58/2-196148164/1258/3-169136564/658/2-196146564/658/2-196146564/658/2-196148164/1258/3-169130625/025/0-67/26633/163264/408/2-25/2105/144964/258/1-225153924/118/1-16/2374/151364/3158/5-1211138/26983/730551/13743 94/4855/812

df95/099/0999/081/80989/1638/2416/3چون t محاسبه شده (25/4) از قدار معیار جدول در سطح اطمینان 999/0 بزرگتر است تفاوت کاملاً معنی دار است یعنی وضعیت تحصیل
دانش آموزانی که بین والدینشان توافق برقرار است به میزان قابل توجهی بهتر از دانش آموزانی است که بین والدینشان توافق برقرار نبوده است و بدین ترتیب فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه میزان توافق بین والدین و وضعیت تحصیلی دان آموز رابطه مستقیم وجود دارد تایید می گردد .
“فصل چهارم “
بحث و نتیجه گیری :
بر اساس شواهد بدست آمده و محاسبات آماری که دراین تحقیق انجام شد در نهایت توانستیم اصلی ترین و مهمترین فرضیه این تحقیق را ثابت کنیم مبنی بر اینکه هر چه اختلافات خانوادگی در بین زوجین بیشتر باشد افت تحصیلی دربین فرزندان اول آنها بیشتر خواهدبود طبق نتیجه بدست آمده از آزمون خی چون کااسکور محاسبه شده از مقدار معیار جدول از سطح اطمینان 90% بیشتر است تفاوت معنی دار است . چون آزمون یک دامنه است ودر آزمون یک دامنه سطح اشتباهات نصف می شود بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان قضاوت کرد که میزان توافق زوجین در نحوه تربیت فرزندان بطور معنی دار در پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثر است و همچنین طبق بررسی از طریق آزمون تی می توان به این نتیجه رسید که : چون محاسبه شده (25/4) از مقدار معیار جدول درسطح اطمینان 999/0 بزرگتر است تفاوت کاملاً معنی دار است یعنی وضعیت تحصیلی دانش آموزانی که بین والدینشان توافق بر قرار است به میزان قابل توجهی بهتر از دانش آموزانی است که بین والدینشان توافق برقرار نبوده است .
محدودیتها و مشکلات اجرایی تحقیق :
در این تحقیق حداقل می بایست 100 نمونه پرسشنامه پر می شد ولی با فرهنگ غلط و طرز فکر بسیاری از خانواده ها چه تحصیل کرده و چه بی سواد مانع از این شد که بتوانم 100 نمونه تهیه کنم و تنها 84 نمونه توانستم پر نمایم که البته این 84 مورد هم می توان گفت که همه صحیح ودرست علامت نزدند و آن هم بخاطر فرهنگ و طرز تفکر نادرستشان است .
بعضی ها فکر می کردند که اگر این پرسشنامه را پر کنند ممکن است آنها را شناسایی کنند و می ترسیدند روی نمره انضباط فرزندانشان اثر بگذارد بعضی ها هم پرسشنامه را فقط به قسمتهایی که حس می کردند مشکلی را برایشان ایجادنمی کند پر می کردند اکثر آنهایی که باهم توافق نداشتند با زدن علامت اینطور نشان می دادند که توافق مان با همسرمان بسیار زیاد است اما همه به دروغ .
امید است که مردم ما هدف از این تحقیقها را بهتر درک کنند تا ما دانشجویان ( پژوهشگران ) بهتر بتوانیم به تعبیر و تفسیر این اطلاعات بپردازیم .
در پایان از مدیران مدرسه راهنمایی مجتمع رادیویی بعثت هم دخترانه و هم پسرانه تشکرمی کنم که مرا یاری نمودند .

به نام خدا
والدین گرامی این پرسشنامه به منظور انجام پژوهشی در زمینه بررسی رابطه اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان تنظیم شده است خواهشمند است با پاسخهای دقیق و صحیح خود اینجانب را در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی خود یاری نمائید .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-جنسیت :زن( مرد (
2-سن خود …. سن همسر….
3-میزان تحصیلات خود ….. میزان تحصیلات همسر …………..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-در نحوه تربیت فرزندان چقدر با همسر خود توافق دارید ؟
خیلی زیاد (زیاد(تا حدودی(کم(اصلاً (
5-میزان همکاری و صمیمیت شما در اداره خانه و خانواده چگونه است ؟
خیلی زیاد (زیاد(تا حدودی(کم(اصلاً (
6-به وظیفه زناشویی خود تا چه حد اهمیت می دهید ؟
خیلی زیاد (زیاد(تا حدودی(کم(اصلاً (
7-در داشتن ارتباط اجگتماعی با خانواده های دیگر تا چه حد با همسراتان توافق دارید ؟
خیلی زیاد (زیاد(تا حدودی(کم(اصلاً (
8-بطور کلی عقاید و افکار شما تا چه حد با همسرتان یکی است ؟
خیلی زیاد (زیاد(تا حدودی(کم(اصلاً (

  • 2