…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
5
8
9
10
10
11
13
13
14
15
15
15
17
17
17
18
19
20
21
22
23
23
23
25
25
25
27
29
30
32
34
34
35
37
38
42
45
46
49
49
51
56
59
60
60
60
68
68
69
71
74
74
74
75
76
76
77
79
79
79
80
80
80
81
81
81
83
83
83
92
96
98
98
100
101
104
104
104
106
108
109
112
118
118

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

120
122
127
135
135
135
137
138
138
138
139
139
140