ه مردان(شلمران) یکی ازمهمترین معدن استخراج سنگ درساخت معبدآناهیتا میباشد . امامزاده ابراهیم ، تپه گودین ، پل کوچه ، حمامهای تاریخی (حمام کهنه ،حمام میدان ، حمام حسن خان ، سراب کبوتر لانه ، سرابها ، سراب فش، سراب خرم آباد (بوجان) ، (سراب ماران ) ، قنات و چشمه ها ی قدیمی ،آسیاب ها ویخچال های قدیمی ،گورستانهای قدیمی( روزبهانی ،1383،ص109-106). شهرت عمده کنگاوردر، روزگار اسلامی وهم اکنون به خاطر بقایای بنایی است که پیش از اسلام برفراز صفه ای درمرکز قصبه کنگاور از سنگ ساخته شده است (شهرامی ، 1383 ، ص 11-10) . امروزه ایرانیان وحتی جهانگران ، کنگاور را به عنوان معبدآناهیتا می شناسند و این نیست مگرعظمتی که به لحاظ باستان شناسی براین اثر شگرف مرتبط است .