د می‌آورد. جو سازمانی، اصطلاح وسیعی است که به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار در سازمان اطلاق می‌شود و متأثر از سازمان رسمی، غیر رسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمان است (کریمی، 1389). جو سازمانی به تمام محیط داخلی سازمان اشاره دارد که افراد از آن تأثیر می‌پذیرند و به وسیله آن هدایت می‌شوند و میزان استقلال فردی که به اعضاء سازمان داده می‌شود، میزان و درجه‌ای که سرپرستان، اهداف ارتباطی، قوانین و شیوه‌ها را برای زیردستان تعیین می‌کنند.