…………………………………………………………………………………………………………………………..
بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات ………………………………………………………………………………………….
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………………………………………….
1. مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………….
2. مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………..
ب : کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………………………………………………
1. مفهوم و آثار کیفیات عینی تشدید مجازات …………………………………………………………………..
2. مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………..
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی ………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………………….
بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………………………
بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………….
الف : مجازات تکمیلی اجباری ………………………………………………………………………………………………………….
ب : مجازات تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………..
بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..
بند دوم : مصادیق مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………………………
مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم ……………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب ………………………………………………………………………
بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………….
بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم …………………………………………
بند سوم: مجازات شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………………………………..
بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب …………………………………………………………………
فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی ……………………………………………………………………………
مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه ……………………………………………………………………………………………
گفتار اول : کیفیات مخفّفه قانونی ………………………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : کیفیات مخفّفه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..
مبحث دوم: واکنش های کیفری ارفاقی …………………………………………………………………………
گفتاراول : تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………………………………………
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف: نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
متن انگلیسی قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971 ……………………………………………………………
ترجمه قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971 ………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف : منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………
* کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
* پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………..
* قوانین و مقررات …………………………………………………………………………………………………………………
ب : منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
* کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
* قوانین و مقررات ………………………………………………………………………………………………………………..
ج :وب سایت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی