3-چارچوب نظری تحقیق:
چارچوب نظری از چه رهیافت هایی استنباط و تحلیل موضوع خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع در روش تحقیق استفاده می کند.
اهمیت چارچوب نظری مسئله تحقیق طرح نظری در تحقیقات اجتماعی در سه فاز بیان می گردد:
الف) در بررسی طرح نظری مسئله، ابتدا باید بعد از تأمل در متون و اسناد کتابخانه ای و مصاحبه ها و گفتگوهایی که در مورد زوایای مختلف خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع کخ در این تحقیق پرسش آغازین صورت گرفته؛ توجه به روابط میان متغیرهای پژوهش کرد
ب) از میان نظریات حوزه علمی دانشنامه های برق ، باید دید گاه مناسب تری را از میان نظریات انتخاب کرد[20].14- فهرست منابع موقت:
[1] فرمهینی, محمد؛ محمدرضا اجلی و محمدابراهیم وکیلی، ????

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

[2] رضایی, مجید؛ محمدرضا شریعتی؛ محمدعلی طالبی و فرشید دانشور، ????
[3] رحمانی, علی اکبر، ????، اثرات فنی و اقتصادی مقره ها در طراحی شبکه های فشارقوی، اولین کنفرانس بین المللی برق، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو
[4] احمدی جنیدی, ایمان؛ امیرعباس شایگانی اکمل؛ حسین محسنی و احسان هاشمی، ????، اثرات لایه های آلودگی با ضخامت و هدایت الکتریکی متفاوت بر توزیع میدان مقرههای پلیمری، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو
[5] Adamiak, K. and Atten, P. ‘Simulation ofcorona discharge in point-plane configuration’,Journal of Electrostatics, 2004, Vol.61, pp.8598.
[6] ANEEL, 2010, “Resoluç?o Normativa n°. 398”, Available in:http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010398.pdf,accessed on January 19, 2012.
[7] C.V. Cavalcanti, 1991, “Uma rotina computacional para estratificaç?o: Desenvolvimento e aplicaç?o a solos donordeste”, M.S. dissertation, Dept. Agric. Eng., FederalUniv. of Para?ba, Campina Grande, PB.
[8] Chun, Y. N., Chang, J.S., Berezin, A. A., and Mizeraczyk, J. ‘Numerical Modeling of Near Corona Wire Electro-hydrodynamic Flow in a Wire-plate Electrostatic Precipitator’, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2007, vol.14, No.1, pp.119-124.
[9] Dumitran, L.M., Atten, P., Notingher, P.V. and Dascalescu, L. ‘2-D corona field computation in configurations with ionizing and non-ionizing
[10] Dumitran, L.M., Atten, P., Notingher, P.V. and Dascalescu, L. ‘Modelling of corona discharge in cylinder-wire-plate electrode configuration’, Journal of Electrostatics, 2007 Vol.65, pp.758763.
[11] E.T. Tuma, 2008, “Proposta de um novo modelo para an?lise dos comportamentos transit?rios e estacion?riosde sistemas de aterramento, usando-se o MétodoFDTD”, M.S. dissertation, Dept. Elect. Eng., FederalUniv. of Par?, Belém, PA. electrodes’, Journal of electrostatics, 2006, Vol.64, pp.176-186.
[12] electro-hydrodynamic flow Conditions’, ICESP X – paper 7b3 Australia, 2006, pp.1-9.
[13] Matéo-Vélez, C., Degond, P., Rogier, F., Séraudie, A. and Thivet, F. Modelling wire-towire corona discharge action on aerodynamics and comparison with experiment’, Journal of Physics D: Applied Physics, 2008, Vol. 41, No. 3, pp. 1-11.
[14] Moreau, E. and Touchard, G. ‘Enhancing the mechanical efficiency of electric wind in corona discharges’, Journal of Electrostatics, 2008, Vol. 66, Issues 1-2, pp. 39-44.
[15] Podlinski, J., Dekowski, J., Mizeraczyk, J., Brocilo, D. and Chang, J.S. ‘Electrohydrodynamic gas flow in a positive polarity wire-plate electrostatic precipitator and the related dust particle collection efficiency’, Journal of Electrostatics, 2006, Vol.64, pp.259262.
[16] R.W. King, 2000, “Electric fields Induced in Cell in the Bodies of Amateur Radio Operators by TheirTransmitting Antennas”, IEEE Transactions onMicrowave Theory and Techniques.
[17] T.D. Monteiro, 2008, “Linhas de Transmiss?o de Energia Elétrica de Alta Tens?o e os Efeitos dos CamposEletromagnéticos – CEM – na sa?de”, Available in: http://radiacoes.quercus.pt/scid/subquercus/defaultarticleViewOne.asp?categorySiteID=375&articleSiteID=1562,accessed on November 14, 2011.
[18] WHO, 2007, “Electromagnetic Fields and Public Health: Exposure to Extremely Low Frequency Fields”,WHO Fact Sheet.
[19] Zhao, L. and Adamiak, K. ‘EHD gas flow in anelectrostatic levitation unit’, Journal of electrostatics, 2006, Vol.64, pp. 639-645.
[20] Zhao, L. and Adamiak, K. ‘Numerical simulation of the electro-hydrodynamic flow in a single wire-plate electrostatic precipitator’, IEEE Transactions on industry applications, 2008, Vol.44, No.3, May/June, pp.683.
[21] Zhao, L., Cruz, E. D., Adamiak, K., Berezin, A.A. and Chang, J.S. ‘A numerical model of a wire-plate electrostatic Precipitator under
[22] Rafael M. R. BARROS, Federal University of Campina Grande – Brazil Stockholm, 10-13 June 2013

15 – هزینه های تحقیق پایان نامه و رساله
الف- منابع تامین بودجه پایان نامه و میزان هر یک (ریالی،ارزی، تجهیزاتی و غیره)
ردیفنام موسسهبودجه ریالیبودجه ارزیتجهیزات و تسهیلات1—-جمع—ب – هزینه های پایان نامه
ب1 – هزینه های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئولیت تعداد افرادکل ساعات کار برای طرححق الزحمه درساعت جمع—–جمع هزینه های تخمینی-ب2- هزینه های مواد و وسایل (وسایلی که صرفا از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شود)
نام ماده یا وسیلهمقدار یا تعداد مورد نیازمصرفیغیر مصرفیساعت داخل یا خارجشرکت سازنده قیمت واحدقیمت واحدریالیارزیریالی ارزی———-جمع هزینه های مواد و وسایل–
هزینه متفرقه :
شرح هزینههزینه واحدتعدادهزینه کلالف – هزینه تایپب – هزینه تکثیرج- هزینه صحافید – هزینه خرید خدمات تخصصی و مشاوره ای (استفاده ازآزمایشگاه و غیره)و- هزینه های دیگر جمع
جمع کل هزینه ها :
ردیف نوع هزینه ریالیارزیهزینه کل به ریالارز معادل ریالی پرسنلی—- مواد اولیه (مصرفی)—- تجهیزات (غیر مصرفی)—- مسافرت—- متفرقه جمع کل
فرم الف
فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد
این قسمت توسط سازمان مرکزی تکمیل می شود.
نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیانعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: شبیه سازی خطوط میدان و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع با هدف ایجاد پوشش حفاظتی مناسب
نام و نام خانوادگی دانشجو: شهروز گنجعلی
شماره دانشجویی: 920646493سال اخذ پایان نامه: 94
نیمسال اخذ پایان نامه: مهر 94
تعداد واحد پایان نامه: 6گروه تحصیلی:علوم انسانی? علوم پایه? علوم پزشکی? فنی و مهندسی( کشاورزی? هنر? رشته تحصیلی:نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر بهمن اسکندری مرتبه علمی: استاد یار
رشته تحصیلی: برق – قدرت
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:
امضای استاد راهنما
نام و نام خانوادگی استاد مشاور: مرتبه علمی:
رشته تحصیلی: