زایش می‌دهد (اثر ذخیره سازی پروتئینها). اثرات مفید ترکیبات غذایی ذخیره کننده پروتئین، به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت متعادل بین پروتئین و انرژی برای بسیاری از ماهیان، مشخص و ارائه شده است(سالک یوسفی، 1379).
در جدول (3-1) مقادیر مورد نیاز اسیدهای آمینه ضروری برای قزل آلای رنگین کمان با برخی ماهیان دیگر مقایسه شده اند. در برخی منابع، میزان پروتئین توصیه شده برای قزل آلا در ماهیان جوان40-38 درصد، برای ماهیان در دوره پیش از بلوغ 38-36 درصد و در ماهیان بالغ 36-34 درصد توصیه شده است.
جدول3-1 :احتیاجات اسیدآمینه‌ های ضروری در برخی ماهیان (برحسب درصد پروتئین قابل هضم)(NRC)
تیلاپیاکپورماهی آزاد اطلسقزل آلاگربه ماهی روگاهی
اسیدآمینه4/2
1/7
3/1
3/4
5/1
3/2
5/5
3/8
1
2/84/3
2/1
2/5
3/3
5/7
3/1
6/5
3/9
8/
3/66
1/8
2/2
3/9
5
4
5/1
2/2
5/
3/24/4
2/1
2/6
4/1
5/3
2/9
5/3
2/4
6/
3/54/3
1/5
2/6
3/5
5/1
2/3
5
2
5/
3آرژینین
هیستیدین
ایزولوسین
لوسین
لیزین
متیونین+ سیستین
فنیل‌آلانین+تیروزین
ترهاونین
تریپتوفان
والین
ماهی قزل آلای رنگین کمان میتواند مقادیر کم کربوهیدرات های قابل هضم مانند گلوکز و لاکتوز را مصرف نماید. اما مقدار آنها در جیره نباید از 9 تا 12 درصد تجاوز کند. به عبارت دیگر، مقدار مصرف روزانه کربوهیدرات در غذای این ماهی نباید بیش از 5/4 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی باشد. درصورتیکه کربوهیدراتهای قابل هضم به مقدار زیاد به این ماهیان داده شوند، تلفات سنگینی در آنها رخ خواهد داد، لاشه ماهیهای مرده به صورت متورم دیده خواهدشد و در کالبدگشایی، اندازه کبد آنها بزرگ و رنگ آن روشن خواهد بود. دلیل این مشاهدات، تجمّع بیش از حد گلیکوژن در کبد میباشد. منابع اصلی مواد قندی در غذای ماهیها فرآورده های گیاهی میباشند. گوشتها مقدارکمی مواد قندی دارند (Brown, 1993).
1-1-3-1- استفاده از منابع پروتئین گیاهی :