به بندی فرضیات تحقیق …………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………
4-1- بخش اول: تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………………………….
4-1-1- توصیف مشخصات عمومی نمونه های مورد مطالعه …………………………………….
4-1-2- شاخص های توصیفی سوالات تحقیق …………………………………………………………
4-2- بخش دوم : تحلیل استنباطی ……………………………………………………………………………………
4-2-1- آزمون کلموگروف- اسمیرنف ……………………………………………………………………….
4-2-2- آزمونT تک نمونه ای برای آزمون فرضیه های مربوط به متغیرهای تحقیق
4-2-3- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای تحقیق …………………………………
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………
5-
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….
5-2- خلاصه یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………….
5-3- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق ……………………………………………………………………………………
5-4- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………….
5-5- توصیه ……………………………………………………………………………………………………………………….
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………….
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
20
20
21
22
24
26
28
28
28
29
29
31
31
33
33
33
34
36
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
43
56
59
60
61
62
63
64
65
76
80

85
85
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
93
94
94
95
96
97
98
99
99
99
99
99
100
100
102
102
102
103
103
104
105
106
107
110
115
115
116
121
124
125
125
127
128
129
130
135
فهرست جدول ها
عنوان جدول
صفحه1-2 مزایای ملموس و نا ملموس بازاریابی اینترنتی
2-2- عناصر موثر و ایجاد کننده مزیت رقابتی
3-2- بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی
4-2- عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی ملی
5-2- رابطه مهرت های مورد نیاز بنگاه ها و توسعه اقتصادی
6-2- آمار مربوط به محصولات کشاورزی چابهار و ایرانشهر
3-1- آلفای کرونباخ
2-3- رتبه بندی براساس لیکرت
1-4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
2-4- توزیع فراوانی نمونه اماری بر حسب سن
3-4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات
4-4- توزیع فراوانی بر حسب سوابق خدمتی
5-4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان آشنایی با تجارت الکترونیک
6-4- آزمون نرمال بودن متغیر ها26
42
43
52
56
75
101
102
107
108
109
109
110
116
فهرست شکل ها
عنوان شکل
صفحه1-1- مدل مفهومی تحقیق
1-2- عوامل تشکیل دهنده محیط بازاریابی بین المللی و نقش دولت ها در این عوامل
2-2- عوامل تعیین کننده بهر ه وری و رشد بهره وری14
54
56

فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
با ورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرد هتر دولت ها و قطب های اقتصادی در جهان به ویژه در بخش تجاری هستیم . هر یک از صاحبان قدرت اقتصادی، اعم از بنگا ه ها و کشورها، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای به عنوان فعالان خرد اقتصادی، و کشورها، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای به عنوان قدر تهای کلان اقتصادی می کوشند تا سهم بیشتری از امتیازات، امکانات و فرصت های موجود در پهنه تجارت جهانی را بدست آورند. ولی پیشرفت علم و تکنولوژی، وضعیت را به مرحله ای رسانده است که صاحبان قدرت اقتصادی به فرصت های موجود اکتفا ننموده و با ایجاد بسترهای لازم، امکانات و فرصت های جدید را خلق می کنند. یکی از مهمترین فرصت های به وجود آمده برای تسهیل تجاری و افزایش رقابتمندی در سطح جهان، استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است. تجارت الکترونیکی به عنوان مهمترین محصول و زاییده این فناوری های نوین می تواند فرصت مناسبی را برای کشورها در مبادلات داخلی و بین المللی فراهم نماید. امروزه با پیشرفت روزافزون و رشد چشمگیر ابزارها و تکنولوژی های ارتباطی مدرن، و جایگزینی بسیاری از فعالیتهای سنتی، در بخش تجارت نیز حرکت از سوی تجارت سنتی به سوی تجارت نوین (الکترونیکی)، و سهم 25-20 درصدی آن از کل تجارت بین المللی و پیش بینی نرخ رشد سالیانه آن در حدود 54 درصد، شاهدی بر اثبات این ادعا است. در این میان، کشورهایی بیشتر توانسته اند از این فرصت به وجود آمده بیشترین بهره را ببرند که به وجود آورنده و ترویج دهنده فناوری های نوین و معتقد به اصل رقابت مندی برای حضور در بازارها بوده اند.
با مشکلات مختلفی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد، استراتژ ی های خاصی جهت توسعه کشور مطرح گردیده است؛ از آن جمله استراتژی جهش صادراتی است که بین سهم نسبی کشور از جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی تعادل ایجاد کند و تجارت الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که در این راستا می تواند به کشور و شرکت ها کمک کند. با توجه به موارد ذکر شده می بایست به تجارت الکترونیکی به صورت جدی در کشور و و بخش کشاورزی نگریسته شود.
2-1-بیان مساله:
در سالهای اخیر تجارت بین المللی رویکردهای نوینی را به خود دیده است اخیرا سازمانها بویژه در کشورهای پیشرفته مثل امریکا استفاده از تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت را شروع کرده اند این شبکه به علت داشتن هزینه پایین نسبت به سایر شبکه های خصوصی موجب ترویج هرچه بیشتر تجارت الکترونیکی شده است .
بطور کلی قسمت عمده تجارت است از مبادله اسناد و مدارک تجاری در قالبهای پیش ساخته و قابل پردازش با دستگاه ها بین سازمانها از طریق شبکه های ارتباط رایانه ای از مبادله الکترونیکی داده ها می توان برای مخابره الکترونیکی مدارک و اسناد مانند سفارشات خرید ، فاکتورها ، اعلامیه حمل ، تایید وصول کالا و سایر مکاتبات استاندارد بازرگانی استفاده کرد .
این فناوری را همچنین می توان برای ارسال اطلاعات مالی و پرداختهای الکترونیکی به کار برد که به آن انتقال الکترونیکی وجوه می گویند مبادله الکترونیکی فراتر از جایگزینی ساده برای تجارت سنتی (کاغذی) است .
مبادله الکترونیکی داده ها ابزاری است که روش انجام کار را روان می کند و کارایی و بهره وری را بهبود می بخشد و میتوان آن را با برنامه های کاربردی کاملا تلفیق نمود.
با استفاده از این وسیله مشکلات تجارت سنتی مانند صرف زمان بیشتر دقت کمتر ، هزینه بالای نیروی کار و افزایش ضریب عدم اطمینان از بین می رود در این عرصه تجارت بسیاری از عوامل همچنین رضایت مشتری که در گذشته آن چنان شاید و باید مورد توجه قرار نمی گرفت در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک در محدوده دهکده جهانی بوده و همانطور که مشخص است نه بعد زمان ، نه مکان بر روی فعالیت تجاری تاثیر می گذارد انچه که بسیار حایز اهمیت می باشد برآورده کردن نیاز مشتریان می باشد در این جا شایان ذکر است که رضایت مشتریان با توجه به دسته بندی یا به عبارتی گروه بندی انجام شده با توجه به تحقیقات و پژوهشهای انجام شده می باشد .
بنابراین انچه سبب گرفتن سهم بازار یا به عبارتی دستیابی به مشتریان برآورده کردن نیازهای مشتریان می باشد تجارت الکترونیک که یکی از زیر شاخه های تکنولوژی اطلاعات می باشد .
گسترش عملکردهای مبتنی بر وب و تجارت خوشایند شرکتها از بازده و راندمان بالا با تخصیص زمان و سرمایه کمتری نسبت به روشهای سنتی ، علاقه مندی موسسات پیش برد برق اسای آن در عرصه بین المللی خواهد شد .
ایران از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر شاهد رشدی تصاعدی در زمینه تجارت الکترونیک بوده که این امر مرهون نگاه وسیعتری به استفاده از امکانات وب و