ر پژوهشهای نظری از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای همین در سه بخش کتاب، مقاله و پایان نامه به ذکر برخی از این موارد اشاره میکنیم.
2-2-1 کتاب‌ها
2-2-2 جی،مارتین.(1372.تاریخچه مکتب فرانکفورت،ترجمه:چنگیزپهلوان،تهران،انتشارات کویر
کتاب مختصر و مفیدی است که تاریخچه کلی از روند شکل گیری مکتب فرانکفورت بیان میدارد.
چکیده: کتاب روند شکل گیری، معرفی اعضا و تاریخچه ورود و زندگینامه اعضاء مکتب فرانکفورت را با ذکر منابع خود معرفی میکند. کتاب زمینهها، اندیشههای ابتدایی روند شکل گیری مکتب فرانکفورت را از ابتدا تا زمان مدیریت هورکهایمر را شرح میدهد. نوع دیدگاههای برخی از اعضا، تفاوتهای دیدگاههای آنها و مشی هر یک را به طور کامل شرح میدهد.
مزیت: یکی از مزایای این کتاب در پژوهشهایی از این منظر، آشنایی با تاریخ مکتب فرانکفورت، تفاوت دیدگاههای دو مدیریت گروه بزرگ و هورکهایمر و همچنین به برخی از حاشیههایی که گاه بسیار مهم و قابل توجه است اشاره میکند که در کمتر و حتی در دیگر منابع فارسی دیده نمیشود.
معایب: کوتاهی و موجز بودن این کتاب گاه به صورت گذرا به برخی از دیدگاهها میپردازد و به بررسی عمیق و بنیادی اندیشههای اصحاب این مکتب اشاره کوتاهی دارد.
2-2-2-1 باتامور، تام.(1373).مکتب فرانکفورت،ترجمه:حسینعلی نوذری،تهران،انتشارات نی
تام باتامور که در عرصه علوم اجتماعی بسیار پر کار بوده و از وی در فرهنگنامههای علوم اجتماعی به عنوان کسی که در تعریف مفاهیم بنیادی کمک شایان کرده میتوان نام برد. وی در کتاب مکتب فرانکفورت به روند شکل گیری، شکوفایی و پرورش نظریه انتقادی و سپس افول این مکتب میپردازد.
چکیده: این کتاب علاوه بر زندگی نامه مختصر رهبران کلیدی به تفسیر و تحلیل فلسفی نظریههای این مکتب اشاره دارد. تأثیر گذاری دیگر اندیشمندان در فیلسوفان که در این حیطهی گفتمان مکتب فرانکفورت نمیگنجند ولی به نوعی همدلی با اندیشمندان انتقادی داشتند را مورد بررسی قرار میدهد. از ویژگی مارکسیسم انتقادی که با مارکسیسم سوسیالیستی که در شوروی برقرار بود اشاره میکند. و با فصل بندی به روند شکل گیری، شکوفایی و افول این مکتب میپردازد.
مزیت: یکی از مزایای این کتاب در پژوهشهای فلسفی و اجتماعی و بخصوص علوم ارتباطات در این مورد است که نظریه انتقادی را به طور کامل و مفصل توضیح میدهد. شرحی که تام باتامور از اندیشههای مکتب فرانکفورت بیان میکند از این جهت حائز اهمیت است که وی سالها در این زمینه یعنی اندیشه انتقادی کتاب و مقاله دارد. پرداختن به صنعت فرهنگ به طور کامل و اشاره به ریشههای بنیادین این مفهوم از نظر نگارنده بسیار مفید است و حائز اهمیت برای پژوهش انجام شده است.