هر سیستم لجستیک دارای اجزای زیر است:
1- تعیین ضوابط و استانداردها: در این قسمت، استانداردهای مناسب برای نوع اقلام و کالاهای مصرفی و نیز تعیین اندازه مصرف در سازمان بررسی و تدوین می شود تا ادامه عملیات بر این اساس انجام گیرد.
2- امور مربوط به برآورد22: اگر لجستیک را با نگرش سیستمی بررسی کنیم، یکی از زیر سیستم‌های اساسی، یقیناً برآورد اقلام و خدمات مورد نیاز در سازمان خواهد بود که می بایست قبلاً بر اساس تجارب گذشته و مبانی علمی و منطقی برآورد، پیش بینی و سپس تهیه و توزیع شود.
3- امور مربوط به تهیه و تأمین: وظیفه این قسمت، تهیه اقلام و کالاهای مورد نیاز با توجه به مکانیزم‌های موجود است.
4- امور مربوط به ترابری: این زیر سیستم، انتقال و جابجایی اقلام، وسایل و نیروی انسانی را بر عهده دارد.
5- امور مربوط به ذخیره سازی23 و انبارداری: در این قسمت، ذخیره اقلام و کالاهای خریداری شده انجام می گیرد تا بر حسب نیاز به تدریج در دسترس استفاده کنندگان قرار داده شود.
6- امور مربوط به توزیع24: برنامه ریزی در خصوص ارسال اقلام و فعالیت‌های اداری مربوط، به گونه‌‌ای که کالا و اقلام توزیع شده به طور دقیق در دسترس درخواست کنندگان قرار گیرند و به میزان متناسب توزیع شوند.
7- امور مربوط به نگهداری25: در این قسمت به موضوع مهم کیفیت نگهداری کالاها و وسایل موجود در سازمان توجه می شود.
8- امور مربوط به تعمیرات26: در این بخش تمامی اقدامات اصلاحی و باز سازی برای کالاها و تجهیزات معیوب انجام می گیرد تا بتوان دوباره و تا پایان عمر مفید از آنها استفاده مناسب به عمل آورد.
9- امور مربوط به تغذیه: این قسمت وظیفه طبخ و توزیع غذا به واحدهای پشتیبانی شونده را بر عهده دارد.
10-امور مربوط به ساختمان و تأسیسات: وظیفه این بخش، نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها و تأسیسات و به طور کلی، اموال غیر منقول در سازمان است.
11-امور مربوط به ارتباطات و مخابرات: این زیرسیستم به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مجموعه لجستیک از اهمیت فوق العاده‌‌ای برخوردار است و شریان حیاتی اطلاعات در سازمان‌هاست.
12-امور مربوط به اقلام بازیافتی و ضایعات: این زیرسیستم با تعیین تکلیف اقلام معیوب و از رده خارج، تصمیمات مقتضی اعم از بازسازی کامل، فروش و یا انهدام آنها را اتخاذ می کند.
13-زیرسیستم کنترل اموال: ثبت و کنترل تمامی کالاها، اقلام، وسایل و تجهیزات موجود در سازمان، وظیفه این قسمت است (مشبکی، 1387، 84-86).
2-2-4- رابطه بین اجزای لجستیک
از آنجایی که امور لجستیکی مثل یک رشته زنجیر به هم پیوسته است و امکان جدا کردن و تفکیک آنها از یکدیگر در سازمان واحد امکان ندارد، بنابراین تمام این امور باید به صورت یکجا و متعامل دیده شود و هرگونه طراحی و تصمیم گیری یا بررسی و نظارت بر آنها باید به صورت سیستمی انجام گیرد. در زیر نمونه‌هایی از ارتباط بین اجزای لجستیکی ارائه شده است:
رابطه بین حمل و نقل و انبار: رابطه تنگاتنگی بین سطح انبار و سرعت وسیله حمل و نقل وجود دارد بطوریکه اگر سرعت حمل و نقل کم باشد و وسایل حمل ونقل سازمان در این زمینه، محدودیت داشته باشند، نه تنها حجم بیشتری از انبار مورد نیاز است بلکه به تعداد انبار بیشتری نیز احتیاج می باشد و بعکس.
رابطه بین بسته بندی و دسته بندی کالا و روش‌های حمل و نقل:
بین دسته بندی تولیدات و نوع وسیله حمل و نقل نیز رابطه متقابلی وجود دارد. حمل کالا از طریق هوا هزینه بیشتری دارد ولی هزینه بسته بندی کمتری را طلب می کند، زیرا ضایعات کمتری را به همراه دارد. در مقابل، حمل کالا از طریق زمین (راه آهن و جاده) به دلیل پیشامد ضایعات بیشتر، نیاز به هزینه بسته بندی بیشتری دارد.