تاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4-28- نتایج مقایسه میانگین دانکن ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاکدر ارتفاعات مختلف ارتفاع از سطح دریا در رویشگاه مختار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
جدول 4-29- نتایج همبستگی پیرسون بین عوامل خاکی و ارتفاع از سطح دریا………………………………………………. 72
جدول 4-30- نتایج همبستگی پیرسون بین عوامل خاکی با همدیگر در رویشگاه سرآبتاوه………………………………… 73
جدول 4-31- نتایج همبستگی پیرسون بین عوامل خاکی با همدیگر در رویشگاه مختار……………………………………. 73
جدول 4-32- نتایج همبستگی پیرسون بین پارامترهای رویشی با عوامل خاکی در رویشگاه سرآبتاوه………………….. 74
جدول 4-33- نتایج همبستگی پیرسون بین پارامترهای رویشی با عوامل خاکی در رویشگاه مختار …………………….. 75
جدول 4-34- نتایج مقایسه میانگین در دورویشگاه سرآبتاوه و مختار از لحاظ شاخصهای تنوع زیستی……………….. 76
جدول 4-35- نتایج آنالیز واریانس بین شاخصهای تنوع زیستی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه سرآبتاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
جدول 4-36- نتایج آنالیز واریانس بین شاخصهای تنوع زیستی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه مختار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول 4-37- نتایج مقایسه میانگین دانکن بین شاخصهای تنوع زیستی با فاکتورهای محیطی در رویشگاه سرآبتاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول 4-38- نتایج مقایسه میانگین دانکن بین شاخصهای تنوع زیستی با فاکتورهای محیطی در رویشگاه مختار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-39- نتایج همبستگی اسپیرمن بین شاخصهای تنوع زیستی با عوامل محیطی در دو رویشگاه سرآبتاوه و مختار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
جدول 4-40- رتبهبندی گونههای درختی بر اساس شاخص ارزش اهمیت (IVI)……………………………………………… 80
جدول 4-41- تعداد زادآوری در هر رویشگاه به تفکیک گونه……………………………………………………………………….. 81
جدول 4-42- میانگین ارتفاع نهال در هر رویشگاه به تفکیک گونه……………………………………………………………….. 81
جدول 4-43- نتایج مقایسه میانگین مربوط به زادآوری بلوط ایرانی بین دو رویشگاه………………………………………… 82
جدول 4-44- نتایج آنالیز واریانس بین پارامترهای زادآوری بلوط ایرانی با عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه سرآبتاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
جدول 4-45- نتایج آنالیز واریانس بین پارامترهای زادآوری بلوط ایرانی با عوامل فیزیوگرافی در رویشگاه مختار……. 82
جدول 4-46- نتایج همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رویشی درختان بلوط ایرانی با تعداد زادآوری………………… 83
جدول 4-47- نتایج همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای زادآوری بلوط ایرانی با عوامل محیطی در دو رویشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83
جدول 4-48- جدول طبقه‌بندی پلات‌ها در دو منطقهی سرآبتاوه و مختار بر اساس مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از عوامل غیرزنده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول 4-49- طبقه‌بندی پلات‌ها در دو منطقه سرآبتاوه و مختار بر اساس مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از عوامل رویشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-50- ارزش ویژه توجیه شده توسط هر یک از محورهای صفات رویشی……………………………………………… 90
جدول 4-51- نتایج طبقهبندی پلاتها در دو منطقهی مورد مطالعه بر اساس آنالیز تابع تشخیص با استفاده از عوامل رویشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-52- ضرائب تابع تشخیص بر اساس مولفه های انالیز تجزیه به مولفه های اصلی………………………………….. 91
جدول 5-1- تقسیمبندی دفتر فنی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مقایسه بررسیهای کمی تجدید حیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و در استان در استان کهگیلویه و بویراحمد…………………………… 34
شکل 3-2- نمودار آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………. 35
شکل 4-1- نمودار میانگین تعداد پایههای شمارش شده در هکتار در هر رویشگاه ………………………………………… 60
شکل 4-2- نمودار پراکنش تعداد در هکتار بلوط ایرانی در طبقات قطری 5 سانیمتری مربوط به منطقه جنگلی سرآبتاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 4-3- نمودار پراکنش تعداد پایههای باوط در هکتار طبقات قطری 5 سانیمتری مربوط به منطقه جنگلی مختار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 4-4- نمودار پراکنش درختان بلوط ایرانی در طبقات ارتفاعی………………………………………………………………. 64
شکل 4-5- نمودار رابطهی بین قطر برابر سینه (سانتیمتر) و ارتفاع (متر) درختان بلوط ایرانی در رویشگاه سرآبتاوه… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
شکل 4-6- نمودار رابطهی بین قطر برابر سینه (سانتیمتر) و ارتفاع (متر) درختان بلوط ایرانی در رویشگاه مختار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
شکل 4-7- نمودار رابطه بین قطر برابر سینه (سانتیمتر) و مساحت تاج (متر مربع) درختان بلوط ایرانی در رویشگاه