مع ترین تعریفی که می توان برای “اسباب نزول” ارائه داد عبارت است از: ” رویداد یا پرسشی که به اقتضای آن قسمتی از قرآن کریم همزمان یا در پی آن89 ” در زمان پیامبر گرامی (ص) نازل شده که در بردارنده جواب یا حکم آن رویداد یا پرسش