آزادیمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگیمقیاس متغیرهامتغیرها05/0329450/0rپیرسونفاصله ای – فاصله ایفرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار (4-4)رابطه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار بالا که نشان از نحوه توزیع پراکندگی متغیرهای فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و به رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر اشاره دارد. بطوریکه با افزایش در مقادیر متغیر فرهنگ سازمانی مقادیر متغیر فناوری اطلاعات وارتباطات نیز افزایش و در مقابل کاهش مقادیر فرهنگ سازمانی، با کاهش مقادیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه می باشد ، که نشان از یک رابطه معنا دار می باشد.
2-4-4- سؤالات فرعی پژوهش
1-2-4-4- سئوال اول: “میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران چگونه است؟”.
اولین سئوالی که در این مطالعه مورد آزمون قرار گرفته, سئوال مربوط به چگونگی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان است. برای آزمون این سئوال, که ازنوع سئوال توصیفی است, از آزمون خی دو یک طرفه یا تک متغیره استفاده شده است. چراکه تنها یک متغیر میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح ترتیبی داریم که قصد آزمون میزان بکارگیری آن در بین کارکنان میباشد. برای اجرای این آزمون, ابتدا دو سوال به شرح زیر تنظیم و سپس آزمون اجرا شد:
سؤال اول: میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین است.
سؤال دوم: میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین نیست.
در ادامه اجرای آزمون خی دو تک متغیره نتایج جدول زیر را بدست داد:
جدول (4-19 ). نتایج حاصل از آزمون سئوال چگونگی میزان بکارگیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان
شرحفراوانی مشاهدهشدهفراوانی مورد انتظارباقیماندهخیلی کم476619-کم836617متوسط376629-زیاد296637-خیلی زیاد346632-کل330– 01/0 = P< 329 = d.f 333/14 = X2
همانطورکه در جدول ملاحظه میگردد، با استناد به مقدار x2 (333/14) و همچنین نتایج جدول، تفاوت آماری معنیداری بین فراوانی مورد انتظار و فراوانی مشاهدهشده با اطمینان 99/0 درصد وجود دارد. از طرفی، مقایسه ارقام جدول نیز حاکی از آن است که میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در بین بیشتر پاسخگویان در حد کم و خیلی کم است و در مقابل نسبتهای کمتری از آنها آشنایی بالایی با فناوری اطلاعات دارند. از این رو، میتوان اذعان داشت که سؤال اول تحقیق که دلالت بر پایین بودن میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان داشت، تأیید شده و در مقابل سؤال دوم تحقیق مبنی بر پاییننبودن میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان رد میشود.
نمودار زیر توزیع پاسخگویان در گزینههای طیف را بصورت شماتیک نشان میدهد:
نمودار (4-5)میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان
بر اساس نتایج جدول 35/0 درصد خیلی زیاد، 28/0 درصد زیاد، 38/0 درصد متوسط، 85/0 درصد کم، 48/0 درصد خیلی کم از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان استفاده می کنند.
2-2-4-4- سئوال دوم: “آیا بین هفت ویژگی فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارادرات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟”.
یکی از اهداف اصلی این تحقیق, آزمون رابطه بین شاخصهای هفتگانه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. نتایجی که در این قسمت بدانها پرداخته خواهد شد, به آزمون این روابط اختصاص دارند. درخصوص نوع آزمون بکاررفته نیز باید گفت که آزمون همبستگی مورد استفاده در این تحقیق, بدلیل ماهیت فاصلهای هر دو متغیر مستقل (به همراه شاخصهای متشکله) و وابسته، آزمون پارامتری همبستگی پیرسون میباشد.
در زیر به تفکیک شاخصها, به شرح نتایج حاصله پرداخته میشود:
1- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای آزمون رابطه بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات, ابتدا دو سوال به شرح زیر تنظیم و سپس آزمون همبستگی پیرسون اجرا گردید:
سؤال اول: بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
در ادامه, نتیجه آزمون همبستگی (546/0=r) نشان از آن داشت که با اطمینان 99/0 و سطح خطای کمتر از 01/0 بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مستقیم و مثبت و تقریباً قوی وجود دارد. بدین معنی که کارکنانی که از نوآوری بیشتری برخوردارند, در مقایسه با کارکنان با نوآوری کمتر, آشنایی بیشتری نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و در نتیجه استفاده بیشتری از آنها میکنند. جدول زیر به همراه نموداری که در ادامه آمده, نشان از همین نتیجه دارد:
جدول ( 4-20): نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
سطح معنی داری (P)درجه آزادیمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگیمقیاس متغیرهامتغیرها01/0328546/0rپیرسونفاصله ای – فاصله اینوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار(4-6)رابطه نواوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری
نمودار بالا حاکی از آن است که همزمان با افزایش در میزان نوآوری وریسک پذیری کارکنان ، میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارکنان صورت صعودی و افزایشی به خود می گیرد.
2- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای آزمون رابطه بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات, ابتدا دو سؤال به شرح زیر تنظیم شدند:
سؤال اول: بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
پس از طرح سوالهای بالا, آزمون رابطه بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شد که براساس آن, هیچگونه رابطه آماری معنی داری بین دو متغیر توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیچکدام از دو سطح خطای کمتر از 01/0 و 05/0 وجود ندارد.
(080/0-=r). به عبارتی, این دو متغیر ارتباطی با یکدیگر نداشته و تغییر در یکی, تغییر در دیگری را موجب نخواهد گردید. جدول زیر به همراه نمودار پراکندگی مربوطه, نشانگر همین نتیجه میباشد:
جدول (4-21 ): نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
سطح معنی داری (P)درجه آزادیمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگیمقیاس متغیرهامتغیرها675/0328080/0-rپیرسونفاصله ای – فاصله ایتوجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار(4-7)رابطه بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات