ندگانه به عنوان پاسخی به عدم اطمینان های اتکا به تحویلهای یک عرضه کننده درنظر گرفته شده است که می تواند بــه وسیله اقتضائاتی مانند مشکلات حمل ونقل، آتش سوزی و… به تأخیر انداخته شود. پس استراتژی خرید شامل یک رویه تصمیم با توجه به موقعیتهایی خواهد بود که در آن منبع یابی چندگانه باید اتخاذ شود. به طوراساسی این باید شامل اقلامی باشد که در فرایند تولید، حیاتی(مهم) هستند و اگر خطوط تولید متوقف شوند هزینه های بالایی به شرکت تحمیل خواهد شد(کوایل،1998،ص200)15.
منظور از این تحقیق تعیین معیارهای مناسب و اولویت‌بندی آنها برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی است. یافتن روش‌های موثر و ارایه پیشنهادهای سازنده پس از بررسی علمی و تجزیه و تحلیل اطلاعات محقق را جهت یافتن راه‌کارهای عملی کمک خواهد کرد.

بنابراین با این سوالات این پژوهش را آغازنمودیم:
1-4- سوال‌های اصلی تحقیق
1) نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
2) درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

1-5- سوال‌های فرعی تحقیق
1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟

1-6- هدف از انجام تحقیق
1-6-1- هدف کلی
تاثیر عواملی همچون بعد مسافت، نام تجاری(شهرت)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکتهای توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی به چه میزان است؟

1-6-2- هدف اجرایی فوق به اهداف جزئی زیر قابل تقسیم می‌باشد
1. تعیین تاثیر عامل بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
2. تعیین تاثیر عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
3. تعیین تاثیر عامل توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
4. تعیین تاثیر عامل سابقه همکاری(با شرکتهای توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
5. تعیین تاثیر عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.
6. تعیین تاثیر عامل استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی.

1-6-3- اهداف کاربردی
* شناسایی معیارهای انتخاب تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی در شرکت مجنمع گاز پارس جنوبی
* جلب توجه مدیران عالی و مدیریت بازرگانی به اهمیت و نقش اولویت بندی کمی به جای اولویت بندی ذهنی در ارزیابی تامین کنندگان

1-7- فرضیه‏های تحقیق
1) به نظر می رسد که مهمترین عامل برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی عامل سابقه همکاری با شرکت های تابعه نفت است.
2) به نظر می رسد اولویت هریک از عوامل در انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی متفاوت است که با استفاده از تکنیک های فرایند تحلیل سلسله مراتبی جواب مورد نظر بدست می آید.

1-8- در این پژوهش، متغیرهای مستقل و وابسته به ترتیب عبارتند از:
1-8-1-متغیر وابسته:
معیارهای انتخاب تامین کنندگان
1-8-2- متغیر مستقل:
تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)16 است.

قلمرو زمانی: