیبان هدایت شده و اگاه با استفاده کامل از کانالهای مبتنی بر فناوری وب ” تعریف شده است (Ruel, Bondarouk and Looise, 2004).
عوامل فناورانه ( تکنولوژیکی ) :
این عوامل اشاره به تمامی مولفههایی دارند که صرفاً مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیکی میشوند. و یکی از زیر بناییترین بخشهای پیادهسازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در یک سازمان میباشند. از این شاخصها میتوان به بعضی از موارد از قبیل زیر ساختهای IT ( Hooi , 2006) ویا ایجاد کردن محتوی سیستم سفارشی( Cronin et al., 2006) اشاره کرد.
عوامل سازمانی :
این عوامل مشتق شده از ویژگیهای سازمانی میباشند که میتوانند مستقیماً منجر به اجرای موفقیت آمیز مدیریت منابع انسانی الکترونیک در رابطه با اهداف مورد نظر شوند. (Saroj Lakhawat, 2013) از این شاخصها میتوان به بعضی از موارد از قبیل منابع مالی ( Hooi , 2006) و مدیریت تغییر( Reddick , 2009) اشاره کرد.
عوامل رفتاری :
این شاخصها سعی دارند تا ویژگیهای مرتبط با e-HRM را در رابطه با افرادی که آن را به کار میگیرند نشان دهند. از این شاخصها میتوان به بعضی از موارد از قبیل فرهنگ سازمانی(Panayotopoulou et al., 2007) ، دانش و مهارت ویژه افراد (Panayotopoulou et al., 2007) اشاره کرد.
عوامل محیطی :
این عوامل به شکل مستقیم ناشی از سازمان یا افراد داخل سازمان نمیباشند بلکه ناشی از محیطی است که سازمان در تعامل روزانه با آن قرار دارد. (Saroj Lakhawat, 2013) حضور اتحادیه ( Haines and Lafleur , 2008)
2-1 ) بخش دوم : معرفی شرکت همکاران سیستم
همکاران سیستم در یک نگاه
همکاران سیستم در سال ????، با ??? هزار تومان