ت پاسخگویان از نظر رده شغلی93
جدول 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت94
جدول 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن95
جدول 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل96
جدول 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت97
جدول 5-9- سطح تحصیلات مدیران شرکت99
جدول 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت100
جدول 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت101
جدول 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک102
جدول5-13- سنجش نرمال بودن توزیع داده ها104
جدول 5-14- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک105
جدول 5-15- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی106
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-16- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول106
جدول 5-17- میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک108
جدول5-18 – نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs108
جدول 5-19 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم109
جدول 5-20- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک110
جدول 5-21- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs111
جدول 5-22- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم111
جدول 5-23- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک113
جدول 5-24- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs113
جدول 5-25- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم114
جدول 5-26- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل چهارم114
جدول 5-27- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهارم115
جدول5-28 – آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل چهارم115
جدول 5-29- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل چهارم115
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-30- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهارم116
جدول 5-31 – نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات در سطوح مختلف تحصیلی در عامل چهارم116
جدول 5-32- آمار توصیفی پاسخ دو سطح تحصیلی به عامل چهارم116
جدول 5-33- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه تحصیلی در عامل چهارم117
جدول 5-34- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک118
جدول 5-35- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs118
جدول 5-36- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم119
جدول 5-37- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل پنجم120
جدول 5-38- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل پنجم120
جدول 5-39- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک121
جدول 5-40- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs121
جدول 5-41- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم122
جدول 5-42- میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک123
جدول 5-43- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs124
جدول 5-44- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم124
جدول 5-45- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک125
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-46- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs126
جدول5-47- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم126
جدول 5-48- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک128
جدول 5-49- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs128
جدول5-50- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم129
جدول 5-51- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک130
جدول 5-52- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs131
جدول5-53- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم131
جدول 5-54- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن133
جدول 5-55- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل یازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs133
جدول 5-56- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم134
جدول 5-57- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک135
جدول 5-58- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs136
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-59 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم136
جدول 5-60- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل دوازدهم137
جدول 5-61- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل دوازدهم137
جدول 5-62- آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل دوازدهم137
جدول 5-63- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل دوازدهم138
جدول 5-64- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل دوازدهم138
جدول 5-65- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات سطوح مختلف تحصیلات در عامل دوازدهم138
جدول 5-66- آمار توصیفی پاسخ سطوح تحصیلات به عامل دوازدهم139
جدول 5-67- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سطح تحصیلات در عامل دوازدهم139
جدول 5-68- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل دوازدهم140
جدول 5-69- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل دوازدهم140
جدول 5-70- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک141
جدول 5-71- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سیزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs141
جدول 5-72- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم142
جدول 5-73- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک143
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-74- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs144
جدول5-75- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم144
جدول 5-76- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهاردهم145
جدول5-77- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهاردهم145
جدول 5-78- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک146
جدول 5-79- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs147
جدول 5-80- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم147
جدول 5-81- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک148
جدول 5-82- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs149
جدول 5-83- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم149
جدول 5-84- آمار توصیفی نظر رده های مختلف شغلی پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم150
جدول 5-85- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات رده های شغلی مختلف در عامل شانزدهم150
جدول 5-86- آمار توصیفی نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم150
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-87- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم151
جدول 5-88- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16151
جدول 5-88- آمار توصیفی آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16152
جدول 5-90- نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه دو به دو عوامل152
جدول 5-91- ماتریس همبستگی بین