خورداراست و در 60 تا 70 درصد موارد موجب تسکین می شود . دورینک ، 1985 ، کوپر 1988 بی مونت 1990 ، هنری 1992 ، بولوس ، کاچر ، گاردتر ، و یانگ 1992 )

نظریه روان پویشی افسردگی
نظریه پردازان روان پویشی بر سه علت افسردگی تاکید می کنند :