13-5-رفع نقص دادخواست در مرحله تجدید نظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

14-5-رفع نقص از دادخواستی که برابر مواد 381¹ و 382² نبوده و یا هزینه دادرسی پرداخت نگردیده باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

15-5-رفع نقص از دادخواست فرجامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

طبق رای شماره 1977 م 30/11/1327 شعبه سوم دیوان عالی کشور:

“در اخطاری که برای رفع نقص دادخواست فرجامی به فرجام خواه می شود بایستی هدف قانونی ذکر شود.بنابراین رد دادخواست فرجامی از جهت عدم رفع نقص(بدون ذکر مهلت) صحیح نخواهد بود”

16-5-معرفی یا تعیین داور ظرف ده روز از تاریخ اظهار نامه

17-5-اعلام نظر در مورد داور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه توسط هر یک از طرفین

18-5-رد داور در صورت غیبت هر یک از طرفین تا تاریخ ابلاغ

به گفته دکتر شمس”در تمام مواردی که علت رد بعدا حادث می شود،ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع معترض از اوضاع و احوالی است که داور را ممنوع از رسیدگی می نماید.”¹

و همینطور می فرمایند:”اگر طرف های دعوا در جلسه حاضر باشند،لازم نیست که بی درنگ پس از اعلام داور را رد کنند،بلکه تا ده روز پس از اعلام فرصت دارند.”²

به نظر نگارنده مهلت ده روز برای رد داور فقط باید در صورت غیبت طرفین امکان پذیر باشد . زیرا وقتی طرفین در جلسه دادگاه حضور دارند با معرفی کامل داور می توانند در همان جلسه داور را رد یا قبول کنندمگر اینکه موجبات رد متعاقبا ایجاد شود،مهلت ده روز برای رد داور موجب اطاله دادرسی و تضییع وقت اصحاب دعوی می شود.

مهـــلت های بیست روزه ؛

1-6-اعتراض خوانده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم فطعی بابت خساراتی که از قرار تامین به او وارد شده است.

2-6-مهلت واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ

3-6-تقدیم دادخواست پس از صدور دستور موقت جزو حقوق خوانده است و دادگاه راسا نمی تواند حتی پس از گذشتن مهلت یاد شده از دستور موقت رفع اثر کند.

6-مهلت های بیــست روزه؛

4-6-مهلت درخواست تجدیدنظر برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی .

5-6-اعتراض به قرار رد درخواست در مرحله تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

6-6-اعتراض به رای تجدیدنظر به توسط تجدید نظرخواه به علت محکومیت و عدم حضور او در جلسات دادرسی و عدم ارائه لایحه در مراحل دادرسی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
7-6-اعتراض به قرار رد دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ

8-6-پاسخ به دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از ابلاغ اخطاریه.

9-6-مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ

10-6-در خواست فرجام تبعی که باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ توسط فرجام خواه پاسخ داده شود.
11-6-مهلت تقدیم دادخواست ثالث به دادگاه صالح هنگامیکه اعتراض طاری توسط شخص ثالث به دادگاه دیگری داده شده باشد.

12-6-مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

13-6-تصحیح رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای.

14-6-اجرای رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای.

15-6-در خواست ابطال رای داور ظرف بیست روز از ابلاغ رای.

7-مهـــلت های یک ماهه؛

1-7-اقامه دعوا در دادگاه صالحه ظرف مدت یک ماه هنگامی که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است.

2-7-در صورت استعفای وکیل ،رسیدگی و دادرسی به مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه دادگاه متوقف می شود.