سئوالات154
جدول 5-92- نتایج آزمون کرویت بارتلت و اندازه کایزر – مایر- الکین (KMO)156
جدول 5-93- میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عامل ها برای سئوالات157
جدول 5-94- ارزش ویژه مولفه ها158
جدول 5-95 – ماتریس عاملی دوران نیافته160
جدول 5-96- بارگذاری عاملی متغیرها161
جدول 5-97- ماتریس همبستگی مولفه ها162
جدول 5-98- بارگذاری عاملی متغیرها163
جدول 5-99- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل164
جدول 5-100- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل164

فهرست شکل ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوانصفحه
شکل3-1- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا43
شکل3-2- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا44
شکل 3-3- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام45
شکل3-4- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط نیوزلند46
شکل3-5- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط52
شکل3-6- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا53
شکل 3-7- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا56
شکل 4-1- مراحل انجام پروژه64
شکل4-2- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران74
شکل 5-1- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی 153
شکل 6-1- مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد168
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 5-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت90
نمودار 5-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن91
نمودار 5-3- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات92
نمودار 5-4- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی93
نمودار 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت94
نمودار 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن95
نمودار 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل96
نمودار 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت97
نمودار 5-9- سطح تحصیلات مدیران شرکت99
نمودار 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت100
نمودار 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت101
نمودار 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک102
نمودار 5-13- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک105
نمودار 5-14- میزان تاثیر کمبود نبروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک107
نمودار 5-15- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک110
نمودار 5-16- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک112
عنوانصفحه
نمودار 5-17- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک117
نمودار 5-18- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک120
نمودار5-19 – میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک123
نمودار 5-20- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک125
نمودار5-21- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک127
نمودار 5-22- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک130
نمودار 5-23- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن132
نمودار 5-24- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک135
نمودار 5-25- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک140
نمودار 5-26- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک143
نمودار 5-27- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک146
نمودار 5-28- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک148
نمودار 5-29- نمودار اسکری برای تعیین تعداد مولفه ها159
فهرست نشانه های اختصاری
EC = تجارت الکترونیک
SME= شرکتهای کوچک و متوسط
کلیات تحقیق
عنوان تحقیق
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی : خوشه نساجی استان یزد
مقدمه
امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده است و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک نقش قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می شود و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی باید به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،72).
یکی از راهکارهایی که در محافل علمی برای ساماندهی به بحث صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجمیع این بنگاهها و ساماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است و در راستای توسعه این خوشه ها بحث ICT و تجارت الکترونیک از جمله مواردی است که به آن توجه زیادی شده است.
ضرورت تحقیق
شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در اکثر کشورهای جهان بیشترین سهم بنگاهها را به خود اختصاص می دهند، بنابراین نقش آنها در رشد ملی از لحاظ اقتصادی و استخدامی و تولید ناخالص ملی (GDP) کم نیست.
امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از :
پتانسیل اشتغال زایی بالا
نیاز کمتر به واردات
توزیع منابع درآمد و کاهش شکاف درآمدی
جمع آوری و استفاده از کارآفرینان و نوآوران پراکنده و پس اندازهای کوچک جهت سرمایه گذاری و استفاده کامل از منابع و مواد خام محلی
امروزه با سازماندهی درست صنایع کوچک و متوسط می توان به سطوحی از هم افزایی دست یافت که حتی با انجام سرمایه گذاری های سنگین برای احداث یک واحد در مقیاس بزرگ نیز قابل تردید بوده و ممکن نمی باشد. از میان الگوهای مختلف سازماندهی تولید ، خوشه های صنعتی نقش قابل توجهی در سازماندهی زنجیره تولید صنایع کوچک و متوسط ، شکل بازار و توزیع درآمد و ایجاد ثروت در مناطق متعددی در جهان داشته است.
خوشه مجموعه ای از شرکتها، سازمانها، تشکل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که از طریق روابط متراکم شبکه ای قادر به هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود(مهرپویا و مجیدی، 82). خوشه های صنعتی به واسطه تقسیم کار تخصصی، همکاری بین صنایع ، یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابت مند شدن صنایع لازم است می توانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند(مهرپویا و مجیدی، 82).
در ایران حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور ، سازمان هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند. این سازمانهای کوچک و متوسط 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می شوند.
در راستای توسعه خوشه های صنعتی بحث تجارت الکترونیک به عنوان یک ابزار مهم مورد توجه است. قابلیت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادی و ارتقاء زندگی مردم و پافشاری جوامع بین المللی بر اهمیت بهبود دسترسی به فناوری های مذکور به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در سالهای اخیر قابل ملاحظه بوده است. تجارت الکترونیک نیز حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است که در دنیای کسب و کار بسیار با اقبال مواجه است (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 86).
تجارت الکترونیک از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که داشته به سرعت در حال گسترش است. می توان به قطعیت ادعا کرد تجارت الکترونیک بسیاری از محدودیتهای تجارت سنتی را از پیش رو برداشته و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی، بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییر کرده