……………………………………………………………………………………………………………….79
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
بخش اول) آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………..81
بخش دوم)آزمون فرضیات به کمک مدل یابی معادلات ساختاری……………………………………………………86
بخش سوم)آزمون میانگین یک جامعه آماری( آزمون تی استیودنت)…………………………………………….95
بخش چهارم) آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)…………………………………………………………..96

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش پنجم) جمع بندی نتایج ……………………………………………………………………………………………………………99
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………101
5-2) بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری ………………………………………………………………………….101
5-2-1) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه آماری ………………..101
5-2-2) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون مدل یابی معادلات ساختاری …………….103
5-3) بحث و بررسی نتایج و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….108
5-4) پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………111
5-5) محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….112
فهرست منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………115
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………117
پیوست وضمائم
1) پرسشنامه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..120
2) بانکداری الکترونیکی در ایران ………………………………………………………………………………………….123
3) خروجی نرم افزار تجزیه وتحلیل ……………………………………………………………………………………..131
فهرست جداول
جدول1-1: مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی……………………………………………..6
جدول2-1:تعاریف تبلیغات دهان به دهان ………………………………………………………………………………………..26
جدول2-2:تحقیقات مشابه خارجی …………………………………………………………………………………………………63
جدول2-3:تحقیقات مشابه داخلی ……………………………………………………………………………………………………..64
جدول3-1:مقیاس 5 گزینه ای لیکرت …………………………………………………………………………………………….70
جدول3-2:توزیع سؤالات براساس سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………..70
جدول3-3: مقدار آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………….72
جدول4-1:بارهای عاملی و مقادیر معنا داری سؤالات …………………………………………………………………….87
جدول4-2:نتایج مقادیر معناداری فرضیات ……………………………………………………………………………………..91
جدول 4-3: نتایج مقادیر معنا داری فرضیات با تأثیر تجربه …………………………………………………………….93
جدول4-4: آزمون نمونه های مستقل ………………………………………………………………………………………………..95
جدول4-5:آزمون فریدمن تبلیغات دهان به دهان………………………………………………………………………….96
جدول4-6:آزمون فریدمن کیفیت خدمات الکترونیک ……………………………………………………………………97
جدول4-7: آزمون فریدمن بعد نیات رفتاری مشتریان ……………………………………………………………………98
فهرست اشکال
شکل2 -1:مدل تصمیمگیری سر و دل ………………………………………………………………………………………….52
شکل2-2: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..57
شکل4-1: مدل اندازه گیری عوامل فردی …………………………………………………………………………………………86
شکل4-2: واریانس متغیر تبلیغات دهان به دهان …………………………………………………………………………….87
شکل4-3: رابطه فرضیات مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………….89
شکل 4-4: مدل در حالت تخمین استاندارد ……………………………………………………………………………………90
شکل4-5: مدل در حالت معناداری …………………………………………………………………………………………………..91
شکل4-6:مدل افراد باتجربه در حالت ضرایب استاندارد …………………………………………………………………92
شکل 4-7: مدل افراد کم تجربه در حالت ضرایب استاندارد ……………………………………………………………..93
فهرست نمودارها
نمودار4-1: جنسیتپاسخدهندگان…………………………………………………………………………………………………82
نمودار4-2: وضعیتتأهلپاسخدهندگان …………………………………………………………………………………………82
نمودار4-3: سنپاسخدهندگان ………………………………………………………………………………………………………..83
نمودار4-4: تحصیلاتپاسخدهندگان ………………………………………………………………………………………………84
نمودار4-5: سابقه همکاری پاسخ دهندگان با بانک ………………………………………………………………………….85
علائم و اختصارات
4P’S Place, Product, Price, Promotion
WomWord-of-mouth marketing
T5Talker, Topic,Tool, Taking Part,Tracking