ری82
جدول 4-45- تجزیه واریانس سطوح مختلف زمان شمارش کلنی‏ها بر بقاء باکتری در تنش uv84
جدول 4-46- تجزیه واریانس سطوح مختلف رقت بر بقاء باکتری در تنش uv84
جدول 4-47- مقایسه میانگین بقاء باکتری در سطوح مختلف uv به روش دانکن (? <0.05)85
جدول 4-48- مقایسه میانگین بقاء باکتری در سطوح مختلف رقت به روش دانکن تحت تنش uv (? <0.05)85
جدول 4-49- میانگین بقاء باکتری بر اساس مواد حامل فرموله شده تحت تنش uv86

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-50- تجزیه واریانس بین مواد حامل فرموله شده مختلف بر بقاء باکتری تحت تنش uv86
جدول 4-51- مقایسه میانگین تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری به روش دانکن تحت تنش uv (? <0.05)86
جدول 4-52- میانگین بقاء باکتری بر اساس فاکتورهای uv، رقت، زمان شمارش کلنی‏ها و مواد حامل فرموله شده87
جدول 4-53- میزان معنی داری فاکورهای uv، رقت (Dilution)، زمان شمارش کلنی‏ها (min) و مواد حامل فرموله شده (Carrier Materials) بر بقاء باکتری88
جدول 4-54- میانگین بقاء باکتری در ریزوسفر گیاه تربچه بر اساس مواد حامل فرموله شده90
جدول 4-55- تجزیه واریانس بین مواد حامل فرموله شده مختلف بر بقاء باکتری در ریزوسفر گیاه تربچه90
جدول 4-56- مقایسه میانگین بقاء باکتری در ریزوسفر گیاه تربچه به روش دانکن (? <0.05)91
جدول 4-57- میانگین بقاء باکتری در مواد حامل مختلف تلقیح شده به بذر92
جدول 4-58- میانگین بقاء باکتری در زمان‏ (روز شمارش)92
جدول 4-59- مقایسه میانگین تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری به روش دانکن (? <0.05)93
جدول 4-60- مقایسه میانگین بقاء باکتری در حامل های مختلف به روش دانکن (? <0.05)93
جدول 4-61- میانگین بقاء باکتری در مواد حامل فرموله شده و زمان شمارش کلنی‏ها94
جدول 4-62- میزان معنی داری فاکورهای زمان شمارش کلنی‏ها (Day) و مواد حامل فرموله شده (Carrier Materials) بر بقاء باکتری94
جدول 4-63- میزان معنی داری فاکورهای طول برگ (Leaf Lenght)، وزن خشک (Dry Weight) ، وزن تر (Fersh Weight) ، فسفات خاک (Soil Phosphate) و فسفات گیاه (Plant Phosphate)بر بقاء باکتری96
جدول 4-64- مقایسه میانگین طول برگ در حامل های مختلف به روش دانکن (? <0.05)97
جدول 4-65- مقایسه میانگین وزن خشک در حامل های مختلف به روش دانکن (? <0.05)97
جدول 4-66- مقایسه میانگین وزن تر در حامل های مختلف به روش دانکن (? <0.05)98
جدول 4-67- مقایسه میانگین فسفات خاک در حامل های مختلف به روش دانکن (? <0.05)98
جدول 4-68- مقایسه میانگین فسفات گیاه در حامل های مختلف به روش دانکن (? <0.05)99
جدول 4-69- میانگین بقاء باکتری در زمان‏ (روز شمارش) در دوره 3 ماهه103
جدول 4-70- میانگین بقاء باکتری در رقت‏های مختلف در دوره 3 ماهه103
جدول 4-71- تجزیه واریانس سطوح مختلف زمان شمارش کلنی‏ها بر بقاء باکتری در دوره 3 ماهه104
جدول 4-72- تجزیه واریانس سطوح مختلف رقت بر بقاء باکتری در دوره 3 ماهه104
جدول 4-73- مقایسه میانگین بقاء باکتری در حامل‏های مختلف در زمان های شمارش مختلف به روش دانکن (? <0.05)104
جدول 4-74- مقایسه میانگین رقت بر بقاء باکتری به روش دانکن در دوره 3 ماهه (? <0.05)105
جدول 4-75- میانگین بقاء باکتری بر اساس مواد حامل فرموله شده در دوره 3 ماهه105
جدول 4-77- مقایسه میانگین تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری به روش دانکن (? <0.05)106
جدول 4-78- میانگین بقاء باکتری در مواد حامل فرموله شده، رقت و زمان شمارش کلنی‏ها107
جدول 4-79- میزان معنی داری فاکورهای رقت (Dilution)، زمان شمارش کلنی‏ها (Day) و مواد حامل فرموله شده (Carrier Materials) بر بقاء باکتری108
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 3-1- منحنی استاندارد فسفر(گیاه)50
نمودار 4-1- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور زمان شمارش کلنی‏ها (روز)63
نمودار 4-2- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور دما (درجه سانتیگراد)63
نمودار 4-3- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور رقت64
نمودار 4-4- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور شوری (درصد)72
نمودار 4-5- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور زمان شمارش کلنی‏ها (روز) تحت تنش شوری72
نمودار 4-6- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور رقت تحت تنش شوری73
نمودار 4-7- تاثیر سطوح مختلف خشکی و ماده حامل بر بقاء باکتری در فرمول76
نمودار 4-8- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور pH83
نمودار4 -9- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور زمان شمارش کلنی‏ها (روز) تحت تنش pH83
نمودار 4-10- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور رقت تحت تنش pH84
نمودار 4-11- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور زمان شمارش کلنی‏ها (دقیقه) تحت تنش uv88
نمودار 4-12- تاثیر مواد حامل بر بقاء باکتری بر اساس فاکتور رقت تحت تنش uv89
نمودار 4-14- بقا باکتری در سطوح مختلف تلقیح95
نمودار 4-15- اندازه طول برگ در تیمارها99
نمودار 4-16- وزن خشک گیاه در تیمارها100
نمودار 4-17- وزن تر گیاه در تیمارها100
نمودار 4-18- آنالیز فسفات خاک گلدان ها در تیمارها101
نمودار 4-19- آنالیز فسفات گیاه در تیمارها101
نمودار 4-21- بقا باکتری در حامل‏ و رقت‏های مختلف در مدت 90 روز108
نمودار 4-22- بقا باکتری در حامل‏های مختلف در مدت 90 روز109
نمودار 4-23- بقا باکتری درمدت زمان 90 روز‏ و رقت‏های مختلف109
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 1-1- تغییر و تبدیلات فسفر خاک توسط باکتری ها11
شکل 1-2- مکانیسم های انحلال فسفات توسط باکتری14
شکل 1-3- تاثیر باکتری های حل کننده فسفات روی گیاهان16
شکل 1-4- لیگنیت30
شکل 1-5- گیاه تربچه31
شکل 1-6- تربچه نقلی یا چهار فصل34
شکل 3-1- تیمارهای فرموله شده از لیگنیت، سویا، خاک فسفات44
شکل 4-1- کشت تازه از سویه روی محیط pvk54
شکل 4-2-کشت روی محیط pvk54
شکل 4-3- مقایسه ظاهری تیمار فرمول با کنترل90
شکل 4-4- تیمارهای بکارگرفته شده در گلدان ها در هفته اول و دوم102
شکل 4-5- مقایسه ظاهری تیمارها با کنترل102
چکیده
مصرف بی رویه کودهای شیمیایی موجب عدم تعادل عناصر و مواد غذایی موجود در خاک، کاهش بازده محصولات کشاورزی و به خطر افتادن سلامت انسانها و دیگر موجودات زنده شده است. به همین علت امروزه استفاده از کودهای زیستی مورد توجه قرار گرفته است. باکتریهای حل کننده فسفات برای افزایش فراهمی فسفر مورد نیاز گیاه کارآمد به نظر می رسند. با توجه به اینکه اغلب خاک های ایران آهکی بوده و در اقلیم‏های خشک و نیمه خشک هستند، وجود pH بالا، درصد زیاد کربنات کلسیم، کمبود مواد آلی و خشکی خاک باعث شده اند که جذب فسفر کمتر از مقدار لازم برای تامین رشد بهینه اغلب محصولات کشاورزی باشد، لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر spp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته می باشد. جهت حداکثر افزایش بقاء باکتری در ماده حامل از سطوح تلقیح مختلفی که شامل لیگنیت و مواد تکمیلی پودر سویا و خاک فسفاته با نسبتهای مشخص بود استفاده شد و این مواد حامل تلقیح شده تحت تنشهای دما، شوری، خشکی، pH و uv قرار گرفتند همچنین کلیه مواد حامل ساخته و تلقیح شده بطور جداگانه در یک بازه زمانی 90 روز از لحاظ بررسی بقاء باکتری سنجیده شدند. بهترین فرمول به دست آمده از تنشها در گلدان به کارگیری شد. همچنین تیمارهای دیگری نیز از لیگنیت با سطوح مختلف ساخته و با باکتری و بذر تربچه تلقیح شد و بقاء باکتری در بازه 24 ساعته اندازه گیری شد و بعد از آن در گلدان به کار گرفته شدند. با توجه به نتایج به دست آمده بهترین فرمول به دست آمده از تنشها و بازه زمانی 90 روز، فرمول لیگنیت + خاک فسفات 2% + سویا 1% تعیین شد و بعد از بکارگیری در گلدان بهترین نتیجه را نسبت به سایر مواد حامل و کنترل نشان داد و پارامترهای رشد گیاه تربچه و جذب فسفات گیاه را بهتر از تمامی مواد حامل و کنترل افزایش داده است. از بین تیمارهای ساخته شده و تلقیح شده به بذر تیمار شامل 200