یق سؤالات 1 تا 16 پرسشنامه سنجیده می‌شود.
استنباط درست: یعنی با توجه به مجموعه اطلاعات ارائه شده، احتمال آن از حد معقول بیشتر است.
استنباط شاید درست: یعنی بیشتر به نظر می‌رسد صحیح باشد تا غلط.

  • 2