متغیر های فرسودگی در مطالعه باسازی و تجدید قوای برنامه ای مدیران و جهت دادن به مراکز خدماتی مشاوره به رضایت شغلی مربوط میشود و مشاوران فرسوده احساسات منفی بیشتر درباره کارشان دارند .
اثر متوسط که حمایت اجتماعی بر روابط بین استرس و فرسودگی دارد بر حسب نظریه اشخاصی که رابطه اجتماعی دارند قادرند که به دیگران تکیه کنند و از انها کمک بخواهند وقتی درباره استرس بحث می کنند منبعی است که اثر استر را ب ر سلامیت روحی و فیزیکی کم کند و سندهای تجربی و علمی مشخص کرد ها ند که حمایت اجتماعی در پیشگویی سلامتی روحی و فیزیکی با استرس در تعامل است در حالیکه به این تعامل استرس وحمایت اجتماعی دست نیافته اند .
فصل سوم