لاد…………………………………………………………………………
2-17 فاکتورهای موثر در تعیین زمان ماندگاری سس‌ها…………………………………………………………………………
2-17-1 پایداری به دلیل عدم رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌ها ……………………………………………………………..
2-18 روش‌های تولید مایونز………………………………………………………………………………………………………………
2-18-1 تولید مایونز به روش مداوم…………………………………………………………………………………………………..
2-18-2 تولید مایونز به روش غیرمداوم………………………………………………………………………………………………
2-19 تکنیک امپدانس ………………………………………………………………………………………………………………………
2-19-1 روش ردیابی خودکار باکتری…………………………………………………………………………………………………
2-19-2 پایه و اساس میکروب‌شناسی از طریق امپدانس ……………………………………………………………………….
2-19-2-1 روش مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………..
2-19-2-2 روش غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………………..
2-19-3 اجزای امپدانس……………………………………………………………………………………………………………………
2-19-4 تفاوت‌های روش امپدانس با روش استاندارد میکروبی پلیت……………………………………………………..
2-20 کشت در پلیت به سه روش ……………………………………………………………………………………………………..
2-21 مزیت‌های استفاده از تکنیک امپدانس در میکروبیولوژی………………………………………………………………..
2-22 مروری بر سوابق …………………………………………………………………………………………………………………….
2-22-1 تاریخچه تولید سس مایونز……………………………………………………………………………………………………
2-22-2 مروری بر سوابق سس مایونز……………………………………………………………………………………………….
2-22-3 مروری بر سوابق امپدانس در میکروبیولوژی……………………………………………………………………………
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1 مواد و روش‌ها……………. ………………………………………………………………………………………………………….
3-1-1 مقدمه……………………………………………………….. ………………………………………………………………………
3-1- 2 مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………. ……………………………………………..
3-1-2-1مواد غیرمصرفی جهت تولید مایونز………………………………………………………………………………………
3-1-2-2 مواد مصرفی جهت تولید مایونز …………………………………………………………………………………………
3-1-2-3 مواد غیرمصرفی جهت آزمون میکروبی………………………………………………………………………………..
3-1-2-4 مواد مصرفی جهت آزمون میکروبی…………………………………………………………………………………….
3-2 روش نمونه‌برداری …………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-1 طرز تهیه محیط کشت جهت آزمون میکروبی……………………………………………………………………………
3-2-1-1 محیط کشت پلیت کانت آگار……………………………………………………………………………………………
3-2-1-2 رینگر……………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-1-3 طرز تهیه محیط کشت امپدانس……………………………………………………………………………………………
3-2-2 روش کشت مرجع…………………………………………………………………………………………………………………
3-2-3 روش کشت امپدانس………………………………………………………………………………………………………………
3-2-3-1تنظیم دستگاه امپدانس و قرائت نتایج ……………………………………………………………………………………
3-2-3-2 دمای انکوباسیون……………………………………………………………………………………………………………….
3-2-3-3 مدت زمان اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….
3-2-3-4 آستانه و زمان شناسایی امپدانس(IDT) ……………………………………………………………………………….
3-2-3-5 انتخاب و تنظیم آستانه………………………………………………………………………………………………………..
3-2-3-6 فاز گرم شدن نمونه در دستگاه…………………………………………………………………………………………….
3-2-3-7 ارزیابی ……………………………………………………………………………………………………………………………
3-2-4 محیط کشت غذایی میکروبی مورد استفاده در سنجش به وسیله امپدانس………………………………………
3-2-5 روش کشت نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………..
3-2-6 قرار دادن سلولهای اندازه‌گیری در انکوباتور………………………………………………………………………………
3-2-7 نمایش منحنی اندازه‌گیری هر کدام از نمونه……………………………………………………………………………….
3-2-8 کالیبراسیون و تعیین ویژگی‌های سنجش……………………………………………………………………………………
3-2-9 مقادیر با اهمیت در تعیین کالیبراسیون……………………………………………………………………………………….
3-2-9-1 ترکیب نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-9-2 طیف باکتری‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-9-3 وضعیت متابولیکی باکتری…………………………………………………………………………………………………..
3-2-9-4 دمای