سلامی _ عربی را پذیرفتند .19
2-1-4-تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت