جام وظیفه ای معین باشد و تصمیمات اتخاذ شده از جانب مدیران سازمان را به مرحله اجرا در آورد.
ب)تعاریف عملیاتی:
بهره وری :یعنی انجام کارها و خدمات با کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن .
عوامل مدیریتی :منظور از عوامل مدیریتی مجموعه کارکردها ویا وظایف اساسی مدیریت شامل برنامه ریزی ،نظارت وکنترل، هماهنگی ، رهبری و سازماندهی که هر یک در انجام کارهای سازمان با کیفیت بالا و کمترین زمان ممکن تاثیر دارد.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید