دول 4-29- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………..110
جدول 4-30- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه گانه………………………………………111
جدول 4-31- محاسبه امتیاز گزینهها براساس شاخصهای سرمایه انسانی………………………………111
جدول 4-32- محاسبه امتیاز گزینهها براساس شاخصهای سرمایه ساختاری………………………….112
جدول 4-33- محاسبه امتیاز گزینهها براساس شاخصهای سرمایه مشتری…………………………….112
جدول 4-34- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینهها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی113
جدول 4-35- مقادیر مختلف RI……………………………………………………………………………………114
جدول 4-36- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینهها نسبت به شاخصها سرمایه ساختاری114
جدول 4-37- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینهها نسبت به شاخصهای سرمایه مشتری115
جدول 4-38- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه فکری………………….116
جدول 4-39- محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در SPSS………………………………………………117
جدول 5-1- اولویت شاخصهای سرمایه انسانی…………………………………………………………………124
جدول 5-2- اولویت شاخصهای سرمایه ساختاری……………………………………………………………..124
جدول 5-3- اولویت شاخصهای سرمایه مشتری………………………………………………………………..124
جدول 5-4- اولویت معیارهای سرمایه فکری………………………………………………………………………125
جدول 5-5- اولویت بندی کل شاخصها در بانکهای دولتی………………………………………………….125
جدول 5-6- اولویت شاخص های سرمایه انسانی………………………………………………………………..126
جدول 5-7- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری……………………………………………………………. 126
جدول 5-8- اولویت شاخص های سرمایه مشتری……………………………………………………………….. 126
جدول 5-10- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای غیردولتی………………………………………….127
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار شماره 2-1- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس…………………………………………..18
نمودار شماره 2-2- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………..20
نمودار شماره 2-3- طرح ارزش اسکاندیا…………………………………………………………………………..21
نمودار شماره 2-4- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها………………………..22
نمودار شماره 2-5- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال………………………………………………24
نمودار شماره 2-6- طبقه بندی لووندال…………………………………………………………………………….24
نمودار شماره 2-7- طبقه بندی لیم و دالیمور……………………………………………………………………..26
نمودار شماره 2-8- چارچوب کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………27
نمودار شماره 2-9- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک……………………………..28
نمودار 2-10- تصمیم کلی مساله (هدف)………………………………………………………………………….58

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار 3- 1- درخت سلسله مراتب تصمیم……………………………………………………………………….76
نمودار3-2- مدل مفهومی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..80
نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت……………………………………………82
نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات………………………………..83
نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن………………………………………………… 84
نموار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری……………………………………….. 85
نمودار شماره 4-5- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP…………………………… 88
چکیده:
امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این تحقیق ضمن بررسی معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر است که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با استفاده از نرم افزار (Excel) و همچنین رابطه بین متغیرها با استفاده از نرم افزار (SPSS) بررسی گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین میزان رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.
کلید واژه:
فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان1، 2002).
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان2، 2000). در