لمان با وجود چنین دانش آموزانی می خواهند به آن نایل شوند.
* معلمان دربار ه ی شیو ه ی یادگیری دانش آموزان بیشتر از گذشته اطلاعات دارند.
* در حال حاضر نسبت به گذشته امکانات آموزشی بیشتری هم درآ موزش بیولوژی از نظر فناوری و هم در زمینه فضاهای آموزشی جدید در دسترس معلمان می تواند قرار گیرد.
پیشرفت علم زیست شناسی به روشهای مختلفی باعث توسعه ی علوم دیگر شده است. وبه عنوان مادر علوم پایه نام گذاری شده است.از پیشرفتهای سلول های بنیادی گرفته تا پیشرفت در تولید انواع رادیو داروها وکشف درمان انواع بیمای های لاعلاج ،دانش آموزانی که در علوم دیگرنیز تحصیل می کنند، نیاز دارند تا زیست شناسی را به عنوان قسمتی از تحصیلات علمی خود فراگیرند و آن را درک کنند. اما زیست شناسی به عنوان بخشی از تحصیلات یک محقق حرفه ای فیزیک یا شیمی یا یک متخصص فنی علوم مهندسی یا پیراپزشکی نقش مهمی داراست. به نظر می رسد که فعالیت های آموزشی زیست شناسی مناسب با شرایط فعلی نیست. شرایطی که مهندسان و پزشکان حرفه ای نیاز روزافزون دارند به داشتن اطلاعاتی، هم در زمینه ی دستگا ه هایی که با آن کار می کنند و هم ابزارهای پیچید هایی که ابزار کار تحقیق آ نها محسوب می شود. بنابراین بهبود روش تدریس بسیار با اهمیت تر از گذشته است وضروری به نظر می رسد . لذا به دلیل مهم وکاربردی بودن درس زیست شناسی ،این پژوهش بر آن است تا بتواند ازطریق طراحی وتهیه یک درس افزار ی در محیط شبیه سازی شده ،مباحث زیست شناسی وبهداشت را به دانش آموزان ارائه دهد وبا بکارگیری حواس مختلف فراگیر با توجه به این نوع روش آموزشی بر افزایش میزان پیشرفت درسی وخلاقیت تاثیر گذار باشد.
اهداف تحقیق
– هدف کلی
هدف کلی تحقیق، بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی ومیزان خلاقیت دانش آموزان می باشد.
– اهداف جزئی
بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان می باشد.
* بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم برمیزان خلاقیت دانش آموزان می باشد.
* توصیه به معلمان و مسئولان آموزشی جهت استفاده از نتایج تحقیق
– هدف کاربردی(رفتاری)
تکنولوژیست آموزشی به همراه متخصص موضوعی درس زیست شناسی،با استفاده از درس افزارطراحی شده شبیه سازی علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان به ایجاد وتهیه محیط شبیه سازی شده می پردازند که در آن محیط دانش آموزان با استفاده از امکانات خاص شبیه سازی ،تعامل دارندوفراگیران بااستفاده از درس افزار شبیه سازی شده به یادگیری می پردازند و در صورت نیاز بازخورد لازم را دریافت می کنند.
سوالات تحقیق
1- آیا استفاده ازدرس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثر می باشد؟
2- آیا استفاده از درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثر می باشد؟
فرضیه های تحقیق
در این قسمت دو فرض اصلی و چهار فرض فرعی مطرح می شود که “از هدف های کلی که آبشخور آنها نیز ماهیت موضوع تحقیق است مشتق شده اند”
– فرضیه های اصلی تحقیق
1- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثرمی باشد.
2- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش آموزان موثر می باشد.
– فرض های ویژه تحقیق
فرض های ویژه تحقیق چهار مورد می باشند که از فرضیه دوم اصلی مشتق شده اند وعبارت از:
2/1- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره سیالی دانش آموزان موثر می باشد.
2/2- استفاده درس افزار شبیهساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره ابتکار دانش آموزان موثر می باشد.
2/3- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره بسط دانش آموزان موثرمی باشد.
2/4- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره انعطاف پذیری دانش آموزان موثرمی باشد.
تعاریف مفهومی
1- شبیه سازی : کلمه شبیه سازی به‌معنی “عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت” (گروه مولفین1384) شبیه‌سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایشها با استفاده از این‌ مدل و‌ با هدف‌ پی‌بردن‌ به‌ رفتار سیستم‌، یا ارزیابی‌ استراتژیهای‌ گوناگون،‌ در محدوده‌ای‌ که‌ به‌وسیله‌ معیار و یا مجموعه‌ای‌ از معیارها اعمال‌ شده‌، برای‌ عملیات‌ سیستم‌، صورت ‌می‌گیرد.( شانون، رابرت1380)
2- درس افزار: به نوع خاصی از نرم افزارهای آموزشی اطلاق می شود که بتواند تا حد ممکن مجموع ی فرآیند یاد دهی- یادگیری را در محیط نرم افزاری شبیه سازی نماید و هدف و محتوای آن با سرفصلهای برنامه ی درسی ملی و سطوح نظام آموزش رسمی هماهنگی و تطابق داشته باشد.
3- خلاقیت: خلاقیت یعنی استعداد تفکر واگرا، عرضه هدف ها ومراحل جدید ومنحصر به فرد،امکان تفکر جدید واصیل وانحراف از عقاید متعارف موجود (اسکوییلر وهمکاران،1372ٍ)
4- بسط: تورنس بسط را توجه به جزئیات تعریف می کند (تورنس،به نقل از عابدی)
5- سیالی: تورنس روانی وسیالی را استعداد تولید ایده های فراوان تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)نمره شخص در این فاکتور از طریق شمارش ساده تعداد اشکال گوناگون بدست می آید.
6- ابتکار: تورنس ابتکار راتولید ایده های بدیع،غیرعادی وتازه تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)
7-انعطاف پذیری:تورنس انعطاف پذیری را توانایی تفکر به راههای مختلف وغیرعادی تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)
8-پیشرفت درسی: پیشبرد اهداف درسی و تغییر در میزان یادگیری وتغییر در دانش ،توانش ونگرش فرد یادگیرنده گه منجر به یادگیری پایدار وعمیق گردیده است.(سیف، 1391)
تعاریف عملیاتی
1- شبیه سازی : عبارت است از محیطی آموزشی که بوسیله یک درس افزار طراحی شده از کتاب علوم زیستی وبهداشت سال اول متوسطه دوم کلیه مفاهیم ومباحث درس علوم زیستی و بهداشت را در اختیار دانش آموزان قرار دهد. تا در یک محیط مجازی آن مفاهیم را دریک موقعیت زنده مشاهده وبا آن در تعامل باشد.
2-درس افزار: نرم افزاری که توسط نرم افزار ادب کپتیویت واتوپلی مدیا استدیو وفتوشاب طراحی شده که بدون نیاز به دانش فنی خاص در امر به کار گیری رایانه توسط مخاطب (بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم) و تنها با تکیه به دانسته های کاربر نیازهای آموزشی وی را برطرف سازد .
3-خلاقیت: توانایی دانش آموز در بکارگیری ایده ها وتوانایی های جدید درجهت درک بهترمفاهیم درسی ونمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
4-بسط: بسط بیانگر توانایی آزمودنی در گسترش،آراستن ونقش اندازی ایده هاست. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
5-سیالی: بیانگر توانایی فرد درخلق ایده های جدید وبیان موضوعات متنوع درسی ونمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
6- ابتکار: ابتکار دورشدن از چیزهای واضح ومعمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است واجراوبیان ایده هایی در ارتباط با موضوعات درسی بصورت خلاقانه وبدیع. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
7- انعطاف پذیری:توانایی فرد برای یافتن راه های مختلف از طریق تفکر، نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
8-پیشرفت درسی:به اختلاف مثبت حاصل از نتیجه آزمون های پس آزمون وپیش آزمون برحسب نمره کمی

متغیرهای پژوهش
* متغیر مستقل :نرم افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت
* متغیر وابسته: پیشرفت درسی، خلاقیت، بسط، سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری
* متغیرکنترل:جنسیت،معدل درسی،دبیر موضوعی،امکانات آموزشی،شرایط جغرافیایی،پایه تحصیلی
* متغیرمداخله گر:
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه تحقیق
پیش درآمد فصل دوم
ورود اینترنت و رایانه های شخصی و قابل حمل همراه، که هر رو