دوپینگ موثر باشند شناسایی شده اند(دوناهو41 و همکاران ، 2006).
باتوجه به این موضوع که در داخل کشور مطالعاتی که نقش عوامل روانی اجتماعی را در رابطه با موضوع دوپینگ بررسی کرده باشند بسیار کم می باشد و همچنین اندک بودن مطالعاتی که در خارج از کشور ارتباط و تاثیر انگیزه ورزشی بر روی رفتار دوپینگ را مورد بررسی قرار داده باشد این ضرورت احساس گردید که در این مطالعه به بررسی ارتباط بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ پرداخته شود.
5-1 اهداف
1-5-1 هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین انگیزه ورزشی42 با نگرش به دوپینگ43 و رفتار دوپینگ44 در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی می باشد.
1-5-2 اهداف اختصاصی:
1- تعیین میزان نگرش ورزشکاران نسبت به دوپینگ
2 – تعیین میزان انگیزه ورزشی ورزشکاران
3 – تعیین میزان انگیزه درونی45 ورزشکاران
4 – تعیین میزان انگیزه بیرونی46 ورزشکاران
5 – تعیین میزان تنظیم بیرونی47 ورزشکاران
6- تعیین میزان قوائد درون فکنی48 ورزشکاران
7- تعیین میزان قوائد شناسایی49 ورزشکاران
8- تعیین میزان کنترل جامع50 ورزشکاران
9 – تعیین میزان بی انگیزه گی51 ورزشکاران
10- تعیین میزان رفتار دوپینگ ورزشکاران
11 – توصیف ویژگیهای دموگرافیک ورزشکاران
1-6 فرضیه های تحقیق:
1- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه های ورزشی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
2- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه درونی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
3- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه بیرونی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
4- ارتباط علی معناداری بین تنظیم بیرونی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
5- ارتباط علی معناداری بین قوائد درون فکنی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
6- ارتباط علی معناداری بین قوائد شناسایی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
7- ارتباط علی معناداری بین کنترل جامع و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
8- ارتباط علی معنی داری بین بی انگیزه گی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
9- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه های ورزشی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
10- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه درونی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
11- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه بیرونی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
12- ارتباط علی معناداری بین تنظیم بیرونی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
13- ارتباط علی معناداری بین قوائد درون فکنی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
14- ارتباط علی معناداری بین قوائد شناسایی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
15- ارتباط علی معناداری بین کنترل جامع و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
16- ارتباط علی معنی داری بین بی انگیزه گی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
17- ارتباط علی معنی داری بین نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
1-7 حدود تحقیق
1-7-1 محدوده زمانی انجام این تحقیق پس از تصویب آن، بین 4/10/91 تا 30/05/92 بوده است.
1-7-2 محدوده مکانی این پژوهش باشگاه های فرهنگی ورزشی تیم های لیگ برتر شهر های تهران، اصفهان ، همدان و اراک بوده است.
1-7-3 شرکت کنندگان حاضر در این تحقیق شامل ورزشکاران حرفه ای رشته های تیمی از سطوح ملی تا بین المللی بوده اند و حداقل سن شرکت کنندگان 18 سال بوده است.
1-8 تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات
1-8-1 دوپینگ52:
تعریف دوپینگ توسط کمیته بین المللی المپیک استفاده از کاری(مواد یا روش) است که به طور بالقوه برای سلامت ورزشکاران مضر و یا سبب افزایش توانایی عملکردشان می باشد. و یا حضور مواد ممنوعه در بدن ورزشکاران یا شواهدی از مصرف آن، یا شواهدی از استفاده روش ممنوعه است(کمیسیون پزشکی آی او سی53 (آی او سی،1999، ماده 2:13)، در نهایت دوپینگ را می توان استفاده از مواد یا روش های ممنوعه افزایش دهنده عملکرد مطابق با موارد ذکر شده در کد وادا تعریف کرد(وادا ،2012).
1-8-2 داروهای افزایش دهنده عملکرد 54:
مواد یا داروهای افزایش دهنده ی عملکرد هر دارویی است که جزء لیست داروهای ممنوعه بوده که توسط ورزشکاران مصرف شده و باعث بهبود اجرای ورزشی می شوند(وادا،2012).
1-8-3 انگیزش:
ساختاری فرضی است که برای توصیف نیروهای داخلی و یا خارجی که منجر به شروع، هدایت، شدت و تداوم رفتار می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
1-8-3-1 بی انگیزگی:
فقدان هدف و قصد در عمل یک فرد، که با نبود انگیزش مرتبط است.
1-8-3-2 انگیزه بیرونی:
درگیر شدن در یک فعالیت به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک هدف، و نه صرفاً به خاطر خود فعالیت. به عبارت دیگر استفاده از پاداش بیرونی مانند جایزه یا پول به منظور تحریک رفتار، با این پیش فرض که انجام دهنده کار می تواند با این نیروهای بیرونی کنترل شود. اگر این نیروها وجود نمی داشتند، ورزشکار از فعالیتی با چنان شدت اجتناب می کرد یا آن را کاهش می داد. انگیزه بیرونی دارای چهار نوع مختلف است که از پایین ترین به بالا ترین سطح از زنجیره خودمختاری، تنظیم بیرونی، قوائد درون فکنی، قوائد شناسایی و کنترل جامع هستند.
الف) تنظیم بیرونی:
تنظیم بیرونی اشاره به رفتارهایی دارد که از طریق منابع بیرونی مثل به دست آوردن پاداش های مادی یا محدودیت های اعمال شده توسط دیگران کنترل می شود.
ب) قوائد درون فکنی:
به وسیله درون فکنی، منابع بیرونی پیشین انگیزش درونی شده است، به طوری که دیگر نیازی به حضور فعلی آن به عنوان مولد رفتار وجود ندارد. در عوض این رفتارها از طریق فشارهای داخلی مانند احساس گناه یا اضطراب تقویت می شوند.
ج) قوائد شناسایی:
قوائد شناسایی آن نوع از انگیزه بیرونی است که در اجرا نمود پیدا می کند، وقتی که شخص ارزش گذاری و قضاوت رفتار را مهم می شمارد و آن را بدون انتخاب انجام می دهد.
د) کنترل جامع:
کنترل جامع نشان دهنده مستقل ترین شکل از انگیزش بیرونی است و زمانی اتفاق می افتد که بین قوائد رفتاری و نیازها، اهداف و ارزش های تائید شده شخصی، که بخشی از فرد هستند تجانس وجود دارد.
1-8-3-3 انگیزه درونی (ذاتی):
درگیر شدن در فعالیتی برای خود آن فعالیت و برای لذت بردن و رضایت به دست آمده از مشارکت است. انگیزه درونی نیز شامل 3 نوع مختلف است که به ترتیب عبارتند از: انگیزه درونی برای دانستن، انگیزه درونی برای کمال، انگیزه درونی برای تجربه تحریک.
الف) انگیزه درونی برای دانستن55:
این نوع از انگیزه مربوط به ساختارهایی از جمله اکتشاف، کنجکاوی، اهداف یادگیری، انگیزه درونی برای یادگیری و نیاز معرفتی به دانستن و ادراک است.
ب) انگیزه درونی برای کمال56:
انگیزه درونی نسبت به کمال می تواند به عنوان مشغول شدن در فعالیتی برای احساس لذت و رضایت خاطر ناشی از تجربه تلاش برای به انجام رساندن یا ایجاد چیزی تعریف کرد.
ج) انگیزه درونی برای تجربه تحریک57:
هنگامی که فردی درگیر فعالیتی است به منظور احساسات تحریک کننده مثل لذت حسی، تجارب زیبایی شناسی، و همچنین برای سرگرمی و هیجان مشتق شده از تعامل فرد در فعالیت است.
1-8-4 نگرش به دوپینگ :
نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجان هایی که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا به دیگران، اشیاء و گروه های مختلف به شیوه ی مثبت یا منفی نگاه کند. نگرش ها ارزیابی از اشیاء را خلاصه می کنند و در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده می گیرند(گنجی، 2009).
نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تاثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارد(آلپورت58 ،1935). حال نگرش به دوپینگ یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی ورزشکار است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش او نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به دوپینگ تاثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارد(منوچهری ،1390).
1-8-5 رفتار دوپینگ :
رفتار پاسخی است که ارگانیسم به محرک بیرونی می دهد. به بیان دیگر رفتار واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر می زند(براهنی، 1381). در نتیجه رفتار دوپینگ واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی مربوط به دوپینگ از ورزشکار سر می زند.
فصل دوم:
زیر بنای نظری و
پیشینه تحقیق
2-1 زیربنای نظری
فرضیه صفر اول : ارتباط علی معنی داری بین انگیزه های ورزشی و رفتار دوپینگ ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی وجود ندارد.
زیربنای نظری:
انگیزه، یک اصطلاح کلی است که زمینه مشترک بین نیازها،