ی مناسبتر،کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم وتربیت شناسایی نکرده و بدین سبب، نزد انسانهای هوشمند، تحول در نظامهای آموزش وپرورش ،به عنوان پیش نیاز نیل به اهداف توسعه پایدار ارزیابی شده است. (مهرمحمدی، 1387)
تغییر وتحولات سریع در زمینه های مختلف علوم وفنون بشری ،براثر پیشرفت های سریع وغیر قابل انتظاری که دربیشتر قلمروهای دانش، طی چند دهه اخیر نصیب انسان شده است ،حجم اطلاعات ودانسته های بشر امروزی را به طور سرسام آوری افزایش داده و نیز مسایل ومشکلات جدیدی را پدید آورده است. یکی از عواملی که برای مقابله با این مسایل در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته ،تکنولوژی نوین آموزشی است .تکنولوژی آموزشی را میتوان یک رویکرد سیستمی دانست که فرآیند یاددهی ویادگیری را کنترل وتسهیل
می کند. (پیدایی، 1385)
سابقه تحقیقات روانشناسی درباره یادگیری وتدریس حدوداً به صد سال پیش بر می گردد .اگر چه مطالعات مربوط به یادگیری سوال بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ بوده است .انواع نظریه های یادگیری را می توان بر مبنای مفروضات فلسفی در قالب دو رویکرد تقسیم کرد ودر یک طیف گنجاند که ابتدای آن عینیت گرایی 3ودر انتهای دیگر آن رویکرد ساخت وساز گرایی قرار می گیرید.عینیت گرایی ها سال ها برحوزه آموزش وپرورش سیطره داشته و رویکرد های سنتی به یادگیری وتدریس را که بر اساس نظریه های رفتار گرایی وشناخت گرایی بوده در بر می گیرد .این دو رویکرد دارای زیر بنای واقع گرا هستند. در تقابل با این دیدگاه ودر آن سوی طیف ساخت وساز گرایی قرار دارد که فرض اساسی وبنیادی آن بر این است که دانش مستقل از یادگیرنده وجود ندارد ،بلکه دانش ویادگیری ماهیتی بنا شدنی دارد. (مهرمحمدی، 1387)
مفروضات درباره ی ذهن یادگیرنده زیربنای تلاش های مربوط به یاددهی راتشکیل می دهد.(برونر1996) پس پیش نیاز هر عمل بهبودی بخش در تعلیم وتربیت ،پیشرفت در دست یافتن به فهم اذهان دانش آموزان است. مبانی معرفت شناسی ساختن گرایی سبب ایجاد تغییرات در بنیادهای آموزش و یادگیری وبه تبع آن فناوری آموزشی شده است .با پیشرفت در زمینه فناوری های اطلاعاتی وارتباطی ،امکان طراحی محیط یادگیری انفرادی وتجارب خاص برای افراد فراهم شده ،وفناوری آموزشی متفکرانه تولد یافته است .(فردانش1380)
مربی ومعلم به جای آنکه مرجع ومنبع مطالعات باشند ،راهنما وناظر برفعالیتهای یادگیرندگان شده اند ونه تنها جایگاه خود را از دست نداده اند بلکه به دلیل دارابودن برخی ویژگیها وتوانایی های خاصی که سبب سهولت فرآیند یادگیری می شود بایستی به تفکر وتعمق بپردازند و با دانش وتوانایی خود زمینه مناسب برای یادگیری خلاق رافراهم آورند.(سید عباس رضوی، 1386)
ارائه آموزش مناسب توسط مدرسین ،یکی ازراههای دستیابی به یادگیری پایدار وعمیق توسط فراگیران می باشد .در دنیای پرهیجان تعلیم وتربیت ،برای جلب توجه کسانی که آنها را آموزش می دهیم ،فراهم آوردن محیطی سرشار از انگیزش امری لازم وضروری است .(الپیدزر، 1998)
استفاده از یافته های علمی وروش هاورسانه های آموزشی مناسب،مسیر فرایندیادگیری را هموار می کند.(ملکیان،جامه بزرگ، 1388) رشد وتکوین الگوهای آموزشی وتعامل بین نگرش سیستمی واصول نظریه های ارتباطات،باعث افزوده شدن بعد جدیدی به تکنولوژی آموزشی شد که آن را مجموعه فراگردهای طراحی نرم افزار یا مواد آموزشی نامیدند.(ملکیان، جامه بزرگ، 1388)
امروزه در آموزشهای مختلف از شبیه سازی که تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی می باشد، جهت یادگیری زودتر، با کیفیت و صرفه بیشتر استفاده می شود. در کشورهای پیشرفته، شبیه سازی به دلیل نتایج مثبت در آموزشهایی ازقبیل آموزش و تمرین دندانپزشکان و همچنین آموزش رانندگی و خلبانی، بصورت ایجاد واقعیتهای مجازی، با استفاده از دستگاههای رایانه ای، آزمایشگاه و اطاقک شبیهساز صورت گرفته است (صانعی، 1385).
استفاده از شبیه سازی ها ی کامپیوتری برای بهبود تدریس کلاسی ،مربیان بسیاری را در حوزه های مطالعه و پژوهش علاقمند کرده است ،همچنان که کاربرد نرم افزارها پیچیده تر می شود ،معلمان فرصتهای بیشتری برای مطالعه پیدا می کنند که دانش آموزان را واقع گرایانه تر کنند،تا آنچه را در آموزش یاد گرفته اند،به کار ببرند .به این دلیل استفاده از انیمیشن ،صدا وعناصرویدئویی که می تواند به کاربر بازخورد خاصی بدهد به عنوان ابزارهایی است که می توانند به وسیله آنها محیط های پیچیده ای ایجاد کنندکه شرایط زندگی واقعی را همانند سازی کنند .در نتیجه این موجب درگیری بیشتر شاگرد با محیط وهمچنین دریافت بازخورد به خود می شود که می تواند موجب اصلاح رفتار خود شود و همچنین موجب سرعت بخشیدن ،عمق دادن وپایدار نمودن یادگیری در فراگیر می شود ونیز در شکل دهی تجارب یادگیری دست اول ونا ممکن وایجادانگیزه یادگیری وکمک به تدا وم آن وارتبا ط آسان تر و تفهیم بهتر وشکل دهی یادگیری سریع تر ، عمیق تر و
پایدارتر موثر می باشد.

بیان مسئله
آموزش ویادگیری یک وظیفه راهبردی است وهمواره این سوال مطرح است که می خواهیم چه چیزی را وچگونه یاد بدهیم ؟ برای یک آموزش مفید واثر بخش استفاده از چه راهبردهای مطلوبی حائز اهمیت می باشد؟ در فرآیند آموزش انباشت اطلاعات وصرف محفوظیات مورد نظر نیست بلکه به کاربرد ،تولید وگسترش اطلاعات ومهارتها توجه می شود. از مسائل مهمی که امروزه برای محققان مطرح است ،تدریس بعضی از محتوای دروس دارای شرایط خاص وموقیت های دور از دسترس می باشد. مطالعات گذشته نشان داده است که شبیه سازی در یادگیری موثر است .ادگاردیل معتقد است که بعد از تجارب مستقیم عینی ،تجارب تقلید شده بیشترین تاثیر رادر فراگیری مطالب نو برای فراگیران خواهد داشت. (احدیان، 1382)
چندین دهه است که اهمیت استفاده از محیط های شبیه سازی در آموزش دروس علوم پایه ،خصوصا درس زیست شناسی در بین متخصصین و دبیران این رشته مطرح شده است. همگان بر این باورند که زیست شناسی علمی تجربی وبه روز می باشد وهرروز شاهد ابداعات واختراعات جدیدی توسط دانشمندان این رشته در سطح جهان هستیم و پیشرفت این دانش در دنیای کنونی ما نه تنها بر اساس مبانی تئوری ونظری بلکه در آزمایشگاه‌های واقعی و شبیه سازی شده اتفاق می‌افتد که در آن پدیده‌های نو زیستی مورد تجربه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این آزمایشگاه‌ها نظریه‌های ارائه شده را در محک تجربه قرار داده و نتایج تجربی بدست آمده را با مدل‌های موجود مقایسه می‌کنند یا به دنبال مدلی برای توجیه و پیش‌بینی نتایج آزمایشگاهی می‌گردند. در امر آموزش هم باید دانش‌آموزانی را تربیت کنیم که نسبت به دنیای اطراف خود دیدگاهی تجربی داشته باشند. بنابراین در آموزش زیست شناسی نمی‌توان مانند ریاضیات تدریس نمود و برای درک مفاهیم اساسی زیست شناسی نیاز به آموزش از راه مشاهده و لمس واقعیت ها است و این جز با یاددهی از راه تجربه ویا انجام آزمایش های شبیه سازی شده ممکن نیست. در این تحقیق موضوع مهمی که ذهن محقق را به خود مشغول کرده است آموزش بعضی از شرایط خاص و دور از دسترس بعضی از محیط های مربوطه ،جهت ارائه در کلاس درس می باشد. به عنوان مثال امکان ارائه ونمایش ساختار یک ویروس ویایک باکتری عملاً وجود ندارد. لذا طراحی یک محیط یادگیری فعال درتدریس برای محتوای دروسی که دور از دسترس هستند ،لزوم ایجاد یک محیط شبیه سازی شده را جهت تسهیل و افزایش ماندگاری یادگیری فراگیران آشکار می نماید.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بعضی از فعالیت های آموزشی خاص که بسیار مفید نیز هستند را نمی توان مستقیماً در کلاس درس اجرا کرد یا به نمایش گذاشت ، چرا که دارای معایبی از قبیل گرانی ، خطرناکی ، زمان بر بودن ، غیر اخلاقی بودن یا غیر ممکن بودن می باشند . می توان این فعالیت های آموزشی را به طرق ارزان ، ایمن ، اخلاقی، و کافی در محیطی عملی شبیه سازی نمود . ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا بسیاری از تحصیلکرده ها، درس زیست شناسی را به طور کامل به رو شهای سنتی و از طریق متن کتاب فرا گرفته ا ند، پس امروزه چه چیزی تغییر کرده است که نیاز به تغییر رو شهای سنتی احساس می شود؟ در پاسخ باید گفت: موارد زیادی تغییر کرده و در حال تغییر است و در آینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود. از جمله این تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* دانش آموزانی که آموزش آنها صرفا در مدرسه نمی باشد ودائما درحال آموزش هستند.
* اهدافی که