جام می شوند.
در مهارت ارتباط کلامی، پیام به صورت رمزهای گفتاری انتقال می یابد، مانند: گفتگوی فراگیران با یکدیگر و در مهارت ارتباط غیرکلامی، پیام به صورت علائم یا رمزهای غیرکلامی (حرکت دست، چشم، صدا) انتقال می یابد.
در این پژوهش مهارت کلامی شامل مهارت رمزگذاری است که شامل: مهارت نوشتن و صحبت کردن می باشد که سوالات اول و دوم را شامل می شوند. سوال اول مهارت نوشتن را بررسی می کند که براساس دیدگاه جعفری محدثه تدوین شده و سوال دوم مهارت صحبت کردن است که براساس دیدگاه هارجی تدوین شده است. مهارت رمزخوانی نیز شامل: مهارت خواندن و شنیدن است که مهارت خواندن سوال سوم پژوهش می باشد که براساس تحقیقات آداک البرز تدوین شده است. مهارت شنیدن سوال سوم و چهارم پژوهش است که براساس دیدگاه بولتون، اهری نجاتی و کاشانی تدوین شده است. مهارت تعقل نیز سوال پنجم پژوهش است که براساس دیدگاه پاشاشریفی تدوین شده است. مهارت ابراز وجود به عنوان سوال ششم پژوهش است که براساس دیدگاه بولتون تدوین گردیده. سوال هفتم پژوهش افشای احساسات فرستنده پیام براساس دیدگاه بولتون تدوین شده است .سوال هشتم نیز که نقش اینترنت در ایجاد رفتار تعاملی را در نظر می گیرد، براساس دیدگاه بولتون تدوین شده است.
در این پژوهش مهارت غیر کلامی شامل مهارت گوش دادن است که منجر به برانگیختن توجه فرستنده پیام ،برقراری ارتباط و تشویق گیرنده پیام به ارسال پیام شده وهمچنین به ارسال پیام کمک می کند. سوالات 9 تا 21 پژوهش را شامل می شود که مهارت تماس چشمی، مهارت توجه ،مهارت پیگیری، مهارت تشویق ،سکوت توجه آمیز ،مهارت توضیح و انعکاس( احساسات ،معنی و تلخیص) را می سنجد و براساس دیدگاه بولتون تدوین شده است.
در این پژوهش نیز سوالات 22 تا 28 مهارت زبان احساسات، مهارت فرا زبان ،کلام خصمانه ،گفتار تند ،کاوش ،مهارت بازتاب و تلخیص را بررسی می کند که براساس دیدگاه شاه ولی تدوین شده اند.
مقدمه فصل دوم
در قرن بیست و یکم که رهبری آن را اطلاعات بر عهده دارد و فناوری نوین در ارائه اطلاعات و برقراری ارتباط عمده ترین نقش را ایفا می کند.
اینترنت تحولات عظیمی را در زمینه ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. گستردگی کار اینترنت موجب گردید؛ تمامی افراد جامعه به خصوص قشر دانشجو بتوانند در زمینه علمی، پژوهشی، سیاسی ، اجتماعی و… اطلاعات را جستجو کنندو بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بنابراین با توجه به اهمیت نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی در این فصل جهت آشنایی خوانندگان با مبانی نظری، ابتدا به تعریف ارتباط، اجزا و انواع آن ،عوامل موثر در ارتباطات، مهارت ارتباطی ،انواع مهارت کلامی و غیر کلامی و ویژگی آنها می پردازیم. سپس با بیان فناوری اطلاعات و اینترنت و نقش آن در برقراری ارتباط به بررسی نقش اینترنت در برقراری ارتباط، مزایا و موانع اینترنت در برقراری مهارت ارتباطی را اشاره خواهیم کرد.
در پایان در بخش پیشینه تحقیقات، محقق به بررسی سابقه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور می پردازد.
ارتباط: کلمه1 ارتباط از لغت لاتین (Communicare) مشتق شده است ،این لغت در زبان لاتین به معنی2 عمومی کردن است و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. این بدان معنی است که مفهومی از درون فردی برخاسته و به میان دیگران راه یافته است. به عبارت دیگر ارتباطات برخی از مفاهیم، تفکرات ،معانی و یا پیام ها را به دیگران و یا میان عموم گسترش می دهند. (فرهنگی، 1384، ص6)
از ارتباط معانی گوناگونی مانند: بیان نمودن، منتقل کردن، تماس داشتن و منتشر کردن استنباط می گردد. ادوبن امری در کتاب “مقدمه ای بر ارتباط جمعی” برای ارتباط این تعریف را ارائه می دهد. ارتباط عبارت است از: فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر (یعقوبی، 1387،ص1)
اجزای فرآیند ارتباط: فرستنده، پیام وگیرنده.
فرستنده: فرستنده در واقع همان منشاء پیام است. بعضی عوامل بر(میزان نقش و قابلیت اطمینان منبع که مولد پیام هاست، موثر اند که عبارتند از:
1- مهارت ارتباطی (توانایی صحبت کردن و شنیدن).
2- همنوایی و همدردی با مخاطبین.
3- رفتار و عملکرد فرد نسبت به موضوع .
پیام : پیام دومین اجزای فراینده ارتباط است که به شکل انتقال دانش و اطلاعات، انتقال نگرش، تشویق، انگیزه دادن و انتقال مهارت ها منتقل می شود. پیام ها را می توان به صورت غیر کلامی هم بیان کرد مانند تن صدا، حرکات بدن و…
گیرنده: گیرنده، فرد یا افرادی است که با آنها صحبت می شود و پیام منتقل شده را تفسیر می کنند و برای اینکه ارتباط موثر باشد، بایدگیرنده های پیام را شناخته، قدرت یادگیری ،علایق و نگرش های آنها را شناخت. (کمالی، 1382، ص29- 27)
بنابراین سه عنصر اصلی ارتباط فرستنده، پیام و گیرنده هستند .وجود این سه عامل مهم منجر به برقراری ارتباط موثر بین فرستنده و گیرنده پیام خواهد شد. هرکدام ازاین عوامل نقش بسزایی در ایجاد ارتباط موثر بین فرستنده و گیرنده بوجود می آورند.

انواع ارتباطات
1- ارتباط با خود3
2- ارتباط با دیگران4
3- ارتباط عمومی یا جمعی5
ارتباط با خود: جریان تفاهم و تفهیم در درون خود را ارتباط با خود می نامند. این ارتباط، ارتباطی درونی است و فرد خود را مورد توجه و محور بحث و گفتگو قرار می دهد.
ارتباط با دیگران: فراگرد تفاهم ،تفهیم و تسهیم معنی بین یک شخص و انسان های دیگر به منظور حل مسایل و مشکلات خود با دیگران، ردو بدل کردن اطلاعات ، رفع نیازهای متعلق به گروه ،دوست داشتن و…
ارتباط جمعی: براساس این ارتباط فرد با تعداد کثیری از انسان ها ارتباط برقرار می کند و فراگرد تفاهیم و تفهیم با شمار کثیری از انسان های دیگر که این ارتباط براساس هدف اطلاعاتی طرح ریزی می شود. (فرهنگی، 1384، ص15)