زده عصارهگیری و افزایش سرعت واکنش از مهمترین محاسن آن به شمار میرود [49].
از معایب این روش عبارت است از:
پس از عصارهگیری با این روش، فیلتراسیون و جدا کردن عصاره حاصل از ماده گیاهی نیاز است. اگر چه میتوان با به کاربردن حلالهای اختصاصی تا حدودی روش را انتخابی کرد اما به هر حال چون در این روش سلول گیاهی پاره شده و کلیه محتویات سلولی در تماس با حلال قرار میگیرند، این روش به طور کلی غیر انتخابی تلقی میشود [49].
1-5 روشهای اندازهگیری و بررسی اثرات ضد میکروبی [54-50]
امروزه مقاومت روزافزون باکتریهای بیماریزا2 به عوامل ضد میکروبی مشکلات متعددی را در امر درمان عفونتهای باکتریال به وجود آورده است. این امر موجب شده است تا محققان به مطالعه تاثیر عوامل ضد میکروبی گیاهان بر رشد باکتریها بپردازند. ترکیبات ضد میکروبی گیاهان در واقع متابولیتهای ثانویه گیاهاند که یا به طور پیوسته در گیاهان ساخته میشوند و یا در پاسخ به پاتوژنها تولید میشوند.

1-5-1 روشهای نفوذی3
1-5-1-1 روش چاهک
اساس این روش، نفوذ ماده ضد میکروب از حفره ایجاد شده در آگار به اطراف آن است. نفوذ این ماده موجب مهار رشد میکروارگانیسم تلقیح شده میشود. میانگین هالههای مهاری رشد به عنوان معیاری از قدرت ضد میکروبی ماده مورد بررسی تلقی میشود.
1-5-1-2 سیلندر پلیت
در اینجا سیلندرهایی از جنس چینی یا فولاد ضد زنگ به عنوان مخزن ماده ضد میکروبی مورد استفاده قرار میگیرند. پس از گرمخانهگذاری، سیلندرها برداشته شده و میانگین قطر هالههای رشد اندازهگیری میشوند.
1-5-1-3 دیسک
این روش، مبتنی بر قرار دادن دیسکهای کاغذی حاوی ماده ضد میکروب بر سطح محیط کشت تازه تلقیح شده است.
1-5-2 روشهای رقیقسازی4
در این روش از رقیقکردن عامل ضد میکروبی به نسبتهای معیّن استفاده میشود و خود به دو روش تقسیم میگردد:
1-5-2-1 روش رقت آگار
در این روش نمونه مورد بررسی در حلال مناسب حل میشوند و یا به صورت سوسپانسیون در میآید سپس با محیط کشت آگاردار مخلوط میشود. نتایج به دست آمده از این روش عموما با نتایج حاصل از روشهای نفوذی و سایر روشهای رقیقسازی مطابقت دارد. این روش سریع است و با استفاده از آن میتوان مقدار MIC5 یک ترکیب را در برابر چند میکروارگانیسم به صورت همزمان تعیین کرد.
1-5-2-2 روش لوله یا رقت مایع
این روش بسیار دقیق است. در این روش رقتهای مختلف از عوامل ضد میکروبی را به همراه محیط کشت مایع و غلظت یکسانی از کشت باکتریایی را در لولههای متوالی ریخته و پس از سپری شدن زمان لازم، رشد یا عدم رشد میکروارگانیسمهای مورد آزمایش را با توجه به غلظت عامل ضد میکروبی ارزیابی کرده و پایینترین غلظتی را که توانسته است از رشد میکروبی جلوگیری کند به عنوان MIC عامل ضد میکروبی در نظر میگیرند. در این روش به دلیل تماس مستقیم ترکیب با میکروارگانیسمها، حتی اگر عصاره مورد بررسی انحلالپذیری کمی در آب داشته باشد، اثر ضد میکروبی آن مشخص میشود.
1-6 بررسی میکروارگانیسمهای مورد استفاده
1-6-1 تاریخچه میکروبشناسی
کاشف دنیای میکروبی تاجری هلندی بهنام آنتونی وان لیون هوک6 (1723-1632) بود. مهمترین فعالیت اصلی لیون هوک همانا کشف دنیای میکروبی است که آن را معاصرینش انیمال کول7 یا حیوانک نامیدند. کلیه انواع میکروارگانیسمهای تکیاختهای که امروز میشناسیم از قبیل پروتوزوآ، آلگها، قارچها و باکتریها اولین بار توسط لیون هوک تشریح شده است [55].