ست زیرا حدود اختیارات کارکر را او معین مى‏کند اما اگر مثلاً اتومبیل مالک سرقت شود او دیگر مسئول نیست چون خارج از اقتدار وى خسارت وارد شده است به موجب رأى هیأت عمومى شماره 1941 دارنده کسى است که اختیار اداره و کنترل شئ‏ را داشته باشد بنابراین دزد یا غاصب شئ‏، مسئول زیانهاى ناشى ازآن است نه مالک. رویه قضایى فرانسه این ضابطه را از سال 1911 به بعد در خصوص حیوان و از سال 1941 به بعد درباره خسارت ناشى از دیگر اشیاء بى‏جان پذیرفته است27.
منظور از مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه اشیاء همان محافظ یا دارنده اشیاء است که معمولاً مالک شئ ، نگهدارنده محسوب خواهد شد اما مى‏توان ثابت نمود که نگهدارنده شخصی غیر از مالک بوده است، گاهى اوقات ممکن است متصرف یک شئ، ‏محافظ یا دارنده آن محسوب شود. منظور از متصرف کسى است که مالى را در اختیار دارد خواه به عنوان مالکیت باشد خواه به عنوان دیگر ولو به نحو غصب و تصرف عدوانى28.
بنابراین محافظ یا نگهدارنده معمولاً مالک شئ‏است و پاره‏اى اوقات مسئولیت متوجه شخص غیرمالک شئ که آن شخص مى‏تواند متصرف قانونى یا غیرقانونى باشد می شود.
مالک مى‏تواند شخص حقیقى یا حقوقى باشد. اشخاص حقوقى نیز به مثابه اشخاص حقیقى در صورتى که از اشیاى تحت اختیار آنها خسارتى به دیگرى وارد شود مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
اما مفهوم تصرف و متصرف: تصرف از نظر لغوى به معناى به دست آوردن، در دست داشتن، مالک شدن و دست به کارى زدن است29.
دکتر امامى در تعریف تصرف مى‏فرمایند: “تصرف که از آن به ید تعبیر مى‏شود عبارت است از سلطه و اقتدارى که مادى است و شخص بر مال مستقیم یا به رابطه غیر دارد. متصرف مال شاید در حقیقت مالک آن مال باشد یا آن را با اجازه مالک در تصرف داشته باشد30.”
متصرف از نظر لغوى به معناى دست در کارى داشتن و کسى که مالى در تصرف و اختیار خود دارد می باشد31.
متصرف یک مال معمولاً مالک آن مال است و برآن سلطه مادى و معنوى دارد. گاهى ممکن است متصرف، مالک نباشد. متصرف شخصى است که بر مال سلطه و استیلا داشته است و احدى حق تجاوز و تعرض به تصرفات وى ندارد حتى اگر آن شخص مالک قانونى آن شئ‏ نباشد بنابراین تصرفات متصرف محترم است و نمى‏توان مانع اعمال و اجرای آن شد.